ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [338.43+53:33+316:33]:332.14
Аграрна політика і реформування

Сутність теоретичних засад руралістики: понятійно-категоріальний апарат / Павлов О.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 5 - С. 30

Метою статті є презентація руралістики як міждисциплінарної наукової галузі. При реалізації завдань дослідження використані загальнонаукові методи (системний, дедукції й індукції, аналізу та синтезу) і спеціальні методи економічної, географічної, історичної та інших наук. Враховуючи, що руралістика ще не одержала широкого визнання наукової громадськості, в статті ця галузь знань ідентифікується через такі поняття як «руральність», «руральний розвиток», «руралізація» і «руралізм». Ключовою категорією серед них є «руральність», яка характеризує сутність соціального феномена, пов'язаного з об'єктом руральності, його функціональністю, а також із простором та місцем діяльності. Руральність позиціюється як певний стан суспільства, вид життєдіяльності, переважно руральний спосіб виробництва матеріальних благ, тип соціального устрою. Руральність проявляється через руральний розвиток - суспільний процес, що відбувається у відповідному просторовому сегменті. Руралізація постає як процес розширення просторових меж руральності й рурального розвитку у вигляді способу добування матеріальних благ, образу життя, ментальності. Руралізм - це світогляд та ідейна течія, яка репрезентує руральність у людській спільноті. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних основ руралістики як нової міждисциплінарної наукової галузі, а його практична значущість - у створенні наукових передумов моделі рурального розвитку. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: модель рурального розвитку, руралізація, руралізм, руралістика, руральний розвиток, руральність

Список використаних джерел

 1. Бардиян О. Рурализация [Электронный ресурс] / О. Бардиян.- Режим доступа: http://www.belgazeta.by/ru/2009_08_17/lichnyi_vkus/19397/
 2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV-ХVIII ст.: у 2 т.- Т. 1. Структура повсякденності: можливе і неможливе [пер. з фр. Г Філіпчук] / Ф. Бродель. - К.: Основи, 1995. - 544 с.
 3. Высавская И. Большая рурализация, или из города - в деревню [Электронный ресурс] / И. Высавская. - Режим доступа: http://priazove.ru/?module=articles8raction=viewaid=220.
 4. Нехамкин В. А. Антиурбанизм как социальное явление: философский анализ / В. А. Нехамкин // Социум и власть.- 2015.- № 2 (52).- С. 6-11.
 5. Павлов А. Руральный контекст глобального экономического развития Украины / А. Павлов // Modern Science - Moderni vềda. - Praha.- Česká republika, Nemoros.- 2015.- № 5.- С. 15-22.
 6. Павлов А. И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика: моногр. / А. И. Павлов.- Одесса: Астропринт, 2015.- 344 с.
 7. Павлов А. И. Перспективы развития сельских территорий Украины в контексте руралистики как междисциплинарной научной отрасли / А.И. Павлов // Стратегия развития агропродовольственного комплекса России в условиях социально-экономической нестабильности: матер. Островских чтений 2015. - Саратов: Изд-во ИАП РАН, 2015.- С. 432-436.
 8. Павлов О. Предметне поле сільської історії як складової руралістики / О. Павлов // Регіональна історія України: зб. наук. статей [голов. ред. В. Смолій; відпов. ред. Я. Верменич].- К.: Ін-т історії України НАН України, 2015.- Вип. 9. - С. 69-86.
 9. Пациорковский В. В. Сельско-городская Россия / В. В. Пациорковский.- М.: ИСЭПН РАН, 2010. - 390 с.
 10. Притула Х.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір: моногр. / Х.М. Притула. - Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2015. - 356 с.
 11. Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) ; отв. ред. А. Г. Дружинин, В. А. Колосов, В. Е. Шувалов.- М.: Вузовская книга, 2012.- 336 с.
 12. Супруненко О. Руралізація ака рагулізація / О. Супруненко // Український журнал.- 2008.- № 12. - С. 24-25.
 13. Хагуров А. А. Социально-экономическая структура российского села / А. А. Хагуров // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.isras.ru/publ.html?id=2469.
 14. Шлегель К. Возвращение европейских городов [Электронный ресурс] / К. Шлегель. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2012/3/s47.htm/.
 15. Approaches to Rural Typology in the European Union [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.hutton.ac.uk/sites/default/files/files/approaches%20rural%20typology-20andrew%27s%20article.pdf.
 16. Krugman P. Geography and Trade / P. Krugman.- Cambridge, MA: MIT Press, 1991.- 476 p.
 17. Rural Development Policy 2007 - 2013 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.en.htm.
 18. Rural Realities in the European Union [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ec.europa.eu.
 19. Rogers E. M. Social Change in Rural Society.An Introduction to Rural Sociology. Third Edition /E. M. Rogers, R. J. Burdge, P. F. Korsching, J. F. Donnermeyer. - Engewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1998.- 342 p.
 20. Sorokin P.A. Principles of Rural-Urban Sociology / P.A. Sorokin, C. C. Zimmerman. - N-Y.: Henry Holt and Company, 1929.- 284 p.
 21. Vihinen H. Rural Marginalisation and Multifunctional Land Use in Finland. Agrefood Research Working Papers [Електронний ресурс] / H.Vihinen, M.L. Tapio-Bistrom, O. Voutilainen. - Режим доступу : http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts103.pdf.
Читати статтю: 4.pdf