ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.648
Сторінка молодого науковця

Сутність кредиту та кредитних відносин сільськогосподарських підприємств / Назар М.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 110

Метою статті є узагальнення та аналіз теоретичної бази щодо визначення сутності кредиту та його значення при кредитуванні сільськогосподарських підприємств. У дослідженні використано такі методи: історичний, абстрактно-логічний, порівняння, аналізу і синтезу. Розглянуто існуючі підходи вітчизняних та зарубіжних економістів щодо категорії кредиту та кредитних відносин у сільському господарстві. Обґрунтовано особливості сільськогосподарських підприємств, які визначають специфіку кредитних відносин галузі, охарактеризовано чинники, що впливають на процес кредитування сільськогосподарських підприємств. Наголошено, що аналіз теоретичних основ кредитування слід розглядати як чинник, що сприятиме інноваційному розвитку аграрного виробництва, модернізації капітальної бази підприємств. Рис.: 1. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: кредит, сільськогосподарське підприємство, кредитування, чинники кредитування

Список використаних джерел

 1. Belousov M.Yu. Den’hy y kredyt : ucheb. posob / M.Yu.Belousov. - Kh. : Prapor , 2004. - 296 s.
 2. Vulfer Ch.Dzh. Эntsyklopedyya Bankovskoho dela y fynansov / Ch.Dzh.Vulfer; per. s anhl. - M.: «Fedorov», 2000. - 1037 s.
 3. Halchynskyi A.S. Teoriia hroshei :navch.posib / A.S.Halchynskyi. - K.: Osnovy, 1996. - 413 s.
 4. Halytskaya S.V. Den’hy.Kredyt.Fynansы / S.V.Halytskaya. - M.: Эkzamen, 2002.- 224 s.
 5. Hrynova V.M. Hroshi ta kredyt:navch.posib / V.M.Hrynova, O.Iu.Proskura. - Kh.: Vyd. dim «INZhEK», 2003. - 208 s.
 6. Hroshi, banky ta kredyt : u skhemakh i komentariakh : navch.posib ; za red. B.L. Lutsiva. - 2-he vyd., pererob. - T.: Kart-blansh, 2000. - 225s.
 7. Hroshi ta kredyt : kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny / S.I.Kruchok, V.A.Aleksiichuk, Yu.I. Liashenko ta in.; za red.S.I.Kruchka. - K. : DIIa, 2000. - 132 s.
 8. Hroshi ta kredyt : pidruchnyk ; za zah.red. M.I. Savluka. - K.: KNEU, 2006. - 744 s.
 9. Dziubliuk O. Suchasni aspekty rozuminnia sutnosti i roli kredytu yak ekonomichnoi katehorii / O.V.Dziubliuk. - Svit finansiv. - 2010. - №1. - S. 7-16.
 10. Entsyklopediia bankivskoi spravy Ukrainy /nauk.redkol.: V.S.Stelmakh ta in. - K.: Molod, In-Yure, 2001. - 680 s.
 11. Эntsyklopedycheskyy slovar’ / F.A.Brok·hauz, Y.A. Efron. - S.-Peterburh. - 1895. - 960 s.
 12. Zakon Ukrainy «Pro banky i bankivsku diialnist» [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
 13. Kyrychenko O.A. Kredytuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky v umovakh hlobalnoi finansovoi kryzy / O.A. Kyrychenko, V.D Kudretskyi // Aktualni problemy ekonomiky. - 2009. - № 5. - S. 207-222.
 14. Kolodiziev O.M. Hroshi ta kredyt : navch.posib. dlia samost. vyvch. dystsypliny / O.M. Kolodiziev , O.R. Iaremenko. - Kh.: Vyd. dim «INZhEK», 2004. - 156 s.
 15. Lahutin V.D. Kredytuvannia: teoriia i praktyka: navch.posib / V.D. Lahutin. - K.: Znannia, KOO, 2000. - 215 s.
 16. Leksys V. Kredyt y banky / V. Leksys ; per. s nem. - M.: Perspaktyva , 1994. - 120 s.
 17. Myller R.L. Sovremennыe den’hy y bankovskoe delo / R.L. Myller, D.D. Van - Khuz; per.s.anhl. - M.: YNFRA, 2000. - 856 s.
 18. Myll’ Dzh.S. Osnovы polytycheskoy ekonomyy s nekotorыmy prylozhenyyamy k sotsyal’noy fylosofyy / Dzh.S.Myll’; per. s. Anhl M.Y. Tuhan- Branovskoho. - M.: Эksmo, 2007. - 1040 s.
 19. Onysko S.M. Vdoskonalennia kredytnykh vidnosyn silskohospodarskykh pidpryiemstv z bankamy : monohrafiia / S.M. Onysko, V.M. Kovaliv. L.V. Syniavska. - Lviv: Apriori , 2007. - 145 s.
 20. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 21. Polozhennia NBU «Pro kredytuvannia» [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0246500-95.
 22. Savluk M.I. Hroshi ta kredyt: pidruchnyk / M.I. Savluk, A.M. Moroz, I.M. Lazepko. - K.: KNEU, 2008. - 744 s.
 23. Somyk A.V. Analiz stanu bankivskoho kredytuvannia silskohospodarskykh vyrobnykiv / A.V. Somyk // Visnyk Sumskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. - 2003. - № 1 (14). - S. 30-34.
 24. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 25. Chukhno A.A. Pryroda suchasnykh hroshei, kredytu ta hroshovo-kredytnoi polityky / A.A. Chukhno. - Finansy Ukrainy. - 2007. - № 1. - S. 3-16.
 26. Herbert Wirth. Strategiczna i economiczna ocena przemyslowych projektow inwestycyjnych. Poradnik praktyczny / Wirth Herbert. - Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN, Krakow, 2000.
 27. MacLeod M.D. What is Political Economy? / M.D. MacLeod // Contemporary Review. May 1875, pp.871-893.
 28. Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation / D.Ricardo. - Cambridge University Press, 1951. - 333 p.
 29. Schumpeter J. The Theory of Economic Development / J.Schumpeter; tr. from German by R.Opie. - Harvard University Press,1934. - 36 p.
 30. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation / A. Smith. - Oxford University Press, 1976. - 528 p.
Читати статтю: e_apk_2016_10_17.pdf