ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 23.05.2016
Ціноутворення та цінова політика

Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів / Шпичак О.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 59

У статті викладено теоретико-методологічні й практичні позиції формування цін на сільськогосподарську продукцію в умовах низької купівельної спроможності та інфляційних процесів. Відстоюються науково-методологічні позиції щодо досягнення паритетності розвитку галузей національного господарства через оцінку доходів і якості життя сільського й міського населення. Досліджуються проблеми енергетичного еквівалента вартості сільськогосподарської продукції. Викладено відмінності у формуванні цін на аграрну продукцію у планово-адміністративній та ринковій системах. Висвітлено основні причини низьких результатів використання елементів державного регулювання в процесі їх поєднання з ринковими механізмами. Наголошується на необхідності забезпечення адекватних економічних підходів, які повинні передбачати стратегію розвитку сільськогосподарських підприємств, що знаходяться в різних технологічних, інноваційних, соціальних, організаційних й економічних вимірах. Обґрунтовується досягнення стратегічної мети у молочному скотарстві України через економічні стимули за збільшення поголів’я до рівня створення міні-ферм. Пропонуються шляхи усунення диспропорції у формуванні цін у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів через створення міжгалузевих узгоджувальних комісій. Встановлено протиріччя сутності поняття економічної достатності в результаті зниження купівельної спроможності населення та збільшення витрат на комунальні послуги, ліки за умов інфляційно-девальваційних процесів. Пропонуються методичні підходи щодо визначення рівня економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції з метою уникнення ілюзорної видимості високого рівня її дохідності в умовах інфляційно-девальваційних процесів. Викладено науково-організаційні можливості оперативного, прозорого й об’єктивного інформаційного забезпечення управлінських структур аграрного сектору, що є основою для прийняття виважених і обґрунтованих рішень. Загострена увага на дискусійності проблематики можливостей органічного землеробства та автотрофності людини. Пропонується комплекс заходів для забезпечення дієвої системи ціноутворення в Україні й послаблення руйнівної сили інфляційно-девальваційних процесів у сільському господарстві в умовах низької купівельної спроможності населення. Табл.: 4. Рис.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: ціна, витрати, купівельна спроможність, інфляція, девальвація, механізми державного регулювання, дотації, паритетність, міжгалузева узгоджувальна комісія, дохідність, додана вартість, автотрофність

Список використаних джерел

 1. Петти В. Экономические и статистические работы / В. Петти. - М. : Госуд. соц.-экон. изд-во, 1940. - 324 с.
 2. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу і причини добробуту націй / А. Сміт. - К. : Port-Royal, 2001. - 594 с.
 3. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Давид Рикардо. - М. : Госуд. изд-во политической литературы, 1955. - 238 с.
 4. Маркс К. Теории прибавочной стоимости : «Капитал». - Т. 4 / К. Маркс. - М. : Политиздат, 1978. - 674 с.
 5. Маршалл А. Принципы политической экономии / Альфред Маршалл. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 2128 с.
 6. Лукінов І. І. Вибрані праці. У двох книгах. - Кн. 2. / І. І. Лукінов. - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 794 с.
 7. Боев В. Р. Совершенствование закупочних цен на сельскохозяйственную продукцию / В. Р. Боев. -М. : Экономика, 1974. - 254 с.
 8. Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения /Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур; [предисл. П. Н. Клюкин; пер. с франц., англ., нем.]. - М. : Эксмо, 2008. - 1200 с.
 9. Шпичак О. М. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Економіка АПК. - 2015. - № 10. - С. 5-16.
 10. Шпичак О. М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / О. М. Шпичак // Економіка АПК. - 2012. - № 8. - С. 3-10.
 11. Шпичак О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання / О. М. Шпичак // Економіка АПК. - 2015. - № 6. - С. 85-95.
 12. Шпичак О. М. Вигоди та проблеми експорту зерна з України / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Економіка АПК. - 2013. - № 10. - С. 5-15.
 13. Менделеев Д. И. Заветные мысли: Полное издание. - М. : Мысль, 1995. - 414 с.
 14. Тимирязев К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл / К. А. Тимирязев. - Госуд. изд-во колхозной и совхозной литературы ; СПб, 1913. - 228 с.
Читати статтю: 6.pdf