ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11.005 (477)
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація / Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 7 - С. 72

Метою статті є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств та їхньої модернізації. Опрацьовано теоретичні й методичні засади, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення основних виробничих засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного й у повному обсязі забезпечення сільського господарств матеріальними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення в Україні. На основі дослідження проблем із постачанням - основних засобів для сільськогосподарського виробництва, особливо їх активної складової, розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Табл.: 5. Рис.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: основні засоби, індексація, матеріально-технічне забезпечення, нормативна потреба, амортизація

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» від 07.02.2002 р. № 3023 // Електронний ресурс://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.
 2. Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» від 05.10.2001 р. № 2658 // Електронний ресурс://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-16.
 3. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О.В., Герун М.І., Могилова М.М. та ін.] - К.: ННЦ ІАЕ, 2014. - 60 с.
 4. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; [за ред. Лупенка Ю.О., Месель-Веселяка В.Я.]. - [2-ге вид., перероб. і доп.] - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 218 с.
 5. Підлісецький Г.М. Матеріально-технічна база аграрного виробництва: стан та проблеми відтворення / Г.М. Підлісецький, В.Л. Товстопят, А.В. Бурилко // Агроінком. - 2008. - № 5-6. - С. 34-39.
 6. Підлісецький Г.М. та ін. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК ; за ред. Г.М. Підлісецького. - К.: ІАЕ УААН, 2001. - 428 с.
 7. Проблеми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі / [Білоусько Я.К., Бурилко В.О., Галушко В.О. та ін.]; за ред. Я.К. Білоруська. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 216 с.
 8. Підлісецький Г.М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення / Г. М. Підлісецький, М.М. Могилова // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 41-47.
 9. Кузьмидер Г. Ocena efektywnosti dziatalnosciprodukcyjnef po dokonaniu inwestycii rolnizych (na przyktadzie RZD SYYW w Puczniewie). Ekon. org. roln / Warszava, 1974, 17, д. 23-106.
 10. Modern Machines In Agriculture [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.befarmex.com/files/292_Chapter%20N.2%20MODERN%20MACHINES%20IN%20AGRICULTURE%20-%20SPAIN.pdf
 11. Markham, Brett L. Mini farming : self sufficiency on ¼ acre / Brett L. Markham. - China, 2010. - 227 p.
 12. Pryor F.L. Market economic systems/F.L. Pryor// Journal of Comparative Economics. Vol. 33, 2005, P 25-46.
 13. Salter, W.E.G. Productivity and Technical Change. Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посіб. / [Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Вишневецька О.В. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.В. Захарчука. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 144 с.
 15. Захарчук О.В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О.В. Захарчук // Економіка АПК. - 2014. - № 7.- С. 92-99.
Читати статтю: 9.pdf