ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.2:65.014.1:631.11
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств / Россоха В.В., Шарапа О.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 73

Статтю присвячено проблемі генерування державою неефективних інститутів та їхнього негативного впливу на управління господарською діяльністю аграрних підприємств. Доведено, що створення ринкового правового поля не гарантує появи лише ефективних ринкових інститутів. Водночас заснований державою неефективний інститут самопідтримується сформованими ним інституціями й зумовлює появу «інституційних пасток». Виявлено «інституційні пастки» виробничо-збутової діяльності аграрних підприємств та пов’язані з ними проблеми функціонування внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції, що впливають на ефективність діяльності її виробників. Встановлено неефективність інституцій державного регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників, а відповідно й цілісної концепції ціноутворення. Обґрунтовано справедливість участі товаровиробників первинного виробництва у розподілі створеної у сферах переробки і реалізації вартості для заінтересованості у співпраці й узгодженості дій кожного з учасників ланцюга: виробництво (збут) - переробка (заготівля) - торгівля. Висвітлено зарубіжний досвід розв’язання цієї проблеми. Запропоновано здійснення вертикальної інтеграції та обґрунтовано переваги спільної діяльності у межах об’єднання товаровиробників. З’ясовано, що регулювання ринку являє собою юридичну, економічну, соціально-ідеологічну, освітню й іншу діяльність державних органів, спрямовану на сприяння ефективному функціонуванню економіки. Проаналізовано причини неефективності державного регулювання аграрної сфери економіки. Запропоновано заходи щодо державного впливу на систему економічних відносин, удосконалення державних інституцій для підвищення ефективності управління господарською діяльністю аграрних підприємств. Встановлено, що державне регулювання аграрного сектора має спиратися на соціально-економічну стабільність сільськогосподарського виробництва, адаптацію його до мінливих умов ринкового середовища. Окреслено стратегічні цілі державного регулювання сільського господарства. Наведено досвід фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції в розвинутих країнах та проблеми підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні. Виділено важелі механізму регулювання аграрного ринку в Україні. Для реалізації стратегічного курсу зміни всієї системи відносин в агропромисловому виробництві запропоновано створення спеціальних органів державного регулювання ринкових перетворень сільського господарства. Встановлено переваги й запропоновано поширення інструментів біржової торгівлі. Запропоновано створення в Україні державної структури закупівель з метою експорту сільськогосподарської продукції з поверненням частки прибутку товаровиробникам на потреби розвитку виробництва. Табл.: 2. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: інститут, інституція, інституційна пастка, управління, аграрне підприємство, господарська діяльність, державне регулювання, державна підтримка, інтеграція, інтеграційний процес, ціна, додана вартість, ринок, співробітництво

Список використаних джерел

 1. Coase R. (1937). The Nature of the Firm / R. Coase // Economic. - 1937. - 4(16). - P 386-405.
 2. Веблен T. Теория праздного класса / Т. Веблен. - М. : Прогресс, 1984. - 368 с.
 3. Veblen T. Why is Economics not an Evolutionary Science / Т. Veblen. // Quarterly Journal of Economics. - 1898. - Vol. 12, No. 4. - P. 373-397.
 4. Россоха В. В. Інституційне забезпечення розвитку виробничо-економічних систем / В. В. Россоха // АгроІнКом. - 2006. - № 3-4. - С. 82-86.
 5. Галиця І. Державне регулювання в умовах ринкових відносин / І. Галиця // Економіка України. - 2002. - № 6. - С. 52-58.
 6. Петриченко О.А. Теорія суспільно-економічного розвитку : моногр. / О. А. Петриченко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. - 102 с.
 7. Мамчур В. А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні / В. А. Мамчур // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 55-61.
 8. Мамчур В. А. Інститути аграрного ринку: теоретичні аспекти / В. А. Мамчур // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 151-156.
 9. Мамчур В. А. Інституції та “суспільний розмір” аграрного ринку / В. А. Мамчур // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - С. 161-166.
 10. Шпичак О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання / О. М. Шпичак // Економіка АПК. - 2015. - С. 85-95.
 11. Онегіна В. М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників : моногр. / В. М. Онегіна. - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 590 с.
 12. Красноруцький О.О. Ефективність функціонування капіталу суб’єктів сфер виробництва та обігу ринку сільськогосподарської продукції / О. О. Красноруцький // Вісн. СНАУ. - Вип. 4. - 2009. - С. 43-50.
 13. Нагорный В. Д. Сельское хозяйство Канады. Корни успеха. / В. Д. Нагорный. - М.-Майкоп : Качество, 2004. - 328 с.
 14. Лужанська Т. Професійні громадські організації в аграрному секторі економіки України: проблеми розвитку. Проект «Аграрна політика для людського розвитку» [Електронний ресурс] / Т. Лужанська. - 2005. - Режим доступу : http://www.undp.org.ua.
 15. Беззуб І. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в Україні [Електронний ресурс] / І. Беззуб. // Центр досліджень соціальних комунікацій. - Режим доступу : httр://nbuvіар.gоv.uа/іndех.рhр?орtіоn=соm_ соntеnt&vіеw=аrtісlе&f=419.
 16. Лист щастя від Мінфіну або Примарність насолоди від супу з курки, яка несе золоті яйця [Електронний ресурс]. - Режим доступу : httр://www.аgrорrоfі.соm.uа.
 17. Мельник Т М. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України / Т. М. Мельник, О. С. Головачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - № 3. - С. 169-184.
 18. Могильний О. М. Регулювання аграрної сфери : моногр. / О. М. Могильний. - Ужгород : ІВА, 2005. - 400 с.
 19. Кобута І. Внутрішня підтримка сільського господарства в контексті приєднання України до Світової організації торгівлі / І. Кобута, О. Шевцов // Аграрна політика для людського розвитку : проект. - К. : [б.в.], 2002. - С. 342-374.
 20. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : httр://zаkоn.rаdа.gоv.uа.
 21. Програма «Здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : httр://www.kmu.gоv.uа.
 22. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад [Електронний ресурс]. - Режим доступу : httр://vаssr.оrg.
 23. Про державний бюджет України на 2015 рік : Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VІІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : httр://zаkоn2.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/80-19/раgе2.
 24. Бюджет 2015, підтримка АПК та корупція [Електронний ресурс] // VохUkrаіnе. - 23.01.2015. - Режим доступу : httр://vохukrаіnе.оrg/2015/01/23/.
Читати статтю: e_apk_2016_10_12.pdf