ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.07
Економіка агропромислового виробництва

Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України / Камінський В.Ф., Чорний Г.М., Корсун С.Г. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 5

Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних принципів розвитку органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки країни. При проведенні дослідження використовувались методи порівняння, узагальнення, аналізу, індукції й дедукції. Результати дослідження виявили безпосередній зв'язок органічного виробництва з якістю продуктів харчування населення як невід’ємної складової продовольчої безпеки країни. Аргументовано визначальну роль управління розвитком органічного землеробства та опрацьовано його концептуальні принципи для всіх суб’єктів управління на рівні держави, області, адміністративного району і господарського суб’єкта на шляху «від поля до столу». У висновках сформульовано принципи управління розвитком органічного виробництва: забезпечення завершеності управлінських циклів з акцентом на реалізації рішень; пріоритетність методу адміністрування у керівництві; формування цивілізованого внутрішнього ринку органічних продуктів; урахування об’єктивних ґрунтово-кліматичних умов та соціально-економічних особливостей сільських територій; міжнародне співробітництво з орієнтуванням на зарубіжний досвід; фінансова підтримка з боку держави господарюючих суб’єктів у період конверсії; упорядкування статистичної інформації про стан органічного землеробства. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: органічне виробництво, продовольча безпека, управління, принципи, методи, інформація, рішення, адміністрування, попит, ринок

Список використаних джерел

 1. Андрєєва Н.М. Органічне виробництво як складова забезпечення продовольчої безпеки України: економіко-правовий аспект впровадження / Н.М. Андрєєва // Органічне виробництво і продовольча безпека: Зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. - Житомир: Полісся, 2013. - С. 25-30.
 2. Антонець С.С. Регіональний аспект біологізації землеробства: напрямки досліджень, здобутки і перспективи / С.С. Антонець, В.М. Писаренко, М.М. Опара // Вісн. Полтавського держ. с.-г. ін-ту. - 2001. - № 4. - С. 15-19.
 3. Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні / В.І. Артиш // Економіка АПК. - 2009. -№ 2. - С.117-120.
 4. Білоусов Є.Ю. Принципи, напрями та механізми державної підтримки розвитку органічного землеробства в Україні / Є.Ю. Білоусов // Молодий вчений. - 2015. - № 6. - С. 74-77.
 5. Буга Н. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні / Н. Буга, І. Яненкова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - Т. 164. - № 2. - С. 117-125.
 6. Закон України Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2014. - № 20-21. - 721 с.
 7. Іванова А.С. Виробництво органічної продукції: світовий досвід та вітчизняні реалії / А.С. Іванова // Агросвіт. - 2015. - №18. - С. 30-35.
 8. Камінський В.Ф. Органічне виробництво - шлях до продовольчої безпеки / В.Ф. Камінський // Віче. - 2014. - № 9. - С. 58-61.
 9. Присяжнюк О.Ф. Управління проектними ризиками при переході на виробництво органічної продукції / О.Ф. Присяжнюк, А.В. Савич // Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. наук. пр. - Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. - С. 450-455.
 10. Arvidsson A. Value in Informational capitalism and on the Internet / A. Arvidsson, E. Colleoni // The information Society, 2012. - Vol. 28, №3. - P. 135-150.
 11. D’Amico S. Overview of Participatory gnarantee systems in 2015 / S. D’ Amico, F. Castro // The World of Organic Agriculture. - Bonn: FiBL, 2016. - P. 147-151.
 12. May C. PGS guidelines. How Participatory gnarantee systems can develor and function / C.May. - Germany:IFOAM, 2008. - 36 p.
Читати статтю: 1.pdf