ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.15.054.22
Проблеми економічної теорії

Про сутність виробничих відносин в умовах ринкової економіки / Фірсов Є.О. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 83

Мета статті полягає в розгляді об'єктивних можливостей утворення прибутку власниками засобів виробництва без виникнення антагоністичних протиріч між основними класами суспільства в сучасних умовах ринкової економіки. Авторський аналіз не підтверджує висновки Карла Маркса щодо невтішного розвитку капіталістичного суспільства, в якому він прогнозує в кінці першого тому “Капітал” зростання маси бідності, пригноблення, рабства, виродження, експлуатації. Цей висновок сформульований на основі узагальнення економічних показників в умовах низької матеріально-технічної бази виробництва. При цьому не були виявлені об’єктивні перспективи розвитку економіки в умовах науково-технічного прогресу суспільства. В сучасних умовах у розвинутих країнах задовольняються основні фізичні та інтелектуальні потреби робітників та членів їхніх родин. В постіндустріальних країнах утворення прибутків практично здійснюється не за рахунок неоплачуваної праці найманих робітників, а за рахунок удосконалення організації і технології виробництва на основі використання досягнень науки та техніки. Прибуток в таких умовах не є результатом експлуатації праці найманих робітників. Автор обґрунтовує висновок, що в постіндустріальних країнах між власниками засобів виробництва і найманими робітниками фактично здійснюються партнерські виробничі відносини. Також виявлено основні умови для створення виробничих відносин між власниками засобів виробництва та найманими робітниками, необхідні для визнання їх партнерськими. Практично доведено, що партнерські виробничі відносини забезпечують конструктивну співпрацю сторін і створення необхідних умов для організації високорентабельного виробництва в умовах еволюційного розвитку суспільства без революційних потрясінь. Табл.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: аналіз, прибуток, технологія виробництва, удосконалення організації, вартість, досягнення науки і техніки

Список використаних джерел

 1. Политическая экономия. Курс лекций под ред. проф. Н.С. Спиридоновой: Изд. Московского ун-та, 1973. - С. 62-63.
 2. Ванькевич А.И. Сущность категории способа соединения рабочей силы со средствами производства / А.И. Ванькевич // Вестник БНТУ. - 2008. - №1. - С. 88-93.
 3. Месарош Иштван. Структурный кризис капитала (A crise estrutural do capital. Sao Paulo: Boitempo, 2009 / La crisis estructural del capital. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicacion y la Informacion, 2009).
 4. Чухно А.А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины / А. Чухно // Экономика Украины. - 2001.- № 11, 12.
 5. Чухно А.А. Становлення і розвиток ринкової економіки / А.А. Чухно; НАН України. - К., 2006. - 592 с.
 6. Маркс Карл. Капитал. - Т. 1 / К. Маркс. - М.: Госполитиздат, 1949, 766 с.
 7. Фирсов Е.А. Основные источники образования прибыли в условиях рыночной экономики / Е.А. Фирсов // Экономика АПК. - 2015. - № 5. - С. 48-54.
 8. Державна служба статистики України // www.ukrstat.gov.ua.
 9. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации // www.gks.ru.
 10. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика; пер. с англ. 11-го изд. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю - К.: Хагар-Демос, 1993. - 786 с.
 11. Кейнс Дж. М. Трактат про денежную реформу. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс // Реформа-дайжест. - К., АУБ.
 12. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. - М.: Изд. “Прогресс”, 1993. - Т. 1. - 416 с; Т. 2. - 310 с.
 13. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма / А. Пезенти. - Т. 2. - М.: Изд. “Прогресс”, 1976. - 888 с.
 14. Самуэльсон П. Экономика: учеб. / П. Самуэльсон. - Львов, Свiт, 1993. - 496 с.
 15. Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии / Ж.Б. Сэй. - М., 1896. - 68 с.
 16. Schumpeter U.A. History of Economic Analysis / U.A. Schumpeter. - New York, 1954. - 1664 p.
Читати статтю: e_apk_2016_10_13.pdf