ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.016:330.3(477)
Економіка агропромислового виробництва

Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України / Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 37

Мета статті - проаналізувати ефективність реформованого аграрного сектору економіки України, його організаційно-правових структур і визначити стратегічні напрями їх розвитку. Проаналізовано сучасний стан виробництва сільськогосподарської продукції в Україні й організаційно-правових формах господарювання, його ефективність і визначено стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Визнано, що стратегічним періодом слід вважати до 2025 року, в якому має бути досягнуто забезпечення населення країни продуктами харчування на рівні науково обґрунтованих норм, зростання експортного потенціалу та скорочення імпорту продукції. Враховуючи норми споживання на одну особу та прогнозовану чисельність населення, визначено необхідне виробництво продукції тваринництва у 2025 році й відповідно рослинництва. Проти 2013 року валової продукції необхідно виробити на 34,6% більше, у тому числі рослинництва - на 25,3, а тваринництва - на 55,7%. Для забезпечення визначених обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення його ефективності слід розв’язати ряд важливих проблем, зокрема, удосконалити економічний механізм господарювання (ціни, податки, кредитування, дотаційну політику, міжгалузеві економічні зв’язки), щоб усі галузі й сфери діяльності в економіці країни мали однакові економічні умови для відтворення виробництва, тобто на вкладений у нього рівновеликий капітал одержувати рівновеликі прибутки. Важливим напрямом є формування ринкового обігу земель, за якого землю треба включити в економічний оборот - її вартість має бути визначена капіталом, щоб нарівні з іншими засобами виробництва стати прибутковоутворювальним фактором. Запровадження купівлі-продажу земельних ділянок, земельних паїв у сучасних умовах неминуче матиме спекулятивно-тіньовий характер, що призведе до швидкого обезземелення більшості селян. Одержані селянами кошти від продажу землі призведуть до небаченої інфляції й знеціняться. Як наслідок, земля залишиться у покупця, а виторг від її продажу у селянина поглине інфляція. У свою чергу значна частина коштів сільськогосподарських підприємств буде спрямована на купівлю землі, а не на розвиток виробництва, що призведе до їх занепаду. До того ж, вилучені орендодавцями земельні паї для їх продажу спонукатимуть до розформування цих господарств. Тому купівля-продаж земельних ділянок, за винятком тих, які надані для ведення особистого селянського господарства до 2-х гектарів, є передчасною, а товаровиробників влаштовує оренда земельних ділянок і земельних паїв, що сприяє рух землі до ефективнішого господаря й одержання селянами-власниками належної орендної плати. Табл.: 7. Бібліогр.: 65.
Ключові слова: трансформація, реформування, прибутковість, рівень рентабельності, земля як капітал, ціновий фактор, обіг земель

Список використаних джерел

 1. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров, М.Й. Малік [та ін.] ; за ред. П.І. Гайдуцького. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.
 2. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа: радикальні заходи, високий результат / П.І. Гайдуцький / Економіка АПК. - 2002. - № 12. - С. 3 - 7.
 3. Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: уроки і завдання / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2002. - № 5. - С. 3 - 9.
 4. Гайдуцький П.І. Розвиток багатоукладного господарювання та конкурентоспроможного агропромислового виробництва / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - № 4. - 2001 - С. 19 - 23.
 5. Гладій М.В. Особливості аграрної реформи у Львівській області / М. В. Гладій / Економіка України. - 1996. - № 5. - С. 34-43.
 6. Даниленко А.С. Державна підтримка аграрного сектору економіки в контексті формування передумов для сталого економічного розвитку / А. С. Даниленко // Вісн. Білоцерк. держ. аграр. ун-ту. - 2009. - Вип. 63. - С. 3-8.
 7. Даниленко А.С. Земельна реформа в Україні та інвестиції / А.С. Даниленко // Моя Україно, вірю в твоє майбутнє. - К.: Урожай, 2003. Кн.2 - С. 7-15.
 8. Даниленко А.С. Роль реформування земельних відносин у розв’язанні соціально-економічних проблем розвитку українського села і сільських територій / А.С. Даниленко // Землевпоряд. вісн. - 2005. - № 1. - С. 3 -7.
 9. Даниленко А.С. Шляхом земельної реформи до високоефективного господарювання / А.С. Даниленко // Моя Україно, вірю в твоє майбутнє.- К., Урожай, 2001. Кн.1 - С. 34-37.
 10. Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок” (26.12.1992 р. № 15-92). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-92.
 11. Державна служба статистики України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птахи Національної Академії Наук України «Прогноз чисельності населення України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua /PXWEB2007/ukr/analis/index.asp
 12. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" (20.12.1991 р. № 2009-XII) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-12.
 13. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фермерські господарства» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» №1067-VIII від 31.03.2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1067-19; проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств)».
 14. Кириленко І.Г. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми/ І. Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2005.- №5. - С. 8-14.
 15. Кириленко І.Г. Актуальні питання ринку земель сільськогосподарського призначення / І. Г.Кириленко // Економіка АПК. - 2009. - №3. - С.44-46.
 16. Кириленко І.Г. Інституційні проблеми формування інфраструктури внутрішнього аграрного ринку / І. Г.Кириленко, Р. М. Шмідт // Економіка АПК. - 2009. - №8. - С.3 -11.
 17. Кириленко І.Г. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні / І. Г. Кириленко, В. П. Кравчук // Економіка АПК. - 2012. - №5. - С.26 - 29.
 18. Кириленко І.Г. Актуальні проблеми розвитку аграрного ринку в Україні в контексті формування балансів продовольчих ресурсів / І.Г.Кириленко // Економіка АПК. - 2004.- №12 - С. 16-23.
 19. Лузан Ю.Я. Реформування аграрного сектора України : стан і перспективи / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2002. - № 4.- С.3 - 8.
 20. Лузан Ю.Я. Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектора України / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2014. - №6. - С.5-9.
 21. Лузан Ю.Я. Удосконалення ринку фінансових послуг як передумова розвитку аграрного виробництва / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК- 2009. - № 8 - С. 69 - 74.
 22. Лупенко Ю.О. Потенціал акціонерного сектору агропромислового комплексу / Лупенко Ю. О. // Економіка АПК. - 2005. - № 1. - С. 21-25.
 23. Лупенко Ю.О. Системні трансформації аграрного сектору економіки / Ю. О.Лупенко // Економіка АПК. - 2007. - № 5. - С. 49-51.
 24. Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Лупенко Ю. О. // Економіка АПК - 2012. - № 11. - С. 10 - 14.
 25. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - №7. - С. 26 - 38.
 26. Малік М.Й. Економічні та соціальні умови формування малих підприємницьких структур / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 1996. - №5. - С. 17-23.
 27. Малік М.Й. Особливості реформування с.-г. виробництва / М. Й. Малік, В.А. Юдіна // Економіка АПК. - 1996. - № 8. - С.23-28.
 28. Малік М.Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств / М. Й. Малік, В. М. Заяць // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 87-95.
 29. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення ефективності сільськогоспо-дарського виробництва / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2005. - № 6. - С. 17 - 26.
 30. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2010. - № 9 - С. 3-12.
 31. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2007. - № 12. - С. 8-14.
 32. Месель-Веселяк В.Я. Реформування аграрного сектора України: здобутки і проблеми / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2003. - № 5. - С. 3-8.
 33. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2011. - №7. - С. 42 - 54.
 34. Месель-Веселяк В.Я. Форми господарювання в сільському господарстві Україні (результати, проблеми, вирішення) В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2012. - №1. - С. 13 - 23.
 35. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В.Я.Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2010. - №4. - С. 3-18.
 36. Месель-Веселяк В.Я. Дохідність і розширене відтворення в агропромисловому виробництві / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 12-17.
 37. Месель-Веселяк В.Я. Економічні передумови забезпечення розши- реного відтворення сільськогосподарського виробництва в Україні / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - №3. - 2011. - С. 9-16.
 38. Месель-Веселяк В.Я. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2009. - №10. - С. 7-14.
 39. Месель-Веселяк В.Я. Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С.22-29.
 40. Месель-Веселяк В.Я. Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С. 13-20.
 41. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2004. - № 11. - С. 18 - 24.
 42. Месель-Веселяк В.Я. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2015. - №7. - С.5-26
 43. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-правове забезпечення реформування земельних відносин в аграрній сфері (підсумки і проблеми) /В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Землевпоряд. вісн. - 2003. - № 3. - С. 24-30.
 44. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (результати, проблеми) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2006. - № 12. - С. 34 - 41.
 45. Месель-Веселяк В.Я. Удосконалення відносин власності - основа аграрних перетворень / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 1996. - № 6. - С. 3-13.
 46. Месель-Веселяк В.Я. Земельна реформа - основа структурних перетворень в аграрній сфері України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 1996. - №5. - С.10 - 17.
 47. Месель-Веселяк В.Я. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 1995. - №2. - С. 11-16.
 48. Месель-Веселяк В.Я. Земельні відносини на селі / В.Я. Месель-Веселяк , М.М. Федоров // Сільські вісті. - 1990. - 12 жовт.
 49. Постанова Верховної Ради України “Про земельну реформу” (18.12.1990 р. № 563-XII). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/563-12.
 50. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 26-38.
 51. Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 3-13.
 52. Саблук П.Т. Магістральні напрями аграрної реформи / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 1995. - № 1. - С. 8-14.
 53. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П. Т.Саблук, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2011. - №5. - С.3-16.
 54. Саблук П.Т. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - С. 3-9.
 55. Саблук П.Т. Шлях до ринку : проект концепції переходу АПК республіки до ринкової економіки / П. Т. Саблук та ін. // Сільські вісті. - 1990. - 4 верес.
 56. Саблук П.Т. Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України : (проект) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. Й. Малік [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 3-6.
 57. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / ред.: П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк; Ін-т аграр. економіки УААН. - К., 2002. - 59 c.
 58. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” (10.11.1994 р. № 666/94). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/793-94.
 59. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” (3.12.1999 р.). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1529/99
 60. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92/2002
 61. Федоров М.М. Трансформація земельних відносин в аграрній сфері. / М. М. Федоров // Економіка АПК. - 1998. - №4. - С.12-17.
 62. Федоров М.М. Економічна оцінка земель як основа визначення плати за їх використання. / М. М. Федоров // Економіка АПК. - 1997. - №4-5. - С. 33-37.
 63. Федоров М.М. Розвиток орендних земельних відносин у новостворених агроформуваннях /М.М. Федоров // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. - Харків, ХНТУСГ, 2010. - С. 89-97.
 64. Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов / М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2009. - №3.- С. 4-18.
 65. Федоров М.М. Земельні відносини / М. М. Федоров, В. Я. Месель-Веселяк // Сільські Обрії. - 1994. - № 11-12. - С. 35 - 37.
Читати статтю: 4.pdf