ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432.009.12:636
Наукова дискусія

Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства / Євтушенко В.Д. // Економіка АПК. - 2016. - № 7 - С. 94

Метою дослідження є удосконалення методичних підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності продукції молочного скотарства для підвищення ефективності управління нею. Проведено оцінювання конкурентоспроможності молока в сільськогосподарських підприємствах Київської області графічним та аналітичним методами. При оцінці графічним методом використовувалися показники рівень рентабельності виробництва продукції й темп росту частки ринку, а при аналітичному - річна продуктивність тварин, частка ринку, темпи росту частки ринку, повна собівартість 1 т продукції, ціна реалізації, виробництво продукції на 1 грн витрат. Запропонована методика оцінки рівня конкурентоспроможності продукції може бути використана для вибору ефективних шляхів її підвищення за допомогою економіко-математичних методів. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, продукція скотарства, ринок, конкурентоспроможність, оцінка

Список використаних джерел

  1. Кваша С. М. Конкурентоспроможність виробництва яловичини на зовнішньому ринку / С. М. Кваша, О. В. Жемойда // Економіка АПК. - 2003. - № 5. - С. 121- 126.
  2. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : моногр. / М. Й. Малік, О. А. Нужна. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 270 с.
  3. Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : [моногр.; за заг. ред. Янкового О.Г.]. - Одеса : Атлант, 2013. - 470 с.
  4. Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції: моногр. /М.М. Ільчук, І.А. Коновал, І.В. Мельникова та ін. - К.: Вид-во ТОВ «Агар Медіа Груп», 2015. - 322 с.
  5. Кулешова Г.М. Конкуренція і конкурентоспроможність в агропромисловому виробництві / Г.М. Кулешова // Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С.126 -132.
  6. Лисенко Н. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств/ Н.Лисенко //Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №1 (77). - С.61- 68.
  7. Макаренко М.П. Цінова політика як фактор підвищення дохідності аграрного виробництва в умовах Світової організації торгівлі / М.П. Макаренко // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С.44 - 48.
  8. Пасхавер Б. Цінова конкурентність аграрного сектора / Б. Пасхавер // Економіка України. - 2007. - № 1. - С.78 - 87.
  9. Гаваза Є.В. Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України / Є.В. Гаваза // Економіка АПК. - 2015. - № 7. - С. 106-113.
Читати статтю: 12.pdf