ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.711.438
Економіка агропромислового виробництва

Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 26

Метою статті було визначити тенденції розвитку сільгосппідприємств у нинішніх умовах, виходячи з можливостей повноцінного відтворення ресурсів і здійснення інвестицій за рахунок власних доходів. Дослідження виконано на інформації зі статистичних форм та інших джерел стосовно всієї сукупності підприємств області. Їхня практика показує можливості успішного ведення різних сільськогосподарських виробництв, зокрема інтенсивних галузей, що забезпечує зростання доданої вартості й прибутків. Ефективна діяльність досягається багатьма підприємствами, як лісостеповими, так і поліськими. Достатні для цього й земельні ресурси переважної більшості підприємств. Велика частина останніх одержала багатомільйонні прибутки, які доцільно спрямувати передусім на інвестування у власне виробництво. Пріоритетним має бути створення і розвиток сучасного скотарства. Для цього необхідний механізм відповідного державного та суспільного регулювання аграрного виробництва. Запропоновано також систему показників ефективності, які дають змогу давати розгорнуту оцінку результатів господарювання. Табл.: 3. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, додана вартість, окупність витрат, прибуток, інтенсивні галузі, економічне відтворення

Список використаних джерел

  1. Статистичні форми "Основні економічні показники сільськогосподарських підприємств" підприємств Сумської області.
  2. Дієсперов В.С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві / В.С. Дієсперов. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2008. - 340 с.
  3. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2013 - 74 с.
  4. Онєгіна В.М. Трансформація сільського господарства та села / В.М. Онєгіна. - Львів, 2010 - 254 с.
  5. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / О.Л. Попова. - К.: ДУ «ІЕП НАНУ». - 2009. - 352 с.
  6. Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика / О.П. Славкова. - Суми, 2010. - 330 с.
  7. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин та ін.]; за ред. О.М. Бородіної. - К.: ДУ «ІЕП НАНУ». - 2012. - 320 с.
Читати статтю: e_apk_2016_11_6.pdf