ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:664:504
Сторінка молодого науковця

Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості / Тимчак В.С. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 102

Досліджено процес переробки відходів харчової промисловості та обґрунтовано інноваційні напрями їх ефективного використання як екологічно чистих кормів. Здійснено оцінку еколого-економічної ефективності вторинного використання харчової сировини на прикладі ТОВ «Владівік корми» Радомишльського району Житомирської області. Доведено, що інноваційна технологія сушіння відходів пивоварних заводів у ТОВ «Владівік корми» є ресурсоощадною та зменшує негативний вплив на навколишнє природне середовище. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано, що підприємствам харчової промисловості необхідно застосовувати інтегрований підхід до комплексного використання відходів виробництва. Оптимальна екологічно-економічна ефективність вторинної переробки відходів харчової промисловості повинна ґрунтуватися на впровадженні маловідхідних, безвідхідних та енергозберігаючих технологій, запровадженні інноваційних продуктів та забезпеченні їх екологічності за етапами повного виробничого циклу. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: відходи харчової промисловості, еколого-економічна ефективність, ресурсоощадні технології, екологічні корми, переробка відходів пивоварного виробництва

Список використаних джерел

 1. Продовольственные отходы угрожают климату, водным, земельным ресурсам и биоразнообразию [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fao.org.
 2. Тимчак В.С. Особливості теоретико-методологічних підходів до змісту категорій «інновація» у кормовиробництві / В.С. Тимчак // Інноваційна економіка. - 2014. - № 6(55). - С. 249-256.
 3. Утилізація відходів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.npblog.com.ua/index.php /ekologiya/utilizatsija-vidhodiv.html.
 4. Переробка відходів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.
 5. Зінчук Т.О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу / Т.О. Зінчук // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир: Вид-во «Полісся», 2014. - 536 с.
 6. Зінчук Т.О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу / Т.О. Зінчук // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матер. доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. - Житомир : Полісся, 2014. - С. 103-108.
 7. Зінчук Т.О. Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки / Т.О. Зінчук, К.М. Кащук // Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (екон. науки) - ТДАУ, 2012. - С. 199-208.
 8. Левандовський Л.В. Вплив відходів харчової промисловості на довкілля / Л.В. Левандовський, Є.А. Лукашевич, Г.О. Нікітін, А.О. Диба // Міжнар. наук.-практ. конф. (МНПК) ; І Всеукр. з’їзд екологів. - Вінниця, 4-7 жовт. 2006 р. - С. 264.
 9. Паробок Г. Вплив відходів харчової промисловості на довкілля / Г. Паробок // Зб. тез VII всеукр. студент. наук.-техн. конф. «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», 23-24 квіт. 2015 р. - Т.: ТНТУ, 2015 - Т. 1. - С. 5.
 10. Рашевська Т. Переробка органічних відходів / Т. Рашевська // Харчова і переробна промисловість. - 1998. - № 5. - С. 20.
 11. Дейнеко Л. Екологічна ефективність розвитку харчової промисловості/ Л. Дейнеко //Вісн. аграр. науки. - 1999. - № 9. - C. 66-68.
 12. Харчова промисловість України в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів : моногр. / Л.В. Дейнеко, П.М. Купчак [та ін.] ; за ред. Л.В. Дейнеко. - К.: Рада по вивч. прод. сил України НАН України, 2009. - 152 с.
 13. Крисанов Д.Ф. Харчова промисловість України в контексті розвитку національної інноваційної системи [Текст] / Д. Ф. Крисанов, К. О. Бужинська // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. - Т. 1. - 2009. - № 5.
 14. Поплавська Ж. Економічні аспекти екологізації / Ж. Поплавська // Вісн. Нац. акад. наук України. - 2005. - № 10. - C. 26-34.
 15. Царенко О. Екологізація виробництва як основа продовольчої безпеки України / О. Царенко, П. Тархов, В. Щербань // Економіка АПК. - 2001. - № 5. - С. 15-20.
 16. Тимчак В.С. Ефективність інновацій у виробництві кормів / В.С. Тимчак // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матер. IV всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 трав. 2014 р. - Ч. 2. - Тернопіль: Крок, 2014. - С. 220-221.
 17. Екологічний енергоресурсозберігаючий спосіб сушіння рідкої пивної дробини: пат. 99124 Україна : МПК А23К 1/06 (2006.01) / М.В. Гладій, В.С. Тимчак, В.П. Славов, В.Г. Кебко, М.Г. Порхун, А.В. Дідківський. - № 201410531; заявл. 26.09.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10. - 6 с.
 18. Тимчак В.С. Методичні засади визначення економічної ефективності інновацій виробництва кормів з відходів харчової промисловості / В. С. Тимчак // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8 квіт. 2016 р.) ; за ред. М.П. Коваленко, Т.В. Деркач, А.В. Кобилянської. - Одеса: МГУ, 2016. - С.118-123.
 19. Грабчук І.Ф. Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва : дис.. канд. екон. наук : 08.00.04 / І.Ф. Грабчук, Мн-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінницький нац. аграр. ун-т; наук. кер. Л.Д. Павловська. - Вінниця, 2011. - 258 с.
 20. Екологічна ефективність [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://stud24.ru/ecology/ekologchna-efektivnst/449260-1697674-page1.html.
 21. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1.- Ред. кол.: С. В. Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія» , 2000. - 864 с.
 22. Тихомирова Г. Екологічна безпека галузі / Г. Тихомирова // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 2. - C. 4-5.
 23. Ottman J. The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding / Ottman J. San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 2011. - 253 р.
 24. Tuva Grytli. Integration of Methods for Environmental Assessment and Investment Analysis. - Norwegian University of Science and Technology Department of Energy and Process Engineering, 2010. - 82 р.
 25. Daly H. Ecological economics and sustainable development, selected essays of Herman Daly / Herman E. Daly. - Bodmin : MPG Books Ltd, 2007. - 270 p.
 26. Fiksel J. Quantitative risk analysis for toxic chemicals in the environment // J. Fiksel. - 1987. - 10, № 2-3. - Р. 227-240.
 27. Haeckel E. Kunstformen der Natur / Ernst Haeckel // Leipzig und Wien. - Verlag des Bibliographishes Instituts, 1904. - 396 р.
Читати статтю: e_apk_2016_10_16.pdf