ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток скотарства в Україні / Шиян Н.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 38

Розглянуто основні стратегічні напрями розвитку скотарства України з урахуванням сучасного його стану. В процесі викладення матеріалу увага зосереджена на таких стратегічних напрямах: необхідність збільшення обсягів виробництва продукції галузі (молоко, яловичина (телятина)) з метою забезпечення достатньої їх кількості для споживання населенням країни; експортна орієнтація галузі; створення умов для функціонування сільського господарства на засадах сталого розвитку; прийняття інноваційно-інвестиційного шляху розвитку. При обґрунтуванні орієнтації розвитку галузі молочного скотарства на великотоварне виробництво акцентували увагу на вищих показниках економічної ефективності галузі в підприємствах із поголів’ям корів більше 800 гол. порівняно з виробництвом продукції в невеликих фермах (від 10 до 30 гол). Для визначення впливу інновацій на показники ефективності галузі скотарства запропоновано показник величини амортизаційних витрат із розрахунку на 1 працівника галузі. Відповідно до результатів групування його збільшення зумовлює підвищення удою, рівня продуктивності праці й доходу на 1 корову, тоді як завдяки дії закону спадної віддачі збільшення величини амортизаційних відрахувань на 1 працівника галузі зумовлює зростання прибутку на 1 корову до певного рівня з наступним його (прибутку) зменшенням. Табл.: 3. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: стратегія, скотарство, державна підтримка, сталий розвиток, інновації

Список використаних джерел

 1. Drucker, Р. (1993) Innovation and entrepreneurship. Practice and principles. Collins, 1993. - 294 с.
 2. Fuch, C. (2005) Milk production strategies for farmers in the EU under new policy regulations. Campinas, SP-August, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24230/1/cp05fu01.pdf.
 3. Grams, M. (2005) Reform of the EU dairy policy vis-a-vis unstable world markets. Agrarwirtschaft 54, Issue 3. - P. 148-157.
 4. Harrod, R. (1973) Economic Dynamics. London - New York, Macmillan, St. Martin’s Press.
 5. Kubankova, М., Hajek, M., Votatova, A. (2016). Environmental and social value of agriculture innovation. Agric.Econ - Czech, 62, 2016 (3): 101-112.
 6. Singh, S., Kiran, R., Goyal, D. (2015) Identification of key factors for enhancing competitiveness: an exploratory study of the selected agri-biotech firms of Punjab in India. Agric.Econ.- Czech, 61, 2015 (4): 179-188.
 7. Біленький О.Ю. Виробництво та експорт продукції тваринництва у світі / О.Ю. Біленький // Економіка АПК. - 2012. - № 6. - С. 110-113.
 8. Гуторов О.І. Проблеми становлення екологічно збалансованого аграрного виробництва / О.І. Гуторов // Пер-спективи екологізації аграрного виробництва в Україні: зб. наук. пр. ; за заг. ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - С. 22-31.
 9. Дацій О.І. Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України / О.І. Дацій // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. - 2011. - № 1. - С. 65-76.
 10. Діброва А.Д. Основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією / А.Д. Діброва // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 95-102.
 11. Жидяк О.Р. Інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери: регіональний аспект [Електронний ресурс] / О.Р. Жидяк // Економіка: реалії часу. - 2012. - № 2 (3). - С. 165-168. - Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/n3.html.
 12. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р.: проект / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822.
 13. Кот О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення / О.В. Кот // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. - 2011. - № 1. - С. 57-63.
 14. Національний проект “Відроджене скотарство”. - К.: ДІА, 2011. - 44 с.
 15. Саблук П.Т. Екологізація агропромислового виробництва - визначальна складова сучасної аграрної політики / П.Т. Саблук, О.В. Ходаківська // Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: зб. наук. пр. ; за заг. ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 182 с. - С. 3-12.
 16. Сільське господарство України: стат. зб. - К.: Державна служба статистики України, 2015. - 380 с.
 17. Шубравська О.В. Інтеграційні перспективи України: переваги і ризики для аграрного сектору / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України. - 2014. - № 1. - С. 63-73.
Читати статтю: 6.pdf