ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 634.83:339.543.624:338.27
Економіка агропромислового виробництва

Наукове забезпечення розвитку галузі виноградарства і виноробства в Україні / Власов В.В., Белоус І.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 5 - С. 38

Мета статті - розкрити шляхи розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу на основі постійного наукового супроводу галузі. Використано методи статистичних групувань, кореляційно-регресійний аналіз, графічний і відбірковий методи. За останні 40 років площа насаджень винограду в Україні скоротилася в 3,5 раза. Основними причинами дестабілізації виноградарства є: закладання виноградників без урахування природно-екологічних факторів; нераціональний сортовий склад насаджень; низька якість посадкового матеріалу винограду; низький рівень агротехнічного стану виноградників; стагнація економіки України. Елементи наукової новизни полягають в обґрунтуванні необхідності застосування науково обгрунтованих, зважених стратегічних програмних заходів із метою виходу виноградарсько-виноробного підкомплексу, як і всього аграрного сектору України, з кризового стану. В даний час провідним фактором розвитку агропромислового виробництва повинен бути тісний взаємозв'язок бізнесу, держави і науки. У провідних країнах агропромислове виробництво розвивається інтенсивним шляхом, тому що наука є основним компонентом такого розвитку. Практична значимість полягає в можливості використання практичних рекомендацій з метою підвищення ефективності функціонування виноградарсько-виноробної галузі України, використання органами державної та місцевої влади при розробці стратегій, програм і проектів з ефективного розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу агропромислового виробництва в умовах посилення інтеграційних процесів в Європі та світі. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: стратегія, виноградарство і виноробство, науковий супровід, державна підтримка, сучасний стан, перспективи розвитку

Список використаних джерел

 1. Білоус І.В. Інноваційний розвиток галузі виноградарства України як складова ефективної інтеграції її у світовий економічний простір / І.В. Білоус, Л.В. Джабурія // Наук. вісн. Одеського державного екон. ун-ту. - 2009. - № 13. - С. 7-15.
 2. Білоус І.В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок: моногр. / І.В.Білоус. - Одеса: ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова», 2015. - 204 с.
 3. Власов В. Виноградарська галузь потребує перетворень / В. Власов, Л. Джабурія, І. Білоус // Пропозиція. - 2014. - Спецвипуск. - С. 6-9.
 4. Єгоров І.Ю. Науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова, М.В. Пугачова. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. - 224 с.
 5. Зубець М.В. Утвердження інноваційної моделі в системі аграрної науки / М.В. Зубець, С.А. Володін // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С. 5-10.
 6. Лупенко Ю.О. Сучасна місія аграрної економічної науки / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 3-6.
 7. Матчина И.Г. Обоснование прогноза развития виноградарства и виноделия Украины до 2015 года / И.Г. Матчина // Виноградарство і виноробство. - 2007. - Вип. 44. - С. 76-85.
 8. Панасюк А.Л. Мировое производство винограда и вина / А.Л. Панасюк // Виноделие и виноградарство. - 2003. - № 1. - С. 12-13.
 9. Шевченко И.В. Перспективы виноградарства Украины при условиях интеграции в ВТО / И. В. Шевченко // Виноград. - 2008. - № 2. - С. 34-37.
 10. World economics viticultural data: (annual report of international organization of grape and wine 2014) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oiv/org.
 11. Miroslawa Tereszczuk. The position of the Polish food industry in the European Union / Miroslawa Tereszczuk // Економіка АПК. - 2013. - № 6. - С. 77-84.
 12. World economics viticultural data: (annual report of international organization of grape and wine 2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oiv/org.
 13. World economics viticultural data: (annual report of international organization of grape and wine 2010) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oiv/org.
Читати статтю: 5.pdf