ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:631.1.016:338.439.02
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва в умовах забезпечення продовольчої безпеки / Федун І.Л., Лосіцька Т.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 53

Мета статті - визначення інституційних критеріїв та шляхів інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва, а також інститутів забезпечення цього розвитку, що відповідають сучасному етапу трансформації ринкового середовища в умовах забезпечення продовольчої безпеки. Для досягнення поставленої мети використано комплекс економічних методів і прийомів пізнання: абстрактно-логічний, монографічний, теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу, системного й економічного аналізу та економіко-статистичний. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання і системно-комплексний підхід до вивчення економічних явищ, базові положення економічної теорії, що стосуються питань інноваційної складової розвитку та функціонування агропромислового сектору економіки й інвестиційної привабливості досліджуваного сектору економіки. Важливим елементом є обґрунтування інституціональних критеріїв та показників інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку підприємств у напрямі створення інноваційної продукції як механізму підвищення рівня продовольчого забезпечення, а також формування функціональних складових інституційно-економічного механізму інноваційного середовища та структури інститутів розвитку інноваційно-інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності. Основним результатом дослідження є система державного кредитного стимулювання інноваційної діяльності, що сприятиме вирішенню комплексу завдань держави в забезпеченні продовольчої безпеки через загальне збільшення застосування інноваційних розробок, забезпечення структурної перебудови і підвищення конкурентоспроможності в агропромисловому комплексі. Рис.: 4. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: інновація, інноваційно-інвестиційний розвиток, агропромислове виробництво, євроінтеграція, критерії, інфраструктура

Список використаних джерел

 1. Амбросов В.Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ / В.Я. Амбросов, В.М. Онегіна // Економіка АПК. - 2009. - № 2. - С. 16-18.
 2. Бородіна О.М. Державна підтримка сільського господарства: концепція,механізми, ефективність / О.М. Бородіна. - Режим доступу: http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Borodina106.pdf.
 3. Ботвіна Н.О. Фінансова політика сталого розвитку агросфери: моногр. / Н.О. Ботвіна. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 303 с.
 4. Гудзь О.Є. Механізми прямої фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва // Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: моногр. / Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін.; за ред. М.Я Дем’яненка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 372 с. - С. 49-58.
 5. Карпенко Г.Г. Государственное регулирование аграрного сектора экономики: теория, методология, практика / Г.Г. Карпенко. - Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2010. - 365 с.
 6. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики): моногр. / О.М. Ковалюк. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, - 2002. - 396 с.
 7. Непочатенко О.О. Теоретичні і практичні аспекти державної підтримки аграрного сектора економіки / О.О. Непочатенко, А.Ф. Головчук // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України ; під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко (Ч. 1). - Умань: ВПЦ «Візаві», - 2010. - С.175-183.
 8. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г Білоус, В.І. Власов. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 632 с.
 9. Стецюк П.А. Еволюція форм і методів державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників / П.А. Стецюк // Фінанси в процесі реформування агропромислового виробництва ; за ред. М. Я. Дем’яненка. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - С. 48-10.
 10. Fedun I.L. Features of innovative software development investment in agricultural production / I.L. Fedun // Економіка АПК. - 2015. - № 10. - Р.54-58.
 11. Porter M.E. On Competition. Updated and Expanded Edition / Michael E. Porter. - Boston: Harvard Business School Publishing, 2008. - 544 p.
 12. Ratinger Tomas. An Assessment of the Differentiated Effects of the Investment Support to Agricultural Modernisation: the Case of the Czech Republic / T. Ratinger, T. Medonos, M. Hrus?ka // Agris on-line Papers in Economics and Informatics. - 2013. - № 4. - Р. 153-164 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://online.agris.cz/files/2013/agris_on-line_2013_4.pdf.
 13. Sharpe William F. Investments / William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey. - New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1999. - 965 p.
 14. Freeman C. The economics of industrial innovation / C. Freeman. - London : Campus Verlag, 1982. - 448 p.
 15. Drucker P.F. The Essential Drucker. The Best of Sixty Years of Peter Drucker’s. Essential Writings on Management. New York. - 2012. - 358 p.
Читати статтю: e_apk_2016_10_9.pdf