ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.22 : 631.16
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам / Тулуш Л.Д., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2016. - № 7 - С. 60

Стаття присвячена уточненню концептуальних засад здійснення державної фінансової підтримки розвитку сільського господарства, зокрема непрямої її форми у вигляді податкових пільг, з огляду на необхідність забезпечення ефективності усіх видів сільгоспдіяльності, вирівнювання умов господарювання в галузі та формування раціональної структури аграрної економіки. Встановлено, що одним із ключових мотивів надання державної фінансової підтримки сільгосппідприємствам є забезпечення достатнього рівня рентабельності тих видів діяльності, в розвитку яких зацінтересована держава. Обґрунтовано, що внаслідок недостатнього врахування впливу системи держфінпідтримки на рентабельність окремих видів сільгоспдіяльності формується нераціональна з погляду державного управління структурна будова аграрного сектору економіки із суттєвим переважанням експорто-орієнтованих високомаржинальних видів рослинницької продукції, що характеризуються низькими показниками працемісткості. Визначено, що ігнорування необхідності оцінювання рентабельності сільгосп-діяльності - як в цілому, так і по окремих її видах - зумовлює структурні перекоси в аграрній економіці, непродуктивні втрати фінансових ресурсів, що спрямовуються на державну підтримку, а також зниження показника валової доданої вартості аграрної галузі (в частині оплати праці). Виявлено, що застосування уніфікованого інструментарію державної фінансової підтримки зумовило значне зростання доходів від виробництва екпортоорієнтованих високомаржинальних видів сільгосппродукції з низькою доданою вартістю. Обґрунтовано, що ефективна система державної фінансової підтримки повинна передбачати оцінювання рентабельності сільгоспдіяльності в цілому й окремих видів, яке повинно виступати базою для забезпечення диференціації її механізмів та інструментарію. Доведено, що в умовах прискорення інфляційних процесів оцінювання рентабельності сільгоспдіяльності є ускладненим унаслідок значної розтягнутості операційного циклу. В зв'язку з цим запропоновано методику коригування оприлюднених Держслужбою статистики показників рентабельності шляхом індексації понесених протягом року витрат, розподілених за періодами понесення, на накопичене значення сукупного індексу витрат на виробництво сільгосппродукції. За результатами апробації запропонованої методики виявлено, що високі значення уточнених показників рентабельності виробництва екпортоорієнтованої продукції роблять недоцільними будь-які заходи прямої держпідтримки даних видів діяльності. Натомість, це дає змогу вивільнити значні обсяги фінансових ресурсів, які необхідно спрямувати на здійснення державної підтримки низькомаржинальних соціально-орієнтованих видів сільгосппродукції з високими показниками доданої вартості (в частині оплати праці). Табл.: 4. Рис.: 6. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: державна фінансова підтримка, сільське господарство, фіскальне стимулювання, рентабельність діяльності, податкові пільги та преференції, бюджетне фінансування, доходи та витрати сільгосппідприємств, коригування витрат, індекси витрат, сукупний індекс витрат на виробництво сільгосппродукції

Список використаних джерел

 1. Абдимолдаева Н.К. Поддержка сельского хозяйства в странах-членах ВТО и интеграция аграрных рынков стран Таможенного союза в мировую экономическую систему / Н.К. Абдимолдаева // Евразийская экономическая интеграция. - 2010. - № 2. -С. 61-72.
 2. Березовський В.В. Податкове регулювання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / В.В. Березовський, Л.Д. Тулуш // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. - Серія: Фінанси і кредит. - 2008. - № 2. - С. 23-28.
 3. Боровик П.М. Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань / П.М. Боровик, С.М. Подзігун // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3 (17). - С. 224-231.
 4. Державне регулювання аграрних ринків: проблеми та напрями вдосконалення : науково-практичне видання ; за ред. Т.О. Осташко. - Львів: НВФ «Українські технології», 2009. - 288 с.
 5. Діброва А.Д. Ефективність державної підтримки виробництва продукції тваринництва в Україні / А.Д. Діброва // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 54-60.
 6. Камолян А. Основные формы государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательства и их поддержки в АПК / А. Камолян, С. Чиннов // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2009. - № 3. - С. 9-12.
 7. Кобута І.В. Політика державної підтримки сільського господарства країн - членів СОТ / І.В. Кобута // Економіка АПК. - 2009. - № 9. - С. 132-136.
 8. Коровкин В. Словарь - справочник экономиста АПК / О. Коровкин, И. Ламыкин, А. Зельднер; сост. В.П. Коровкин. - М.: Экономика, 1990. - 384 c.
 9. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, Л.Д. Тулуш. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 38 с.
 10. Нів’євський О. Вплив податкових пільг сільськогосподарським підприємствам на продуктивність сектора [Електронний ресурс] / О. Нів’євський // VoxUkraine. - 16.02.2016. - Режим доступу: http://voxukraine.org/2016/02/16/impact-of-the-agricultural-tax-exemptions-on-the-sector-productivity-ua/#.
 11. Орлов М. Фіскальна стратегія: чому просте збереження або відміна пільг по податках для АПК не є ефективним [Електронний ресурс] / М. Орлов, Л. Тулуш // Agravery. - 16.11.2015. - Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/fiskalna-strategia-comu-proste-zberezenna-abo-vidmina-pilg-po-podatkah-dla-apk-ne-e-efektivnim.
 12. Папцов А.Г. Роль государства на рынке продовольствия развитых стран / А.Г. Папцов, А.А. Морозов // АПК: экономика, управление. - 2011. - № 11.- С. 79-83.
 13. Прокопчук О.Т. Дотування тваринництва за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ у переробній галузі / О.Т. Прокопчук, Л.Д. Тулуш // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. - 2015. - Вип. 87. - Т. 2. - С. 15-26.
 14. Протасов В.Ю. Методика визначення економічно необхідного рівня рентабельності в закупівельних цінах / В.Ю. Протасов, О.О. Сторожук // Закупівельні ціни та доходи колгоспів ; [кол. авторів] / Український НДІ економіки та організації сільського господарства. - К.: Урожай, 1971. - С. 21-40.
 15. Радченко О.Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / О.Д. Радченко. Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 81-90.
 16. Соколов М. Скасування спецрежиму ПДВ: політичне шулерство чи необхідність? [Електронний ресурс] / М. Соколов // Економічна правда. - 09.07.2015. - Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/07/9/549982/.
 17. Тулуш Л.Д. Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2015. - № 8. - С. 44-56.
 18. Финансы и кредит СССР : учебник ; под ред. Н.Т. Беркова. - [изд. 2-е, перераб. и доп.] - Львов: Вища школа,1987. - 373 с.
 19. Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми / О.М. Шпичак // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 150-155.
 20. Matthews A. The European Union’s Common Agricultural Policy and developing countries: the struggle for coherence // European Integration. - 2008. - №. 30. - Рр. 381-399.
 21. Roningen V. Economic implications of agricultural policy reforms in industrial market economies [Електронний ресурс] / V. Roningen, P. Dixit // Staff Report № AGES 89-36 / Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture. - August 1989. - Режим доступу: http://naldc.nal.usda.gov/download/CAT91936151/PDF.
 22. Stoeckel A. Macroeconomic consequences of farm support policies / А. Stoeckel, D. Vincent, S. Cuthbertson. - Durham: Duke University Press, 1989. - 394 р.
 23. Аnderson К. Agricultural Policies of industrial countries and their effects on traditional food exporters / К. Аnderson, R. Tyers // Economic Record. - 1986. - Vol. 62. - Is. 4. - Рр. 385-399.
Читати статтю: 8.pdf