ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1
Аграрна політика і реформування

Концептуальні засади платформи «Агротехнополіс» інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери / Володін С.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 5 - С. 15

Метою дослідження є науково-організаційне та методологічне обґрунтування концептуальних засад підвищення ефективності науково-виробничої бази НААН шляхом створення інтегрованої з наукою підприємницької інфраструктури та її інноваційно-інвестиційного розвитку на ринкових засадах державно-приватного партнерства. Методологічною базою статті слугували фундаментальні положення економічної теорії, економіки АПК, методики системи інноваційного провайдингу, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери. Вперше досліджено проблематику інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери з урахуванням інфраструктурної складової. Обґрунтовано концептуальні засади створення платформи «Агротехнополіс». Запропоновано науково-організаційну базу створення та функціонування в системі НААН наукового парку та його трансферно-технологічної мережі. Рис.: 3. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: бізнес-інкубатор, інноваційна інфраструктура, інноваційні трансферні центри, інтегровані промислові комплекси, науково-виробничі кластери, стартапи наукоємного бізнесу, технологічні платформи

Список використаних джерел

 1. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В. П. Семиноженко. - К: Знання України, 2006. - 336 с.
 2. Горизонт 2020: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fp7-ncp.kiev.ua/assets/Horizont_2020/HORIZON-20201.pdf.
 3. Европейские технологические платформы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kt.kharkov.ua/_upload/file/-/etps.pdf.
 4. Зубець М.В. Кластерний підхід інтеграції та інноваційно-інвестиційного розвитку АПК / М. В. Зубець, С. А. Володін // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 11. - С. 5-8.
 5. Концептуальні засади створення Агротехнополісу високотехнологічного забезпечення інноваційного розвитку АПК [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.naas.gov.ua/3.
 6. Маркіна І.А. Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки // Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах інноваційного розвитку: [моногр.] / [Андрєєва Н.М., Головченко О.М., Маркіна І.А. та ін.]; за заг. ред. М.А. Зайця, О.В. Захарченка, О.М. Коваленка. - Одеса: ВМВ, 2014. - 292 с.
 7. Миколенко Н.Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток як основа нормалізації відтворення у сільськогосподарському виробництві / Н.Г. Миколенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.khntusg.com.ua/ files/sbornik/vestnik_104/33.pdf.
 8. Соловйов В. П. Передумови та реалії створення інноваційної інфраструктури в Україні / В. П. Соловйов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18089/1/52-Solovyov-89-90.pdf.
 9. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підруч. / Л.І. Федулова. - К.: Либідь, 2006. - 236 с.
 10. Харічков С. К. Формування раціональної функціонально-організаційної структури та механізму координації учасників технопарку / С. К. Харічков, І. О. Уханова // Економіка: реалії часу. - Одеса, ОНПУ. - 2013. - №3 (8). - С. 180-186.
 11. Athreye, Suma S. «Technology Policy and Innovation: The Role of Competition Between Firms.» In Pedro Conceicao et al., eds. Science, Technology, and Innovation Policy: Opportunities and Challenges for the Knowledge Economy. Westport, CT: Quorum Books, 2008.
 12. Castells, M., and P. Hall. Technopoles of the World. London, UK: Oxford University Press, 1994.
 13. Smilor R. Commercializing technology through new business incubators / R. Smilor // Research management. N. Y., 2002. - Vol. 10, Sept.-Oct. - 36-40 p.
Читати статтю: 2.pdf