ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631:338.43.01
Економіка агропромислового виробництва

Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики / Рябоконь В.П. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 18

Розкрито стан агропромислового комплексу на сучасному етапі, соціально-економічну сутність аграрної політики та шляхи її реалізації.. Одним із центральних завдань є активна реалізація дієвої аграрної політики держави, основа якої - аграрна реформа. Виважена аграрна політика має сприяти подоланню кризи не тільки в галузях АПК, але в цілому в національній економіці. Тому реалізація програми стабілізації та розвитку всіх галузей сільськогосподарського виробництва, розробка концепції такої політики й методологічних основ прийняття рішень є актуальними для державотворчих процесів по зміцненню політичної незалежності нашої держави. Особливе місце відведено створенню законодавчого поля з метою забезпечення державних гарантій здійснення аграрної реформи, розв’язання продовольчої проблеми та глибоких соціально-економічних перетворень на селі. Табл.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: державна аграрна політика, аграрна реформа, соціально-економічні перетворення в агропромисловому виробництві, продовольча безпека

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти / В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець, В.В. Юрчишин. - К.: Аграрна наука, 2005. - 140 с.
 2. Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільських територій / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2005. - № 11. - С. 43-48.
 3. Горьовий В.П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В.П. Горьовий, Л.В. Прудивус // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С. 10-17.
 4. Діброва А.Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України / А.Д. Діброва // Економіка АПК. - 2007. - № 6. - С. 127-132.
 5. Кваша С.М. Аграрна політика в умовах трансформації: чинники та інструменти / С.М. Кваша // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві ; Зб. матер. Дванадцятих річних зборів Всеукр. конгр. вчених екон.-аграр. - Київ, 25-26 лют. 2010 р. ; ред. кол. П.Т. Саблук та ін. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. - С. 54-63.
 6. Кобута І.В. Аграрна політика підтримки сільського господарства - нові виклики в зв’язку із вступом України до СОТ / І.В. Кобута // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 3. - С. 32-39.
 7. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 26-38.
 8. Саблук П.Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку: моногр. / П.Т. Саблук. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. - 372 с.
 9. Соціальні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, О.Г. Булавка ; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. - 642 с.
 10. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 50 с.
 11. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 74 с.
 12. Шпикуляк О.Г. Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко // Бізнес-Інформ. - 2016. - № 4. - С. 143-149.
 13. Шпикуляк О.Г. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність : моногр. / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 424 с.
 14. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / В.В. Юрчишин. - К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2013. - 424 с.
Читати статтю: 3.pdf