ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.009.12:631.11
Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Непочатенко О.О., Пташник С.А., Мельник К.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 12 - С. 33

Розглянуто наукові підходи щодо сутності понять "конкурентоспроможність підприємств" та "конкурентоспроможність аграрних підприємств". У загальному вигляді конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства може бути визначена як його порівняльна перевага стосовно інших підприємств даної галузі усередині країни і за її межами. Запропоновано власне трактування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства. Як відомо, головними засобами, необхідними для ведення аграрного виробництва, є земля, праця й капітал. Уміння використовувати основні засоби забезпечується фактором, відомим під назвою організація або мистецтво управління. Проаналізовано основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств. Проблема конкурентоспроможності має в сучасному світі складний багатоелементний характер. Від того, наскільки успішно вона розв’язується, залежить рівень економічного та соціального життя в Україні. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, фактори, управління

Список використаних джерел

 1. Азоєв Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика / Г.Л. Азоєв. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996. - 208 с.
 2. Андрющенко К.А. Формування організаційних факторів конкурентних переваг підприємства в ринковому середовищі / К. А. Андрющенко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2011. - № 3. - С. 93-95.
 3. Ansoff I. Planning of the future of corporation. - М.: Progress, 1985. - 560 p.
 4. Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 3-12.
 5. Kosodіy R. Problems of rural development are in the conditions of globalization / R. Kosodіy // Ekonomіka APK. - 2009. - № 4. - P. 134-138.
 6. Міценко Н.Г. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах / Н. Г. Міценко, О. С.Смик // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.3. - С. 243-247.
 7. Лупенко Ю.О. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.Ф. Кропивка, М.Й. Маліка та ін. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. - 40 с.
 8. Prokopets L. Component increases of competitiveness of agricultural enterprises / of L Prokopets // are Collection of scientific works of Bukovyna University. - 2011. - № 7. - P. 37-47.
 9. Paskhaver B. The Effective competition of agrarian sector / B. Paskhaver // Economy of Ukraine. - 2007. - № 1. - P. 78-87.
 10. Economic theory: political economy: Textbook / [Bazilevich V., Popov V., Bazilevich K., Grazhevska N.]; After a release: В.Д. Базилевич. it is a 6 kind., it is done And complemented. - К.: Knowledge-press, 2007. - 719 p.s
 11. Fіlіpenko A. International economic relations: [textbook] / A. Fіlіpenko, S. Borinets, V.Brushwood et al. - К.: Lybid. - 1992. are 172 p.s.
 12. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2005. - № 6. - С. 17-26.
 13. Шебанін В.С. Основні напрями системного оновлення матеріально-ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки / В. С. Шебанін // Економіка АПК. - 2003. - № 2. - С. 4447.
Читати статтю: e_apk_2016_12_6.pdf