ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115:334.722:330.111.62
Сторінка молодого науковця

Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю / Заяць Р.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 81

У статті наголошено на значенні організаційно-правової форми як інструменту управління об’єктами власності. Із застосуванням статистичних даних продемонстровано рівень активності зі створення нових підприємств сільгоспвиробниками в одному з районів Вінниччини. Показано, які форми господарювання вважаються підприємцями привабливішими з погляду управління. Висвітлено причинно-наслідковий зв’язок між обмеженою підприємницькою активністю та тенденцією до концентрації сільськогосподарського виробництва і ресурсів. Проаналізовано основні показники діяльності аграрних підприємств району, що дає можливість прогнозувати розвиток конкуренції на місцевих ринках виробничих ресурсів. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: управління власністю, об’єкти власності, форми господарювання, майнові комплекси, ефективність економічної діяльності, капіталізація, ресурси, землекористування

Список використаних джерел

 1. Аграрна реформа в Україні / [Гайдуцький П.І., Саблук П.Т., Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М., Малік М.Й., Дем’яненко М.Я. ] ; за ред. П.І. Гайдуцького. - К. : ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.
 2. Алчиан А. Парадигма прав собственности / А. Алчиан, Г. Демсец [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.inliberty.ru.
 3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. - 2-ге вид., доп. і перероб. / В. Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
 4. Власність у сільському господарстві / [Юрчишин В.В., Онищенко О.М., Саблук П.Т. та ін.] ; за ред. В.В. Юрчишина, П.Т. Саблука. - К. : Урожай, 1993. - 352 с.
 5. Вільямсон О. Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів / О. Вільямсон, Е. Олівер. - К. : Вид-во «АртЕк», 2001. - 472 с.
 6. Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : моногр. / В.М. Заяць. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 390 с.
 7. Заяць Р.В. Форми господарювання та підприємницька діяльність / Р.В. Заяць // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - №2. - С. 60-67.
 8. Малік М.Й. Інститут власності та підприємництва у розвитку економіки / М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко, О.Г. Шпикуляк та ін. // Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи. - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 270 с.
 9. Розвиток підприємництва і кооперації : інституціональний аспект : моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. - 432 с.
 10. Статистичний збірник «Сільське господарство Вінниччини». - Головне управління статистики у Вінницькій області, 2010-2015 рр.
 11. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О, Малік М.Й., Заяць В.М. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. - 50 с.
 12. Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер. - СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005. - XXXIV + 702 с.
 13. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт. - СПб.: Питер, 2003. - 640 с.
 14. Alchian, Armen. Economic forces at work / Indianapolis: Liberty Press, 1977. - 524 p.
 15. Alessi, Louis de. Property Rights, Transaction Costs, and X-Efficiency: An Essay in Economic Theory / The American Economic Review, Vol. 73, No. 1. (Mar., 1983), p. 64-81.
 16. Demsetz, Harold. The Structure of Ownership and the Theory of the Firm / Journal of Law and Economics, Vol. 26, No.2, (Jun., 1983), p. 385-387.
 17. Obst W.J., Graham R., Christie G. Financial management for agribusiness. - Landlinks Press, Australia, 2007. - XVII + 352 p.
 18. Oliver E. Williamson. The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract / The Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 3. (Summer, 2002), p. 171-195.
 19. Norton, R.D. Agricultural Development Policy: Concepts and Experiences / Norton Roger D. - Chichester : John Wiley & Sons Ltd, 2004. - 528 p.
Читати статтю: e_apk_2016_11_15.pdf