ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.658:339
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації / Сичевський М.П., Коваленко О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 60

У статті розкрито сутність концепції інноваційної конкурентоспроможності з метою її ефективного застосування на галузевому рівні. Наголошено на необхідності формування методології дослідження інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості на основі вивчення її специфічних чинників, що у своїй сукупності створюють конкурентний потенціал національної економіки на глобальному рівні. Виявлено методологічні особливості обчислення Індексу глобальної конкурентоспроможності України, структуру та вагомість чинників. Встановлено, що одним із визначальних чинників інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості за умов глобалізації є технологічна інфраструктура, що має забезпечити розвиток інтелектуальних і високотехнологічних інновацій, зокрема біотехнологій, які здатні розв’язати проблеми продовольчого й енергетичного забезпечення суспільства. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: харчова промисловість, економічні системи, конкурентоспроможність, глобалізація, технологічна інфраструктура, біотехнології

Список використаних джерел

 1. Дейнеко Л.В. Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні / Л.В. Дейнеко, А.В. Цимбалюк; ред.: П.П. Борщевський; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1998. - 284 c.
 2. Заїнчковський А.О. Економіка підприємств харчової промисловості / А.О. Заїнчковський [та ін.]; ред. А.О. Заїнчковський. - К. : Урожай, 1998. - 272 с.
 3. Зовнішня торгівля України // Стат. зб. - К. : Державна служба статистики України, 2016. - 102 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Коваленко О.В. Інноваційна система розвитку харчової промисловості України : автореф. дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством”/ О.В. Коваленко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2016. - 36 с.
 5. Конкурентоспроможність регіонів України (методологія і практика) / [Чернюк Л.Г., Клиновий Д. В., Швець П. А. та ін.] ; за наук. ред. Л. Г. Чернюк. - К.: РВПС України НАН України, 2010. - 108 с.
 6. Корчагин Ю. Полисистемный кризис в России продолжается / Ю. Корчагин. - Воронеж : ЦИРЕ и РНЦИЕ, 2008. - 54 с.
 7. Крисанов Д.Ф. Інноваційно-інвестиційне забезпечення та конкурентоспроможність переробно-харчового вироб-ництва / Д. Ф. Крисанов // Продовольчі ресурси. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 4. - С. 38-48.
 8. Мостенська Т.Л. Системне забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної і молочної промисловості України : моногр. / Т.Л. Мостенська, О.І. Драган, І.В. Суха. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2010. - 268 с.
 9. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в АПК за минулий рік досягло 11,1 млрд дол. Прямий ефір "112 Україна", 17 січ. 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua.112.ua/ekonomika/pozytyvne-saldo-zovnishnoi-torhivli-v-apk-za-mynulyi-rik-dosiahlo-111-mlrd-dol-285551.html.
 10. Тараненко І.В. Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в умовах глобальної економічної нестабільності : моногр. / І.В. Тараненко; за наук. ред. А.О. Задої. - Дніпропетровськ : ДУ імені А. Нобеля, 2013. - 504 с.
 11. Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 3-12.
 12. Тараненко І.В. Системний характер формування інноваційної конкурентоспроможності : глобалізаційний контекст / І.В. Тараненко // Вісн. Донецького нац. ун-ту. Серія В: Економіка і право. - 2010. - Вип. 2. - С. 144-153.
 13. Хлимоненко Богдан. Инфографика: чего не хватает Украине для истинной конкурентоспособности. Неутешительные макроэкономические показатели дополнили неразвитость институтов в списке главных проблем экономики / Богдан Хлимоненко [Електронный ресурс]. - Режим доступа : http://forbes.net.ua/nation/1403292-infografika-chego-ne-hvataet-ukraine-dlya-istinnoj-konkurentosposobnosti.
 14. Хомічак Л.М. Наукове обґрунтування розвитку біотехнологій в харчовій промисловості : презентація доповіді 11 листоп. 2015 року / Л.М. Хомічак [ІІІ Міжнар. конф. "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи, м. Київ, 11 листоп. 2015 р.] / ІПР НААН. - К., 2015.
 15. Шпичак О.М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства / О.М. Шпичак // Економіка АПК. - 2010. - №11. - С. 51-59.
 16. Castellachi F. Closing the Technology Gap? / F. Castellachi // Review of Development Economics. - 2001. - 15(1). - P. 180-197.
 17. World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2014 - 2015, available at: http://gtmarket.ru/news/2015/09/30/7246.
 18. Klaus Schwab, World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2015-2016, Insight Report, available at: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf.
 19. Edward Chamberlin. Monopolistic Competition and Pareto Optimality // Journal of Business & Economics Research. - Vol. 2. - № 4. - [Online], available at: http://www.albany.edu/~gs149266/2871-11486-1-PB%20(on%20Chamberlin).pdf.
 20. The theory of imperfect competition: a review of the post-keynesian contribution. - [Online], available at: file:///C:/Users/UserIPR/Downloads/2674-9522-1-PB.pdf.
 21. Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. - СПб.: Экономикус, 2009. - 384 с.
Читати статтю: e_apk_2016_11_12.pdf