ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2.012
Економіка агропромислового виробництва

Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні / Ільчук М.М., Коновал І.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 5 - С. 51

Проаналізовано сучасний стан розвитку галузі скотарства в Україні та визначено основні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства. Встановлено, що основними причинами зменшення обсягів виробництва продукції скотарства в Україні є падіння попиту на її продукцію на внутрішньому ринку, неможливість швидкого освоєння нових зовнішніх ринків молока та молочної продукції, висока капіталомісткість галузі й тривалий термін окупності інвестицій. Найвищий рівень конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні мають великотоварні підприємства з поголів’ям понад 500 корів з їх річною продуктивністю більше 6000 кг молока. Впровадження інноваційних технологій виробництва продукції скотарства, подальше освоєння міжнародних ринків, введення міжнародних стандартів якості у процесі виробництва, переробки та реалізації продукції сприятиме зменшенню терміну окупності інвестицій у будівництво нових і реконструкцію існуючих ферм з 10-15 до 6-8 років. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, виробництво, продукція скотарства, ринок, конкурентоспроможність, ефективність

Список використаних джерел

 1. Березівський П.С. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств: теорія, методика, практика: моногр. / П.С. Березівський, А. М. Желєзняк. - Львів, 2008. - 198 с.
 2. Кваша С.М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С.М. Кваша, Н.Є. Голомша // Економіка АПК. - 2006. - № 5. - С. 99-104.
 3. Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції: моногр. / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, І.В. Мельникова та ін. - К.: Вид-во ТОВ «Агар Медіа Груп», 2015. - 322 с.
 4. Кравченко Л.О. Итоги работы молочной отрасли в 2014 году: взгляд експерта / Л.О. Кравченко // Молочная индустрия. - 2015. - № 31. - С. 10-11.
 5. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 28-36.
 6. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія та механізми: моногр. / М.Й. Малік, О.А.Нужна. - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 270 с.
 7. Микитюк В.М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій: моногр. / В.М. Микитюк. - Житомир: Вид-во «Житомирський нац. агроекологічний ун-т», 2012 - 508 с.
 8. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 2014 р.: стат. бюлетень // Державна служба статистики України ; відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К., 2015. - 29 с.
 9. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость ; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 716 с.
 10. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер ; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.
 11. Середньомісячні ціни на молоко в деяких країнах світу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://milkua.info/uk/avgmilkprices/.
 12. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 10-17.
 13. Шпикуляк О.Г. Формування конкурентоспроможності в аграрній економіці / О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, О.В. Овсянніков // Агроінком. - 2007. - № 9-10. - С. 4-8.
 14. Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3-х т. ; под ред. В.С. Автономова ; пер. с англ. - СПб.: Экономическая школа, 2001. - Т. 3. - 1184 с.
Читати статтю: 7.pdf