ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.431.2
Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств / Збарський В.К., Єременко Д.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 17

Метою статті є вивчення теоретичних засад диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств. Досліджено теоретичні аспекти диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств, які являють собою надзвичайно важливу складову системи аграрного виробництва, а також суттєво впливають на характер соціально-економічного розвитку сільських територій. Методичною основою наукового дослідження були методи: монографічний - при дослідженні поглядів науковців на особливості диверсифікації в аграрній сфері, а також дослідженні зарубіжного досвіду диверсифікації в системі малого аграрного бізнесу; абстрактно-логічний - при виявленні специфіки диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств. Доведено, що практична реалізація диверсифікації економічної діяльності дає змогу поєднувати конкурентоспроможний розвиток підприємницької структури з інтеграцією в систему соціально-економічних відносин, які забезпечують розбудову сільських територій. Обґрунтовано необхідність врахування практичного досвіду диверсифікації господарської діяльності представниками малого аграрного підприємництва країн Європейського Союзу. Зазначається, що однією з проблем розвитку диверсифікації фермерських господарств є певна консервативність в організації економічної діяльності даними суб’єктами аграрного підприємництва. Необхідною умовою реалізації даного проекту в даному сегменті аграрного підприємництва має бути можливість використання результатів власного сільськогосподарського виробництва для ефективного функціонування нових додаткових галузей. Розроблено алгоритм реалізації стратегії диверсифікації фермерського господарства. Складовими елементами алгоритму є підготовча та реалізаційна стадії. Запропонована поетапна схема реалізації стратегії враховує необхідність розвитку даного суб’єкта аграрного підприємництва як соціально-економічної сукупності, її самовідтворення, забезпечення постійного підвищення професійного й культурно-освітнього рівня. Паралельність і синхронність підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу та поліпшення якості життя членів-власників фермерського господарства створює належні умови для економічної діяльності товарних господарств сімейного типу на принципах розширеного відтворення. Табл.: 4. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: фермерські господарства, диверсифікація господарської діяльності, конкурентоспроможність

Список використаних джерел

 1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян. - М. :Фонд "Правовая культура", 1994. - 460 с.
 2. Бутенко Н.В. Диверсифікація виробництва: цілі та стратегії реалізації / Н.В. Бутенко // Економіка АПК. - 2003. - № 7. - С. 109-114.
 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. - СПб.: «Питер»,1999. - 416 с.
 4. Бондар В.В. Агротуризм як форма диверсифікаційного розвитку сільськогосподарського підприємництва / В.В. Бондар, Я.Л. Ганжа // Вісн. Чернігівського держ. технол. ун-ту. - 2012. - № 4(62). - С.114-120.
 5. Збарський В.К. Дрібнотоварний приватний аграрний уклад: теорія, практика, перспективи розвитку: моногр. / В. К. Збарський. - К.: ННЦ ІАЕ. - 2012.
 6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ;[пер. с англ. Е. М.Пеньковой]. - М. : Прогресс, 1990. - 736 с.
 7. Кунц Рогер М. Стратегия диверсификации и цели предприятия / Рогер М. Кунц // Проблемы теории и практики управления. - 1994. - № 1. - С. 5-8.
 8. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: монографія / Н.В. Куденко. - К. : КНЕУ, 2002. - 246 с.
 9. Лебедєва В.В. Перспективи диверсифікації аграрних підприємств в напрямку євроінтеграції. [Електронний ресурс] / В. В. Лебедєва / Економіка: реалії часу. - 2013. - № 3 (8). - С. 172-179. - Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/ No3/172-179.pdf.
 10. Малік М.Й. Актуальні питання диверсифікації виробництва в аграрній сфері. [Електронний ресурс] / М.Й. Малік / Ефективна економіка. - 2012. - № 12. - Режим доступу: http://www.economy. nayka.com. ua/? op=1&z=1689.
 11. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, М.І. Кісіль та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. - 60 с.
 12. Рудык Н.Б. Конгломеративные слияния и поглощения. Книга о пользе и вреде непрофильных активов / Н.Б. Рудык. - М.: Дело.2005. - 224 с.
 13. Томілін О.О. Диверсифікація аграрних підприємств як дієва стратегічна орієнтація в агропромисловій сфері /О.О. Томілін// Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. Серія Економічні науки / Редкол.: Калетник Г. М. (гол. ред.) та ін. - Вінниця: ВНАУ, 2012. - Вип. 3 (69) - С. 205-211.
 14. Berry, C.H., 1971. Corporate growth and diversification. Journal of Law and Economics 14. - S. 371- 383.
 15. Comparison of farmers’ incomes in the eu mebmers states. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.europarl. europa.eu/ RegData/etudes/STUD/2015/540374/IPOL_STU(2015)540374_EN.pdf.
 16. Diversifying farming businesses [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.gov.uk/guidance/diversifying-farming-businesses
 17. ‘E-agriculture’ could save EU farmers time and money [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/e-agriculture-could-save-eu-farmers-time-and-money/
 18. Gort M. Diversification and integration in American industry. - Prinston, Prinston University Press, 1962.
 19. Family’s diversification into an on-farm cookery school [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fwi.co.uk/business / diversification/ familys-diversification-into-an-on-farm-cookery-school.htm.
Читати статтю: e_apk_2016_10_4.pdf