ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439:664.12
Економіка агропромислового виробництва

Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК / Бондар В.С., Фурса А.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 30

Здійснено аналіз основних тенденцій і протиріч світового ринку цукру та встановлено, що на сучасному етапі вони безпосередньо й опосередковано впливають на стан внутрішнього ринку цукру України, який поки що відрізняється нестабільністю, перепадами обсягів виробництва цукру та оптово-відпускних цін, невисокою ефективністю і практичною розрегульованістю. З’ясовано основні причини такого розладу. Виявлено найбільш суттєві фактори, що впливають на формування внутрішніх оптово-відпускних цін на цукор. Визначено домінуючі тенденції в розвитку цукробурякового підкомплексу АПК України на сучасному етапі. Обґрунтовано стратегічні напрями, цифрові параметри та можливі конкретні заходи щодо високоефективного функціонування цукробурякового підкоп-лексу АПК в умовах посилення економічної конкуренції взагалі, в тому числі й у зв’язку з очікуваним переходом країн ЄС до вільного ринку цукру. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: цукробурякове виробництво, ринок цукру, підсолоджувачі та цукрозамінники, Європейський Союз, оптово-відпускна ціна, прибутковість

Список використаних джерел

 1. «Астарта» придбала агрокомпанію у Харківській області // Діловий вісн. - 2015. - № 5 (252). - С. 4. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/pdf/2015/dv1505.pdf
 2. Бондар В.С. Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року / В.С. Бондар, А.В. Фурса // Економіка АПК. - 2014. - № 1. - С. 20-29.
 3. Варченко О.М. Досвід активізації інноваційних процесів цукробурякової галузі Великобританії та його адаптація в Україні / О.М. Варченко // Агроном. - 2009. - № 3. - С. 160-163.
 4. Варченко О.М. Економічний механізм регулювання ринку біопалива у провідних країнах світу / О.М. Варченко, К.В. Слупян // Вісн. аграр. науки. - 2009. - №11. - С. 62-66.
 5. Заец А.С. Сахарная промышленность в Украине : становление, развитие, реструктуризация / А.С. Заец. - К. : Наук. думка, 2001. - 328 с.
 6. Заєць О.С. Ринок цукру в Україні : проблеми створення, функціонування та розвитку / О.С. Заєць. - К. : Наук. думка, 1999. - 388 с.
 7. Коденська М.Ю. Тенденції розвитку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва / М. Ю. Коденська // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 74-78.
 8. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Ярчук // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 3-8.
 9. Стасіневич С. Світовий досвід реструктуризації цукробурякової галузі - уроки для України / С. Стасіневич // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. - 2007. - № 110, Ч. 1. - С. 79-84.
 10. Стасіневич С.А. Визначення обсягів економічно доцільного виробництва біоетанолу із різних видів агропродукції / С.А. Стасіневич // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 39-42.
 11. Статистичний збірник: Рослинництво України 2015. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
 12. Ушачев И.Г. Научное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. / И.Г. Ушачев // Економіка АПК. - 2013. - № 6. - С. 68-77.
 13. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: [моногр.] / [. Саблук П.Т, Коденська М.Ю., Власов В.І. та ін.] ; за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 390 с.
 14. Цукрові буряки (вирощування, збирання, зберігання) / [Шпаар Д., Дрегер Д., Каленська С. та ін.] ; під. заг. ред. Д. Шпаара. - [5-те вид.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 340 с.
 15. Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільсько-господарської продукції та її проблеми / О.М. Шпичак // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 150-155.
 16. Latacz-Lohmann U. Fit fur die Zukunft durch Kooperation? / U. Latacz-Lohmann // Zuckerrube. - 2006. - № 3. - Р. 127-129.
 17. Holzmann H.J. Zuckermarktreform, was nun? / H.J. Holzmann // Zuckerrube. - 2006. - № 1. - Р. 20-23.
Читати статтю: e_apk_2016_10_6.pdf