ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.37
Економіка агропромислового виробництва

Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення / Добряк Д.С., Кузін Н.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 10

Метою статті є обґрунтування сутності й формування структури еколого-економічного механізму реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення на основі аналізу наукових джерел та експериментального землевпорядного проектування. Методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, економіки природокористування, загальнотеоретичні методи наукового пізнання, що висвітлені у працях вітчизняних і зарубіжних учених із проблем деградації та реабілітації земель сільськогосподарського призначення. Визначено чинники інтенсивного розвитку деградаційних процесів в агроландшафтах і види деградації земель сільськогосподарського призначення. Виявлено основні еколого-економічні особливості використання деградованих та малопродуктивних земель у сільськогосподарському виробництві. З’ясовано сутність еколого-економічного механізму реабілітації деградованих і малопродуктивних земель як системи заходів, спрямованих на відтворення їх продуктивної спроможності консервацією, реабілітацією, трансформацією й регенерацією. Доведено, що структурні складові механізму (набір інструментів) реабілітації деградованих і малопродуктивних орних земель мають розглядатися в єдності та взаємозв’язку, разом із тим зберігаючи своє самостійне значення. Проаналізовано сучасний стан деградованих і малопродуктивних орних земель у розрізі регіонів України. Запропоновано при формуванні еколого-економічного механізму реабілітації деградованих та малопродуктивних орних земель визначати основні складові, які поєднуються у три підсистеми: організаційно-правове, екологічне й економічне спрямування. Практичну цінність мають розглянуті механізми та основні напрями консервації земель за категоріями деградованості. Ґрунтуючись на результатах експериментального землевпорядного проектування щодо апробації еколого-економічного механізму реабілітації деградованих і малопродуктивних орних земель встановлено, що в економічному відношенні він забезпечує значне зниження втрат при використанні таких земель не в складі орних, а трансформація їх в інші екологобезпечні угіддя (сіножаті, пасовища, лісові насадження), сприяє формуванню сприятливого навколишнього середовища, підвищенню якісного екологічного стану довкілля. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: еколого-економічний механізм, інструменти, деградовані та малопродуктивні землі, реабілітація, консервація

Список використаних джерел

 1. Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів / С.Ю. Булигін. - К.: Урожай, 2005. - 300 с.
 2. Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні / О.О. Веклич. - К.: УІНСіР, 2003. - 90 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - К.: Перун. 2001. - 1426 с.
 4. Добряк Д.С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві / Д.С. Добряк, А.Г. Тихонов, Н.В. Гребенюк. - К.: Урожай, 2004. - 136 с.
 5. Добряк Д.С. Формування екологобезпечного землекористування в умовах дії водної та вітрової ерозій / Д.С. Добряк, Д.І. Бабміндра, В.О. Слінчук. - К.: Урожай, 2010. - 150 c.
 6. Добряк Д.С. Еколого-економічні механізми захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів у ринкових умовах / О.З. Черпіцький, Д.С. Добряк. - К.: Урожай, 2007. - 142 c.
 7. Канаш О.П. Консервація деградованих і малопродуктивних земель, як один з основних заходів щодо оптимізації землекористування / О.П. Канаш // Зб. наук. пр. Міжнар. конф. “Генеза, географія та екологія ґрунтів”. - Львів, 1999.
 8. Козлов Н.В. Современные причини деградации и агроэкологическое состояние пахотных земель Украины / Н.В. Козлов, Н.В. Палапа // Современные проблемы охраны земель. - К.: СОПС Украины НАН Украины, 1997. - С. 86-88.
 9. Методичні рекомендації щодо механізму виведення з господарського обігу земель, що підлягають консервації / Д.С. Добряк, О.П. Канаш, В.В. Кулініч та ін. - К.: Урожай, 2005. - 80 с.
 10. Новаковський Л.Я. Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель України / Л.Я. Новаковський, О.П. Канаш, В.О. Леонець // Вісн. аграр. науки. - 2000. - № 11. - С. 54-59.
 11. Ріборські І. Вплив складу угідь на екологічну стабільність території / І. Ріборські, Е. Гойке // Зб. Землевпорядні роботи в спеціальних умовах. - Татранська Ламніца, 1988. - С. 19-26.
 12. Сайко В.Ф. Наукові підходи щодо раціонального землекористування в умовах здійснення аграрної реформи / В.Ф. Сайко // Вісн. аграр. науки. - 2000. - № 5. - С. 5-10.
 13. Chasek P. Integrated land degradation monitoring and assessment: horizontal knowledge management at the national and international levels / [P.Chasek, W.Essahli, M.Akhtar-Schuster and el.] // Land Degrad. Develop. - 2011. - № 22. - P. 272-284.
 14. Requier-Desjardins M. Some notes on the economic assessment of land degradation / M.Requier-Desjardins, B.Adhikari, S.Sperlich // Land Degrad. Develop. - 2011. - № 22. - P. 285-298.
Читати статтю: 2.pdf