ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.101.38
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах / Михайлова Л.І., Харченко Т.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 5 - С. 87

Досліджено особливості сучасних мотиваційних процесів, обґрунтовано практичне значення поєднання економічної та соціальної складових мотивації до праці в ефективному функціонуванні сільськогосподарських підприємств. За результатами мотиваційного моніторингу найманих працівників сільськогосподарських підприємств Сумської області та майбутніх фахівців обґрунтовано доцільність застосування соціального пакета в підприємствах, що дасть можливість керівникам швидше збалансувати індивідуальні потреби найманого працівника зі стратегічними цілями підприємства. За допомогою методу групування й побудови багатофакторної економетричної моделі виявлено особливості формування системи мотивації в сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовано та апробовано теоретико-методичний підхід комплексної оцінки системи мотивації праці найманих працівників, що дає змогу оцінювати мотиваційну складову підприємства, визначати вагомість мотиваційних важелів найманих працівників із метою підвищення продуктивності праці й поліпшення конкурентної позиції підприємств регіону. Викладено позитивні та негативні особливості мотивації до праці у великотоварних підприємствах. Доведено необхідність формування мотивації до праці відповідно до систем розвитку персоналу, виходячи з досвіду агрохолдингу «Інвестхолдинг NCH, Укрлендфармінг». Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: мотивація, мотиваційний розвиток, найманий працівник, оцінка системи мотивації, розвиток персоналу, сільськогосподарське підприємствоб агрохолдинг

Список використаних джерел

 1. Швець І.Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом: моногр. / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко/ ДВНЗ “Донецьк. нац. техн. ун-т”. - Донецьк : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. - 160 c.
 2. Дієсперов В.С. Оплата сільськогосподарської праці / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2012. - № 9. - С.76-83.
 3. Рябоконь В.П. Кадри села: проблеми формування і закріплення / В.П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С.115-119.
 4. Семикіна М.В. Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання / М.В. Семикіна [Електронний ресурс] / КНТУ, 2010 р. - Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/70.pdf.
 5. Bitsch V. Management of human resources in agriculture/ V. Bitsch // Large Farm Management: ed. by Alfons Balmann end Alexej Lissitsa. - Agrimedia - 2003. - P. 91-111.
 6. Barbuto John E. Identifeing source of motivation of adult rural workers / John E. Barbuto, Shirley K. Trout, Lance L. Brown// Journal of Agriculture of Education. - 2004. - Vol. 45. - № 3. - P. 10-15.
 7. Аbele S. Soziale Netzwerke: Hemmnis oder treibende Kraft im landlichen Raum? / Аbele S. Biesold H.; Reinsberg K. // in: Institut fur Agrarentwiklung in Mittel- und Ostueropa (Hrsg.); IAMO. - 2001. - Halle (Saale). - S. 33-37.
 8. Ситник Й.С. Методичні основи рейтингового оцінювання рівня інтелектуалізації систем менеджменту підприємств / Й. С. Ситник // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - С. 214-223.
 9. Харченко Т.М. Шляхи вдосконалення мотивації праці найманих працівників сільськогосподарських підприємств [наук. вид.] / Т.М. Харченко. - Суми: ПП Вінніченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2012. - 40 с.
 10. Михайлова Л.І. Розвиток персоналу у великотоварних агропромислових формуваннях / Л.І. Михайлова, А.М. Михайлов // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць КНЕУ імені Вадима Гетьмана. - 2015. - № 33. - С. 276-284.
 11. Погорєлов М.І. Сучасні проблеми мотивації працівників та шляхи їх вирішення / М.І. Погорєлов, А.Д. Гордієнко // Вісник НТУ «ХПІ». - 2013. - № 22(995). - С. 105-109.
Читати статтю: 12.pdf