ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.3:003.13
Сторінка молодого науковця

Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств / Пехов В.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 8 - С. 110

Мета статті - визначити економічні показники та оцінити роль виробництва зерна у формуванні ефективності сільськогосподарських підприємств з позицій оцінки дохідності й прибутковості зернового бізнесу. У статті використано теоретико-методичні напрацювання вітчизняних учених з проблеми визначення результатів функціонування сільськогосподарських структур і представлення у цьому процесі виробництва зерна. Здійснено ґрунтовну емпіричну оцінку ефектів, доходів і прибутків зернового бізнесу й розподілу сільськогосподарських структур України за рівнем рентабельності виробництва зерна та рентабельності аграрного виробництва загалом. В основу методології наукового пошуку покладено діалектичний метод пізнання, а також системний аналіз, застосовано метод групування і кореляційно-регресійного аналізу. З’ясовано, що виробництво зерна є базовою галуззю для сільськогосподарських підприємств України, від ефективності якої залежить прибутковість і рентабельність діяльності суб’єктів господарювання. Тому при прийнятті управлінських рішень регулятивного плану на даний аспект проблеми потрібно безумовно зважати. Елементом наукової новизни є методичний підхід до аналізу тенденцій розвитку виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами у взаємозв’язку з аспектами формування загальної їх ефективності - прибутковості та рентабельності. Запропоновано аналітичні висновки щодо зв’язку ефективності виробництва зернових культур із різноаспектними результатами діяльності сільськогосподарських підприємств, таких як виручка, рентабельність, урожайність тощо з напрацюванням бази їх застосування у господарсько-управлінській діяльності виробничих структур. Табл.: 7. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: зерно, підприємство, виробництво, ефективність, конкурентоспроможність, дохідність, прибутковість

Список використаних джерел

 1. Малік М.Й. Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України / М. Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК. - 2015. - №8. - С. 5-14.
 2. Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2012. - №11. - С. 10-14.
 3. Шпикуляк О.Г. Інституціональні особливості розвитку підприємництва та соціального капіталу в аграрній сфері / О. Г. Шпикуляк // Агросвіт. - 2008. - №11. - С. 4-10.
 4. Губені Ю.Е. Підприємництво [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. ОКР "Бакалавр" та "Магістр" у ВНЗ аграр. профілю III-IV рівнів акредитації / Юрій Губені. - Л. : Українські технології, 2012. - 568 с.
 5. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. 2-ге вид., доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
 6. Забуранна Л.В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах / Л.В. Забуранна // Економіка АПК. - 2014. - № 3. - С. 55.
 7. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - C. 5.
 8. Шубравська О.В. Розвиток агропродовольчого виробництва України / О.В. Шубравська // Економіка АПК. - 2016. - № 4. - С. 5-12.
 9. Пасхавер Б.Й. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку : наук. вид. / Б. Й. Пасхавер, О. В. Шубравська, Л. В. Молдаван, Д. Ф. Крисанов, С. Л. Ганначенко, Л. І. Дідківська; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К., 2009. - 432 c.
 10. Колодійчук В.А. Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : моногр. / В.А. Колодійчук. - Л. : Український бестселер, 2015. - 574 с.
 11. Шпичак О.М. Давайте працювати на ринку зерна без шарахань в різні боки / О.М. Шпичак // Зерно і хліб. - 2005. - № 4. - С. 3-5.
 12. Боднар О.В. Економічна ефективність виробництва зерна / О.В. Боднар // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. - 2009. - № 2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSnau/FiK/ 2009_2/47Bodnar.pdf.
 13. Липчук В.В. Організаційно-економічні проблеми розвитку насінництва зернових культур / В.В. Липчук, Д.В. Малаховський // Економіка АПК. - 2015. - № 12. - С. 28-35.
 14. Бойко В.І. Зерно і ринок : моногр. / В.І. Бойко - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 312 с.
 15. Лобас М.Г. Розвиток зернового господарства України: [моногр.] / М.Г. Лобас. - К.: Аграрний інститут НВАТ «Агроінком», 1997. - 450 с.
 16. Малік М.Й. Підприємництво у розвитку аграрного ринку / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2007. - №11. - С. 138-149.
 17. Шпикуляк О.Г. До проблеми моніторингу витрат-ефективності виробництва в сільськогосподарських підприємствах / О.Г. Шпикуляк // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія: Фінанси і кредит. - 2007. - Вип. 2 (23). - С. 235-241.
 18. Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 132-139.
Читати статтю: 15.pdf