ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336:338.43:631
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств / Коновал О.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 49

Досліджено сучасний стан інвестиційних процесів у сільському господарстві, виявлено фактори, що впливають на процес залучення інвестицій, визначено напрями інвестиційних вкладень, досліджено ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу та визначено шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах України. У результаті дослідження встановлено, що в умовах відсутності макроекономічної стабільності в Україні, високих ризиків і невизначеності ринкового середовища найменш ризиковим при вирощуванні сільськогосподарських культур є інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів. При вирощуванні зернових та технічних культур при існуючій структурі капіталу в сільськогосподарських підприємствах України оптимальними у 2014 році були витрати на засоби захисту рослин на рівні 500-600 грн/га, витрати на мінеральні добрива - 1000-1200 грн/га. Збільшення витрат на ці оборотні засоби понад встановлений оптимальний рівень без впровадження ресурсозберігаючих технологій, нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур та без використання високопродуктивної техніки супроводжувалося зниженням ефективності виробництва продукції. Табл.: 3. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, напрями інвестування, оборотний каптал, макроекономічна стабільність, сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І.О. Бланк. - К.: Ельга, 2008. - 724 с.
 2. Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat.
 3. Капітальні інвестиції в Україні за 2015 рік : стат. бюл. ; відп. за вип. І. С. Петренко. - К.: Державна служба статистики України, 2016. - С. 14.
 4. Кісіль М.І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кісіль // Інноваційна економіка. - 2014. - № 1. - С. 14-19.
 5. Лебеденко О.В. Сучасний стан та перспективи інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки України / О.В. Лебеденко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 13. - С. 50- 52.
 6. Лупенко Ю.О. Пожвавлення інвестиційної активності в АПК є інфляційним [Електронний ресурс] / Ю.О. Лупенко. - Режим доступу : www.iae.org.ua/presscentre/archnews.
 7. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 218 с.
 8. Шпикуляк О.Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 109 - 116.
 9. Adams A. Investment. - L. etc.: Cluwer Law International. 1995. - 435 p.
 10. Arnold G. Corporate Financial Management. - L. etc.: Financial Times. Professional Limited, 1998. - 1050 p.
 11. Bodie Z., Kane A., Marcus A., Perrakis S., Ryan P. Investments. - Homewood, Boston: Richard D. Irwin, Inc., 1993. - 1024 p.
 12. Kolb R. Investments. - L.: Scott. Foresman Company, 1989. - 850 p.
 13. Seuchting, Joachim: Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung. - Wiesbaden: Gabler, 1995. - 673 s.
Читати статтю: e_apk_2016_11_10.pdf