ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.101.262
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 8 - С. 53

Метою статті є визначення основної ролі праці жінки, яка проживає в сільській місцевості, й ця проблема є предметом всебічного вивчення. Умови, що склалися на селі, потребують розробки нових науково обґрунтованих висновків щодо використання потенціалу сільських жінок як загалом, так і всього сільського населення у суспільному виробництві аграрної сфери. Адже сільська жінка поєднує трудову діяльність у сільськогосподарському виробництві та побутовій сфері з материнством і вихованням підростаючого покоління. Ситуація, що нині склалася в сільській місцевості, не може не хвилювати суспільство, а українська держава не може жити без соціального розвитку села, оскільки час диктує необхідність конкретних заходів як із боку держави, так і суспільства. Віддавати всі сили громаді, суспільству, сім’ї - справжній талант жінки. Натомість фінансово-економічні методи функціонування ринку жіночої праці на селі є основними в забезпеченні зайнятості сільського населення. Табл.: 4. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: жіноча праця, сільська місцевість, регулювання ринку праці, жінка-селянка, декваліфікація, зайнятість, економічний інтерес, трудова міграція, бідність

Список використаних джерел

  1. Лузан Ю.Я. Соціально-трудовий потенціал українського села / Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. - 2000. - №1.
  2. Кропивко М.Ф. Організація державного і самоврядного управління розвитком сільських територій / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2005. - № 11.
  3. Якуба К.І. Трудовий потенціал сільських територій / К.І. Якуба // Вісн. аграр. науки. - 2007. - № 6.
  4. Руснак А.В. Державне регулювання трудовою зайнятістю в сільській місцевості регіону / А.В. Руснак, С.В. Скрипник // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. - Вип. 240. Т. 4. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2008.
  5. Стефанюк С.В. Формування ринку праці сільських територій / С.В. Стефанюк // Таврійський наук. вісн. - 2012. - Вип. 78.
  6. Рябоконь В.П. Соціально-економічні проблеми зайнятості сільського населення / В.П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2012. - № 12.
  7. Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В.К. Збарський // Економіка АПК. - 2010. - № 11.
  8. The Drama of the Commons / E. Ostrom T. Dietz, N. DolSak, P.C. Stem, S. Stonich and E.u. Weber, Eds. // Research Council, Committee on the Human Dimensions of Global Change, Division of Behavioral and Social Sciences Education.: Washington, DC : National Academy of Sciences Press. - 2002. - Режим доступу: http://www.nap.edu/catalog.php?record _id=10287.
  9. Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges / E. Ostrom, J. Burger, Ch.B. Field, R.B. N D.Policansky // Science. Vol. 284. - Ks 5412. - 9 April 1999. -P. 278-282.
Читати статтю: 9.pdf