ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439:339.138
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації / Мармуль Л.О., Новак Н.П. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 26

Визначено проблеми та перспективи розвитку органічних аграрних підприємств на основі тенденцій розширення ємності ринків органічної продукції. Серед основних проблем вказані висока вартість сертифікації підприємств і продукції, обґрунтування спеціалізації та диверсифікації виробництва, пошук ринків збуту, лімітованість фінансово-інвестиційних ресурсів за відсутності державної підтримки. Виявлено також роль мікро-, у т.ч. сітіфермерства у поширенні органічного руху в містах. Обґрунтовано перспективи органічного овочівництва, ягідництва й садівництва, льонарства і технічного коноплярства з орієнтацією на експортні поставки на міжнародні аграрні ринки. Розроблено механізми товарного кредитування та кооперування органічних підприємств як джерел фінансово-інвестиційних ресурсів і збільшення обсягів виробництва й реалізації органічної продукції. На основі міжнародного досвіду показано роль університетів у вдосконаленні органічного виробництва, управлінні ним, в інформаційному забезпеченні та дорадництві. Визначено, що подальші дослідження перспективних напрямів розвитку органічного виробництва пов’язані з обґрунтуванням ролі місцевих органів влади, сільських громад, громадських організацій у регулюванні розвитку органічних підприємств і мікрофермерства; зменшенням податкового навантаження; удосконаленням кадрового потенціалу. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: органічне виробництво, мікроферми, сертифікація, аграрний ринок, фінансово-інвестиційні ресурси, кадровий потенціал, сільські громади

Список використаних джерел

 1. Антонець С.С. Коли Україна зрозуміє свою планетарну місію / С.С. Антонець, В.М. Писаренко // Вісн. Полтавської державної аграрної академії. - 2011. - №2 - С. 5-8.
 2. Артиш В.І. Удосконалення управління виробництвом органічної продукції / В.І. Артиш // Економіка АПК. - 2013. - № 6. - С. 28-31.
 3. Безус Р.М. Соціальні мережі у просуванні продукції органічного агровиробництва / Р.М. Безус // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 25.
 4. Закон України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18.
 5. Ігнатенко М.М. Стратегії та механізми управління розвитком соціальної відповідальності суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки: [моногр.] / М.М. Ігнатенко. - Херсон: Айлант, 2015. - 470 с.
 6. Карєєв О.М. Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах органічного землеробства / О.М. Карєєв // Економіка АПК. - 2015. - № 4. - С. 101.
 7. Лупенко Ю.О. Формування попиту та пропозиції на ринку органічної продукції / Ю.О. Лупенко // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир: “Полісся”, 2013. - С. 3-9.
 8. Малік М.Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування еколого-безпечного агропромислового виробництва / М.Й. Малік, М.А. Хвесик // Економіка України. - 2010. - № 5. - С. 3-12.
 9. Пасхавер О. Подалися в Європу. Як українські фермери плачуть, але не здаються, завойовуючи ринок Євросоюзу / О. Пасхавер, К. Шаповал // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nv.ua/ukr/publications/prodalisja-v-jevropu-jak-ukrajinski-fermeri-plachut-ale-ne-zdajutsja-zavojovujuchi-rinok-jevrosojuzu-104872.html.
 10. Федоров М.М. Розвиток органічного виробництва / М.М. Федоров, О.В. Ходаківська, С.Г. Корчинська. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. - 148 с.
 11. Bavec Franc. Organic production and use of alternative crops / RC Press, 2007. - 241 р.
 12. Eurostat Organic Farming Statistics; farm structure Surveys. Statistics in focus - Agriculture and Fisheries - 69/2012. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat.
 13. Kirchmann Holger. Organic Crop Production: Ambitions and Limitations / Springer, 2009. - 244 p.
 14. Marketing research “Organic Processing in Ukraine” / Natalie Prokopchuk, Tobias Eisen ring. - Kyiv: Institute of Organic Agriculture. - 2012. - 27 р.
 15. Інтернет-ресурс: http://www.agrotimes.net/.
 16. Інтернет-ресурс: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.
Читати статтю: 4.pdf