ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43
Сторінка молодого науковця

Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону / Ковбасюк О.О. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 103

Метою статті є опрацювання методичного підходу до розрахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону, формування адекватної системи показників та їх груп. В основу авторської методики аналізу конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу покладено підходи інтегрального оцінювання, що дають змогу проводити групування регіонів за встановленими критеріями, визначаючи «лідерів» й «аутсайдерів», і на основі цього виділяти пріоритетні інструменти стимулювання розвитку галузі на регіональному рівні. Елементами наукової новизни є сформована база показників для інтегральної оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону відповідно до трьох базових складових його функціонування: аграрної, переробної та інфраструктурної. Представлено алгоритм такої оцінки, визначено способи нормування (стандартизації) й агрегування показників в єдиний інтегральний індекс. Також встановлено способи інтерпретації кінцевих результатів оцінки конкурентоспроможності та можливості її практичного використання при розробці стратегій розвитку продуктового підкомплексу регіону. Практична значимість дослідження полягає у тому, що запропонований підхід підвищує обґрунтованість й об’єктивність прийняття рішень уповноваженими органами влади щодо формування економічної політики у відповідній сфері: формування стратегічних пріоритетів АПК та його окремих підкомлексів, розробки цільових програм розвитку, визначення напрямів подолання територіальних і галузевих диспропорцій тощо. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: конкурентоспроможність галузі, конкурентоспроможність зернопродуктового підкомплексу, конкурентні переваги, інтегральна оцінка, зернопродуктовий підкомплекс

Список використаних джерел

 1. Бойко В. І. Зерно і ринок: [моногр.] / В. І. Бойко. - К.: Інститут аграрної економіки, 2007. - 312 с
 2. Калетнік Г. М. Територіальна організація зернопродуктового комплексу регіону та напрями його удосконалення: [моногр.] / Г. М. Калетнік, Т. В. Пепа, В. М. Ціхановська. - Вінниця: Вінницька газета, 2010. - 180 с.
 3. Кваша С. М. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні / С. М. Кваша, М. М. Ільчук, І. А. Коновал // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 16-24.
 4. Кісіль М. І. Теоретико-методологічні засади оцінок ефективності агробізнесу / М. І. Кісіль. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - 36 с.
 5. Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. - 2014. - № 12. - С. 5-11.
 6. Саблук П. Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : моногр. / П. Т. Саблук. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 372 с.
 7. Економіка зернопродуктового підкомплексу АПК / [Черевко Г. В., Гарасим П. М., Колодійчук В. А. та ін.]. - Л. : Укр. технології, 2000. - 198 с.
 8. Шпикуляк О. Г. Формування і розвиток ринку зерна в Україні / [Шпикуляк О. Г., Воскобійник Ю. П., Саблук Р. П., Овсянніков О. В.]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2008. - 190 с.
 9. Шпичак О. М. Оптимізація ринку зерна України та її результативність / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Моніторинг біржового ринку. - 2014. - № 2(21). - С. 8-14.
 10. Волощук Р. В. Порівняльний аналіз підходів до визначення вагових коефіцієнтів інтегральних індексів стану складних систем / Р. В. Волощук // Індуктивне моделювання складних систем. - 2013. - Вип. 5. - С. 151-165.
 11. Статистичне моделювання та прогнозування / А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001. - С. 149-150.
 12. Єріна А. М. Узагальнюючі багатовимірні показники в соціально-економічних дослідженнях / А. М. Єріна, С. С. Ващаєв // Наукові записки. - Т. 6. Економіка. - К. : Національний університет Києво-Могилянська Академія, 1999. - С. 38-41.
 13. Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону: [моногр.] / З. В. Герасимчук, І.М. Вахович. - Луцьк: ЛДТУ, 2002. - 248 с.
 14. Григорук П. М. Методи побудови інтегрального показника / П. М. Григорук, І. С. Ткаченко // Бізнес Інформ. - 2012. - № 4(411). - С. 34-38.
Читати статтю: 13.pdf