ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.2:338.2
Аграрна політика і реформування

Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні / Мартинюк М.П. // Економіка АПК. - 2016. - № 7 - С. 10

Обґрунтовано теоретичні засади регулювання земельних відносин в умовах дерегуляції господарської діяльності та децентралізації влади. Встановлено, що формування сучасної системи регулювання земельних відносин є ключовою проблемою земельної реформи, яка до останнього часу не знайшла остаточного розв’язання. З огляду на це виникає об’єктивна необхідність удосконалення теоретичних і методичних засад регулювання земельних відносин, що сприятиме вирішенню низки важливих соціальних, економічних та екологічних питань. Доведено, що докорінна перебудова земельних відносин і необхідність адаптації їх до європейських стандартів спонукає до побудови нової системи регулювання, спроможної гармонізувати інтереси землекористувачів, держави й територіальних громад. Сучасний етап розвитку земельних відносин, а звідси і механізм їх регулювання, вимагає зосередження уваги дослідників на трьох основних векторах: раціональне використання земель, їх охорона та ринковий і економічний обіг. Проаналізовано такі важливі його форми, як ринкове саморегулювання, державне та самоврядне регулювання. Запропоновано розглядати державне регулювання земельних відносин як систему знань про закономірності взаємодії суб’єктів й об’єктів земельних відносин, правила застосування регуляторних інструментів і засобів впливу, спрямованих на забезпечення сталого землекористування та соціально-економічний розвиток держави. Бібліогр.: 31.
Ключові слова: земельні відносини, державне регулювання, ринкове саморегулювання, самоврядне регулювання, регулювання земельних відносин

Список використаних джерел

 1. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві : моногр. / Л.М.Бойко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 316 с.
 2. Binswanger H. Agricultural Land Relations in the Developing World / Hans P. Binswanger, Klaus Deininger and Gershon Feder // American Journal of Agricultural Economics. - 1993. - Vol. 75. - №. 5, Proceedings Issue. - Р. 1242-1248.
 3. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні / П.І. Гайдуцький. - К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. - 448 с.
 4. Добряк Д.С. Сучасний землеустрій - основоположний державний механізм управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів / Д. С. Добряк, Д.І. Карплюк, І.Р. Бабміндра // Землеустрій і кадастр. - 2007. - № 2. - С. 3-8.
 5. Лупенко Ю.О. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд) / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2015. - 52 с.
 6. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери : монографія / О.М. Могильний. - Ужгород: ІВА, 2005. - 400 с.
 7. Новаковський Л.Я. Шляхи удосконалення законодавчого забезпечення регулювання земельних відносин / Л.Я. Новаковський // Землевпоряд. вісн. - 2009. - № 4. - С. 20-24.
 8. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь - 2-е изд. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - М. : ИНФРА-М, 1998. - 480 с.
 9. Федоров М.М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві : монографія / М.М.Федоров. - К. : ІАЕ, 1998. - 264 с.
 10. Ходаківська О.В. Теорія регулювання аграрної сфери: методи, форми, принципи / О.В. Ходаківська // Наук. вісн. Херсонського держ. ун-ту. - 2014. - Вип. 9. - Ч. 3. - С. 47-50.
 11. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи; за наук. ред. Л.Я. Новаковського. - К. : Аграр. наука, 2015. - 48 с.
 12. Хом’яченко С. І. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні : дис.. канд. юрид. наук / С. І. Хом’яченко. - Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2004. - 208 с.
 13. Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т.3 / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К. : Академія, 2002. - 952 с.
 14. Экономико-социологический словарь / [авт.-сост. Соколова Г. Н., Кобяк О. В.] ; под. науч. ред. Г. Н. Соколовой. - Минск : Беларус. навука, 2013. - 616 с.
 15. Кравченко Т.А. Самоврядний контроль у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення / Т.А. Кравченко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/16.pd.
 16. Вірченко О.В. Державне регулювання земельних відносин в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення / О.В. Вірченко // БізнесІнформ. - 2013. - № 10. - С. 207-211.
 17. Господарський кодекс від 16.01.2003 р. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 18. Жук И.Н. Управление: словарь-справочник / И.Н. Жук. - М. : Анкил, 2008. - 1024 с.
 19. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України: навч.-практ. посіб. Вид. друге, доп. і перероб. / П.В. Жушман. - Х. : ТОВ „Одіссей”, 2004. - 688 с.
 20. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній., Г.Л. Вознюк. - К. : Знання, 2007. - 1072 с.
 21. Папазова М.З. Рыночный механизм и государство в системе координации и согласования хозяйственных интересов АПК региона / М.З. Папазова, К.А. Лайпанов, Ф.М. Топсахалова // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9 (часть 1) - С. 166-173.
 22. Порядок визнання Державним агентством земельних ресурсів статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5.10.2004 р. № 1303. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1303-2004-п.
 23. Порядок визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5.06.2013 р. № 398. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/398-2013-%D0%BF
 24. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України № 1160-IV від 11.09.2003 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 9. - С.79 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.
 25. Соловйов В.М. Поняття і сутність правового регулювання державного управління України / В. М. Соловйов // Університетські наукові записки. - 2007. - № 3. - С. 27-33.
 26. Социальное управление: Словарь / [Под. ред. Добренокова В.И., Слепенкова И.М.]. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 208 с.
 27. Философско-энциклопедический словарь. - М. : Советская энциклопедия, 1983. - 840 с.
 28. Ходаківська О.В. Екологізація аграрного виробництва : моногр. / О.В. Ходаківська. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 350 с.
 29. Sustainable Land Management/ Sourcebook / The World Bank. - Washington : DS, 2008. - 196 p.
 30. Gnacadja L. Benefits of sustainable land Management / Luc Gnacadja. - Access mode: http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/CSD_ Benefits_of_Sustainable_Land_Management%20.pdf.
 31. Ishii N. Sustainable land management financing in the GEF / Naoko Ishii. - Access mode: https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/ GEF_LDF Abrochure_CRA_2_0.pdf.
Читати статтю: 1.pdf