ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657:330.341.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об’єкта обліку / Братчук Л.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 59

Досліджені різні підходи до трактування понять предмета й об’єкта бухгалтерського обліку, на основі яких уточнено дані поняття, в тому числі для бюджетної сфери. Це дало змогу посилити та обґрунтувати теоретико-методологічні підходи бухгалтерського обліку до об’єктивної складової інноваційної діяльності. Враховуючи пріоритетність саме цього об’єкта обліку інноваційної діяльності й нові інституційні запити, поглиблено теоретико-методологічні основи щодо обліку інноваційної діяльності з метою розширення і формування нових об’єктів обліку інноваційної діяльності й організації застосування процедур, методів, прийомів для ефективного предметного забезпечення управління. Обґрунтовуються і розкриваються об’єкти обліку інноваційної діяльності в різних суб’єктах господарювання. Рис.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: теорія, методологія бухгалтерського обліку, методи та процедури бухгалтерського обліку, інноваційна діяльність, об’єкти обліку інноваційної діяльності

Список використаних джерел

 1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в бюджетних установах : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, С.Л. Береза, І.В. Жиглей, Н.М. Малюга та ін. - Житомир : ПП «Рута», 2004. - 448 с.
 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: підруч. / Ф. Ф. Бутинець. -Вид. друге, доп. і перероб. - Житомир : ПП"Рута", 2000. - 638 с.
 3. Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - №4. - С.2-13.
 4. Головач В. Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - №10. - С. 13-22.
 5. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: [моногр.] / В.Н. Жук. - К.: Аграрна наука, 2013. - 408 с.
 6. Курган Н.В. Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створення / Н.В. Курган., Г.С Лучанінова // Бізнесінформ. - 2012. - №11. - С. 241-245.
 7. Курмаєв П.Ю. Аналіз інноваційної діяльності та її обліково-аналітичне забезпечення / П.Ю. Курмаєв, О.М. Матрос // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - №10. - С.21-24.
 8. Лемішовський В.І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування : навч. посіб. / за ред. В.І. Лемішовського. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2007. - 1104 с.
 9. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: моногр. / Н. М. Малюга; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2005. - 548 с.
 10. Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: [навч. посіб.] М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 384 с.
 11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 “Нематеріальні активи”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України №1202 від 12.10.2010 [Електронний ресурс]//Верховна Рада України. - Офіц. веб-сайт. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 12. Николюк М.З. Нематеріальні активи як об’єкт бухгалтерського обліку: нові підходи до класифікації та визнання / М.З. Николюк // Міжнар. зб. наук. праць. - Вип. 2 (11). - С. 270-277.
 13. Новиков А.М. Методология: [моногр.] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: СИНТЕГ. - 668 с.
 14. Пікуш Ю.В. Інноваційна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку / Ю.В. Пікуш; "Львівська політехніка". - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=58956.
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.99 [Електронний ресурс]//Верховна Рада України. - Офіц. веб-сайт. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 16. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях : навч.-метод. посіб. / С.В. Свірко. - К. : КНЕУ, 2000 - 188 с.
 17. Сизоненко О.В. Облік, контроль і аналіз операцій з нематеріальними активами: автореф. дис. канд. екон. наук: спец.: 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.В. Сизоненко. - К., 2011. - С. 4.
 18. Сльозко Т. Процедура бухгалтерського обліку: організаційний та методичний підходи / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 31-36.
 19. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [учеб.пособие для вузов] / Я.В. Соколов. - М.: Аудит Юнити, 1996. - 638 с.
 20. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. / В.В. Сопко. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.
Читати статтю: e_apk_2016_10_10.pdf