ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.54:633.1
Аграрний ринок

Перспективи світового ринку зерна / Голомша Н.Є., Дзядикевич О.Я. // Економіка АПК. - 2016. - № 8 - С. 49

Досліджено світовий ринок зерна за останні п’ять років. Виявлено та деталізовано тенденції розвитку даного ринку в розрізі трьох основних зернових культур вітчизняного експорту: пшениці, кукурудзи й ячменю, визначено світових лідерів із виробництва та експорту даних культур за часткою ринку. Охарактеризовано позицію України в світовому виробництві й експорті зернових культур. Враховуючи тенденції розвитку світового ринку зерна, обґрунтовано перспективи розвитку зернової галузі України, напрями реалізації її виробничого потенціалу. Узагальнено фактори зміцнення позицій України на світовому та європейському ринках зернових культур. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: світовий ринок зерна, пшениця, кукурудза, ячмінь, експорт зернових, міжнародна торгівля

Список використаних джерел

 1. Агропродовольчий спектр України - 2015 // AgriServey. УКАБ Сервіс. - 124 с.
 2. Аналіз та прогноз кон’юктури світових ринків продукції рослинництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк М.В. та ін.]; за ред. О.М.Шпичака. - К.: ННЦІАЕ, 2012. - 516 с.
 3. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства / Наукове вид. [Лупенко Ю.О., Шпичак О.М., Месель-Веселяк В.Я. та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 74 с.
 4. Голомша Н.Є. Конкурентоспроможність українських зернових на світовому аграрному ринку / Н.Є. Голомша // Економіка АПК. - 2009. - №12. - С. 97-102.
 5. Камінський І.В. Стан виробництва та кон’юнктури ринку зернових культур в Україні [Електронний ресурс] / І.В. Камінський. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/agroin/2010.
 6. Кваша С.М. Світові тенденції розвитку ринку зерна та напрями диверсифікації його використання [Електронний ресурс] / С.М.Кваша. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009.
 7. Кузнєцова І. Яка ж роль відведена Україні в світовому виробництві та експорті пшениці? / І.Кузнецова //Зерно і хліб. - 2008. - №2. - С. 3-6.
 8. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень про асоціацію між ЄС та Україною: наук. доп. ; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААН Т.О. Осташко, д.е.н. В.О. Точиліна; НАН України, ДУ „Інститут економіки та прогнозування”. - К., 2013. - 98 с.
 9. Самаріна І. Як світ впливає на ринок зернових в Україні / І. Самаріна // Агробізнес сьогодні. - 2015. - №5 (300) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.agro-bisness.com.ua.
 10. Grain: World Markets and Trade // United States of Department of Agriculture / Foreign Agricultural Service, FG-02-16, February 2016. [Electronik resourse]. - Mode of access: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/.
 11. Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU. [Electronik resourse]. - Mode of access: http//es.europa.eu/agriculture/hubli/caprep/prospects.
 12. Reports and statistical data. [Electronik resourse]. - Mode of access: http://faostat/fao.org/desktopdefault.aspx.
Читати статтю: 8.pdf