ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [338.432(477):339.921]:[339.13:061.1ЄС]
Зовнішньоекономічні відносини

Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу / Крисанов Д.Ф. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 68

У статті проаналізовано процес формування вітчизняної системи агрохарчової безпечності та її визнання еквівалентною європейській моделі безпечності харчових продуктів і кормів для тварин, як необхідної умови інтеграції аграрного сектора України до внутрішнього ринку ЄС. Система безпечності включає дві самостійні частини: систему технічного регулювання (СТР) і санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ). Національну СТР необхідно зблизити з базовою моделлю технічного регулювання ЄС, а власні СФЗ привести у відповідність із запровадженими в країнах-членах Співтовариства. Висвітлено результати просування по таких складових СТР: законодавча база, стандарти, технічні регламенти, акредитація органів з оцінки відповідності, процедури оцінки відповідності, державний ринковий нагляд за дотриманням обов’язкових вимог. Розкрито сутність і рівні системи безпечності згідно з прийнятою в ЄС моделлю безпеки харчових продуктів та кормів для тварин, а також оцінено відповідність їй створюваної в Україні, визначені напрями і масштаби робіт для забезпечення їх еквівалентності. Відповідно до рамкового Закону України з харчової безпеки проведено диференціацію суб'єктів господарювання аграрного сектора згідно з продуктовою спеціалізацією, потужністю й строками запровадження НАССР, а також тих підприємств, де їх запровадження не є обов'язковим, відповідно до мінімальних вимог програм попередніх умов, гнучких або спрощених процедур, які еквівалентні ризику та грунтуються на підходах і принципах НАССР. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: технічне регулювання, санітарні та фітосанітарні заходи, система агрохарчової безпечності, внутрішній ринок, еквівалентність

Список використаних джерел

 1. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони //Офіц. вісн. України. - 2014. -№ 75. - Ст. 2125.
 2. Буряк Р.І. Менеджмент якості: забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств: моногр. / Р.І. Буряк.- К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013. - 534 с.
 3. Віткін Л. Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов’язань та необхідності модернізації економіки / Л. Віткін, Д. Луценко // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2013. - №3. - С.3-12.
 4. Дятлова В.В. Система організаційно-технічного регулювання економіки: трансформаційні процеси в Україні : моногр. / В.В. Дятлова. - Донецьк: ВІК, 2011. - 400 с.
 5. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповал - К.: Знання, 2003. - 476 с.
 6. Якубовский В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе: моногр. / В.В. Якубовский. - К.: Освита Украины, 2014. - 744 с.
 7. Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності / Д.Ф. Крисанов // Економіка АПК. - 2011. - №1. - С. 12 - 19.
 8. Інклар Апекс. Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення та впровадження / Апекс Інклар // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2011. - №5. - С. 16 - 20.
 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів. Закон України від 22.07.2014 р. № 1602-VІІ [Електронний ресурс]. - Доступний з: http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18.
 10. «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції. Українська версія публікації Європейської Комісії The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules 2014, підготовлена Проектом «Додаткові заходи щодо виконання Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» за фінансової підтримки Європейського Союзу. - К., 2014. - 160 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: file:///C:/Users/admin/Desktop/Version-of-Blue-Guide.pdf.
 11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 [Електронний ресурс]. - Доступний з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п.
 12. Всеохоплююча стратегія імплементації Глави ІV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. №228-р // Уряд. кур’єр. - 2016. - № 65.
 13. Перелік питань для перевірки господарства з вирощування курчат-бройлерів, їх забою та виробництва м’ясної продукції на відповідність ветеринарно-санітарним вимогам (експорт до країн ЄС) [Електронний ресурс]. - Доступний з: broiler_check-lists.
 14. Єдина комплексна Стратегія та План дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. Схвалено Національною радою реформ 07.12.2015р. [Електронний ресурс]. Доступний з: < http://minagro.gov.ua/node/16025 >.
 15. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 р. № 590 [Електронний ресурс]. - Доступний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12.
 16. ISO/TS 22002-1:2009 Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food Manufacturing [Електронний ресурс]. Доступний з: www.qmsc.com.ua/index.php/iso-22000.
 17. ISO/TS 22002-3:2011 Prerequisite programmes on food safety - Part 3: Farming [Електронний ресурс]. Доступний з: www.qmsc.com.ua/index.php/iso-22000.
 18. ISO/TS 22002-4:2013 Prerequisite programmes on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing [Електронний ресурс]. Доступний з: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C.
 19. ISO/TS 22002-6:2016 Prerequisite programmes on food safety - Part 6: Feed and products for animals [Електронний ресурс]. Доступний з: intercert.com.ua/articles/regulatory-documents/68-iso-22000.
 20. Rapid Alert System for Food and Feed [Електронний ресурс]. - Доступний з: play.google.com/store/apps/details?id=nl.qray.rasffandroid.
Читати статтю: 10.pdf