ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.8:37.035.91
Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні / Корінець Р.Я., Малік М.Й. // Економіка АПК. - 2016. - № 8 - С. 61

Стаття присвячена вивченню інституційних основ інформаційного забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та є піонерним дослідженням у цій сфері. Досліджено проблеми формальних і неформальних інститутів, а також інституцій (організацій) у сфері інформаційного забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, проведено оцінку ефективності таких інститутів та організацій. Проаналізовано вплив різних суб’єктів на їхнє формування. Виявлено причини неефективності формальних інститутів. Обґрунтовано необхідність удосконалення інститутів і зміцнення організацій інформаційного забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Запропоновано напрями й механізми удосконалення таких інститутів та організацій: запровадження моніторингу впливу формальних інститутів на розвиток інформаційного забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; коригування формальних інститутів для розширення набору альтернатив інформаційного забезпечення; запровадження «механізму примусу» й реальне ресурсне забезпечення запланованої діяльності; передбачення стимулів для розвитку неформальних інститутів та організацій, чия діяльність спрямована на розвиток інформаційного забезпечення; системне поширення ідеї сільськогосподарської обслуговуючої кооперації серед сільського населення, органів влади; створення координаційного кооперативного центру. Автори переконані, що така діяльність дасть змогу зміцнити зазначені інститути й організації, що є запорукою успішного розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Бібліогр.: 52.
Ключові слова: сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, інформація, інформаційне забезпечення, інститути, інституції, організації

Список використаних джерел

 1. Бабкіна О. В. Теорія держави та права у схемах і визначеннях : навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. - К. : МАУП, 2004. - 144 с.
 2. Бук Л. М. Маркетингове інформаційне забезпечення діяльності обслуговуючих кооперативів / Л. М. Бук // Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. присвяч. Міжнар. року кооперативів, 5-7 квіт. 2012 р. - Житомир : ЖНАЕУ, 2012. - С. 103-107.
 3. В Грузии создано Агентство развития сельхозкооперативов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sputnik-georgia.ru/economy/20131118/216121514.html.
 4. Власенко О.П. Кооперативні засади управління трансакційними витратами в агробізнесі / О.П. Власенко / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/1000/1/Cooperative_2014_233-238.pdf.
 5. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1334593489231640.
 6. Вернигора Михаил. Гриценко Николай: В Украине нет единого подхода к сельскохозяйственной кооперации / М. Вернигора / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://izvestiya.in.ua/interviu/nikolai-gricenko-v-ykraine-net-edinogo-podhoda-k-selskohozyaistvennoi-kooperacii.html.
 7. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / Д. Алколей, В. Бондарчук, В. Зуєв, Є. Луценко, Л. Молдаван - К.: К.І.С., 2013 - 132 с.
 8. Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8998400-88.
 9. Закон України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
 10. Закон України «Про кооперацію» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.
 11. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16
 12. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1807-15.
 13. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 14. Зіновчук В.В. Економічна природа псевдо кооперативів та небезпека їх поширення в аграрному секторі України / В. В. Зіновчук [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/zinovchuk.htm
 15. Змінами, внесеними в Податковий кодекс України, з 2015 року обмежено перелік неприбуткових організацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/185902.html.
 16. Інституціонально-інформаційна економіка: Підруч. / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; за ред. акад. НАН України А.А. Чухна. - К. : Знання, 2010. - 687 с.
 17. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. (модульний варіант) / Д. П. Богиня, Н. М. Краус, О. В. Манжура та ін. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 428 с.
 18. Клопов А.В. Информация как ресурс развития и управления /А. В. Клопов // Среднее профессиональное образование. - 2007. - № 7. - С. 9-12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsiya-kak-resurs-razvitiya-i-upravleniya.
 19. Конституція України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 20. Кооперативні читання: 2013 рік: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 4-6 квіт. 2013 р.). - Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. - 300 с.
 21. Корінець Р. Я. Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Р. Я. Корінець, Я. Я. Рибак // Регіональна економіка. - 2014. - № 4(74). - С. 155-163.
 22. Корінець Роман. Виконання депутатами пункту коаліційної угоди щодо розвитку кооперації на селі змушує сміятися, щоб не впадати в розпач. / Р.Корінець [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agrotimes.net/opinions/opinion/vikonannya-deputatami-punktu-koalicijnoyi-ugodi-shchodo-rozvitku-kooperaciyi-na-seli-zmushue-smiyatisya.
 23. Корінець Р.Я. Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : посібник для тих, хто хоче розвивати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи / Р.Я. Корінець [ред.], М.Й. Малік, Я.Я. Рибак, І.Я. Паньків, В.І. Приймич, М.В. Петер, В.П. Горьовий, І.Ф. Томич. - К. : Едельвейс, 2015. - 144 с.
 24. Кудінова І.П. Сільськогосподарські кооперативи - інструмент розвитку сільських територій / І.П. Кудінова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/201цивільсистема права0_154_2/10kip.pdf.
 25. Масін В. М. Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Текст] : дис.. кандидата юрид. наук : 12.00.06 / Масін Віктор Миколайович. - О., 2008. - 198 с.
 26. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів від 31.08.2000 № 168 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseap/ua-zmthou.htm.
 27. Норт Дуглас. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики. Лекционное выступление Д. Норта 7 марта 1997 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.finansy.ru/publ/north.htm.
 28. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. - М.: Начала, 1997 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://web.archive.org/web/20061009030910 /http://www.liberal.ru/north/north.pdf.
 29. Обласна програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/oblasna-prohrama-rozvytku-silskohospodarskykh-obsluhovuyuchykh-kooperatyviv-na-period-do-2015-roku.html.
 30. Отчёт Денежниковского сельского головы о выполнении делегированных полномочий за 2013 год [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://denezhnikovo.at.ua/load/otchjot_denezhnikovskogo_selskogo_golovy/1-1-0-26.
 31. Олійник О. В. «Аграрне питання» у програмах політичних партій та виборчих блоків / О. В. Олійник, О. Т. Микитка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://amdi.org.ua/docs/JournalAMDI/Theory_and_practice_of_market_2_2007.pdf.
 32. Охріменко Н.М. Питання правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб міністерства України за здійснення нормотворчості / Н.М. Охріменко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12ONMUZN.pdf.
 33. Пантелеймоненко А. О. Неприбуткова природа кооперативних організацій / А.О. Пантелеймоненко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2009-2/num/pantelejmonenko.htm.
 34. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1334593489231640.
 35. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію Національної програми відродження села на 1995 - 2005 роки» від 04.02.1994 № 3924-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3924-12.
 36. Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі» від 06.02.2003 № 495-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/495-iv.
 37. Постанова Верховної Ради України «Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки» від 11.01.2000 № 1364-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1364-14.
 38. Постанова Верховної Ради УРСР «Про Програму надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану» від 03.07.1991 № 1291-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1291-12.
 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року» від 3 червня 2009 р. № 557 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/557-2009-%D0%BF.
 40. Програми становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2013-2017 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://globyne.adm-pl.gov.ua/page/programa-stanovlennya-i-rozvitku-silskogospodarskoyi-doradchoyi-diyalnosti-ta-obslugovuyuchih-k.
 41. Регіональна програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Луганській області на 2002 - 2004 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.loga.gov.ua/oda/documents/official/official_351.html?template=33.
 42. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 1991 р. № 83-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/83-91-%D1%80.
 43. Роменська В. М. Інституційний вимір неформальної економіки / В.М. Роменська [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip31-3/31-3_28.pdf
 44. Система права та система законодавства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?i=185.
 45. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : Словник-довідник; за заг. Ред. Р. Я. Корінця, М. П. Гриценка, М. Й. Маліка. - Львів : НВФ «Українські технології», 2010. - 160 с.
 46. Скидан О. В. Інституалізація розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні / О.В. Скидан [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=251.
 47. Стратегия развития общественной организации «Крымская ассоциация участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов» (КАУСОК) на период до 2014 года [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://leonid.strategika.com.ua/praktika-strategicheskogo-planirovaniya/strategiya-ngo/.
 48. Українського села не буде, якщо не буде сільської кооперації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zerno.org.ua/articles/coop/257.
 49. Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории ; пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой./ Э. Г.Фуруботн, Р. Рихтер / СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та. 2005. - 702 с.
 50. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 51. Чижевська М. Б. Кооперація та неформальні інститути / М.Б. Чижевська [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/chizhevska.htm
 52. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподарські кооперативи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/chomu_v_ukraini_ne_rozvyvayutsya_silskogospodarski_kooperatyvy_108592.html.
Читати статтю: 10.pdf