ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 347.77.028:631.526.32:339.13.001.25 (477)
Аграрний ринок

Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні / Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 39

Метою статті є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо розв’язання проблеми комерційного обігу насіння і садивного матеріалу та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні. Висвітлено аналіз сучасного стану й перспективи розвитку насінництва в Україні, запропоновано шляхи вирішення комерційного обігу насіння і садивного матеріалу та виплат за використання інтелектуальної власності. Намічено перспективні шляхи для прискорення розвитку організації ринку насіння і садивного матеріалу України. Викладено бачення автора щодо позитивного досвіду використання кондиційного та некондиційного насіннєвого матеріалу країнами Європейського Союзу. Розв’язання зазначених проблем дасть можливість налагодження міжнародної співпраці України у сфері охорони прав на сорти рослин і комерційного обігу насіння й садивного матеріалу. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: сорт рослин, насіння і садивний матеріал, ринок насінництва, захист прав селекціонерів, патент, інтелектуальна власність

Список використаних джерел

  1. Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку : Закон України від 15 лют. 2011 р. № 3019 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3019-17.
  2. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2986 / Верховна Рада України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2002. - № 23. - Ст. 163.
  3. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»: Закон України від 2 жовт. 2012 року № 5397-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс] // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5397-17.
  4. Tadeusz Oleksiak, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie / Rynek nasienny wpanstwach Unii // Nauka. Doradztvo. Praktyka / Wies gulra Warszawa: Lipiec-wrzesien, 2013. - 3 (176).
  5. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»: Закон України від 8 груд. 2015 р. № 864-VIІІ / Верховна Рада України [Електронний ресурс] // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/864-19/paran241#n241.
  6. Gatunki, których odmiany wpisane są do krajowego rejestru (KR) [Електронний ресурс]. - Centralny ośrodek badania odmian roślin uprawnych. - Режим доступу: http://www.coboru.pl/polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx.
  7. Захарчук О.В. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / [Захарчук О.В., Кісіль М.І., Кропивко В.С. та ін.]; за ред. О.В. Захарчука, М.І. Кісіля. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. - 92 с.
  8. Захарчук О.В. Економіка насінництва / О.В. Захарчук. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 272 с.
  9. Zakharchuk O.V. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. - Washington : World Bank Group, 2015. - 158 p.
  10. Захарчук О.В. Оцінка вартості сорту рослин як об’єкта інтелектуальної власності / О.В. Захарчук // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 86-93.
Читати статтю: e_apk_2016_11_8.pdf