ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [378.4:631.1]:33:005
Історія аграрної економічної думки

Розвиток економічної науки й освіти у всесвітньо відомому 200-річному аграрному університеті / Кісіль М.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 9 - С. 88

Метою статті є виявлення на прикладі досліджуваного університету закономірностей і особливостей розвитку аграрної економічної науки й освіти при різних суспільних системах і на різних етапах їх еволюції. Викладено особливості розвитку економічної науки й освіти в Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва, якому виповнюється 200 років із дня заснування. Встановлено, що виникнення і розвиток наукових та освітніх центрів зумовлюється об’єктивними потребами суспільства, а тому їх життєвий цикл тривалий і складається з послідовних періодів. У розвитку досліджуваного університету запропоновано вирізняти маримонтський, ново-олександрійський, радянський та український періоди. Закономірностями розвитку науки й освіти аграрного університету є підвищення важливості економічних досліджень і освіти, охоплення найважливіших для економічного розвитку аспектів, особливе посилення значення економічних досліджень та освіти у діяльності університету в процесі історичного розвитку і, особливо, у кризові періоди, особиста участь ректора в економічних дослідженнях та освіті чи у сприянні їм. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: аграрний університет, періоди розвитку економічної науки і освіти, політична економія, навчальні економічні дисципліни, економічний факультет

Список використаних джерел

 1. Алов А.А. К истории Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии / А.А. Алов // Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. - СПб., 1913. - Т. 22. - Вып. 5. - С. 52-56.
 2. 150 лет Харьковскому ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственному институту имени В.В. Докучаева (1816-1966) ; под ред. А.М. Гринченко. - К.: Урожай, 1966. - 172 с.
 3. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт имени В.В. Докучаева: очерки истории / И.Д. Фурсенко. - К.: Урожай, 1968.- 168 с.
 4. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. 1816-2006: нарис / [Китичок Р.І., Голікова О.М., Грищенко З.І. та ін.]; за заг. ред. М.Д. Євтушенка. - Х.: ХНАУ, 2006. - 368 с.
 5. Історія Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / [Голікова О.М., Кравцов А.І., Китичок Р.І. та ін.]. - Х.: ХНАУ, 2011. - 544 с.
 6. Євтушенко М.Д. Місце і роль Харківського державного аграрного університету в розвитку аграрної науки та підготовці кадрів економічного профілю / М.Д. Євтушенко // Вісн. ХДАУ. - 2001. - № 5. - С. 3-12.
 7. Кісіль М.І. Всесвітньовідомому осередку аграрної освіти та науки 195 років / М.І. Кісіль // Економіка АПК. - 2011. - №11. - С. 169-171.
 8. Skarbek F.F. Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, czyli, Czysta teoria ekonomii politycznej / F.F. Skarbek. - Kraków: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1955. - 532 s.
 9. Oczapowski M. Gospodarstwo wiejskie: wr 12 tomach / M. Oczapowski. - Warszawa, 1835-1856. - Tom XI. Nauka ekonomii czyli zarządu gospodarstwa. - 1856. - 383 s.
 10. Антонович А.Я. Основания политической экономии: пособие для курса, читаемого в Ин-те Сельского Хозяйства и Лесоводства Новой Александрии / А. Антонович. - Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1879. - Вып. 1. - 136 с.
 11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -Соч. Т.1. / А. Смит. - М. : Прогресс, 1997. - 360 с.
 12. Скворцовь А.И. Основанія политической экономіи / А.И. Скворцовь. - СПб: Изд. О.Н. Поповой; тип. И. Гольдберга, 1898. - 434 с.; Основы экономики земледелія: в 2 ч. / А.И. Скворцовь. - СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1900-1903. - Ч. 1.: Ученіе о факторахь земледельческаго хазяйства. - 1900. - 447 с.; Экономическіе этюды. I. Экономическія причины голодовокь в Россіи и меры кь ихь устраненію / А.И. Скворцовь. - СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1894. - 186 с.
 13. Челинцевь А.Н. Теоретическія основанія организаціи крестьянскаго хозяйства / А.Н. Челинцевь. - Харьковь: Агрономія, 1919. - 178 с.; О строительстве с.-х. коопераціи / А.Н. Челинцевь. - Х.: Харьк. общество сель.-хоз. Отд. Организации хоз., 1919. - 56 с.
 14. Колесніков О.І. Лісова справа в народному господарстві і шляхи її відродження на Україні / О.І. Колесніков // Земельник. - 1924. - № 2. - С. 1 - 32.
 15. Сліпанський А.М. Предмет та метод сільськогосподарської економіки / А.М. Сліпанський. - Х., 1929. - 76 с.
 16. Клецький Л. М. Економіка соціалістичного сільського господарства / Л.М. Клецький. - Х.: Вид-во Харків. держ. ун-ту, 1957. - 352 с.
 17. Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”: роки і люди: Ювілейне видання, присвячене 50-річчю наук.-дослід. установи: У 2-х ч. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2006. - Ч. 1. - 486 с.; Ч. 2. - 506 с.
 18. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knau.kharkov.ua. - Назва з тит. екрана.
Читати статтю: 11.pdf