ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432
Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні аспекти формування та розвитку агропромислового виробництва / Томілін О.О. // Економіка АПК. - 2016. - № 7 - С. 35

Мета дослідження полягає у тому, щоб, ґрунтуючись на аналізі наукових досліджень учених, довести безпідставність термінологічного трактування поняття «аграрний сектор економіки України» як «агропромислового комплексу». У процесі дослідження використано базові методи наукового пізнання. Серед них: діалектичний, абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); монографічний (при аналізі наукових досліджень учених щодо визначень суті агропромислового комплексу). Елементом новизни є обґрунтування безпідставності термінологічного трактування «аграрного сектора економіки України» як «агропромислового комплексу», взаємовідносин між трьома базовими сферами в зв’язку з відсутністю економічно обґрунтованих і сталих у часі структурних чинників із формування макроекономічних пропорцій між п’ятьма сферами, які впливають на формування й розвиток агропромислового виробництва в ринкових умовах. У статті проведено узагальнюючий аналіз теорій і концепцій щодо визначення економічної сутності агропромислового комплексу. Обґрунтовано безпідставність термінологічного трактування «аграрного сектора економіки України» як «агропромислового комплексу». Визначено, що за період переходу від планової економіки до ринкових відносин у розвитку виробничих відносин у сільському господарстві відбулися докорінні структурні зміни. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, агропромислове виробництво, аграрний сектор економіки, структурні зміни, структурні фактори, сфери, галузі

Список використаних джерел

 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 4)/ за ред. П.Т. Саблука та ін. - К.: ІАЕ, 2000. - 602 с.
 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. / В. Г. Андрійчук - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
 3. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. [С. В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А.Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. - Львів: Світ, 2005. - Т. 1. - 616 c.
 4. Карлюк И. Я. Экономические и методологические проблемы формирования и развития агропромышленного комплекса. - В кн.: Программный подход в планировании и управлении народным хозяйством / И. Я. Карлюк, Н. С. Мымриков //. - Новосибирск, 1972. - С. 153-162.
 5. Майовець Є. Й. Теорія аграрних відносин: навч. посіб/ Є. Й. Майовець //. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 276 с.
 6. Менеджмент в АПК / [автори тексту Ю. Б. Королев, В. Д. Кортнев, Г. Н. Кочетова, Е. Н. Никифорова]. - М.: Колос, 2008. - 304 с.
 7. Основи економічної теорії: підручник /А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.// [за ред. А. А. Чухна]. - К.: Вища школа, 2001. - 606 с.
 8. Петришина Н. С. Агропромисловий комплекс України : проблеми та перспективи розвитку / Н. С. Петришина, А. І. Васильчик. // Наука й економіка. - 2011. - № 2 (22). - С. 109-114.
 9. Попов Н. А. Экономика отраслей АПК/ Н. А. Попов. - М., 2002. - С. 5.
 10. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін.//. - К.: КНЕУ, 2000. - 364 с.
 11. Саблук П. Т. Аграрна складова в економічних реформах України / П. Т. Саблук // Вісник НАН України. - 2001. - № 2. - С. 43-59.
 12. Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство: монографія / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І. Власов//. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. - 632 с.
 13. Саблук П. Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 3-12.
 14. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А. М. Прохоров]. - 3-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1984. - 1600 с.
 15. Статистичний збірник “Сільське господарство України” за 2014 рік / [за редакцією О. М. Прокопенко]. - К.: ТОВ “ МПС”, 2015. - 379 c.
 16. Томілін О.О. Формування міжгалузевих зв’язків агропромислового виробництва та їх вплив на структурну політику бурякоцукрового підкомплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством/ О.О. Томілін//. - К., 2015. - 40 с.
 17. Johnston, Bruce F., and John W. Mellor. “The Role of Agriculture in Economic Development”. American Economic Review. September 1961. pp. 571-81.
 18. Meier, Gerald M. Leading Issues in Development Economics. New. York: Oxford University Press, 1964. - 572 p.
 19. Ohkawa, Kazushi, and Henry Rosovsky “The Role of Agriculture in Modern Japanese Economic Development”. Economic Development and Cultural Change. October 1960. pp. 43-67.
Читати статтю: 4.pdf