ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.11:640.122.6
Економіка агропромислового виробництва

Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств / Кропивко М.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 12 - С. 51

На основі застосування методики порівняльного аналізу продуктивності й ефективності діяльності проаналізовано продуктивність галузі рослинництва в селянських господарствах і сільськогосподарських підприємствах, проведено факторний аналіз зростання їхньої продуктивності, а також порівняно ціни реалізації сільськогосподарської продукції та продуктивність праці у цих організаційних формах господарювання. Доведено, що підвищення продуктивності господарювання у селянських господарствах можливо лише шляхом: їхнього перетворення на глибоко спеціалізовані сімейні фермерські господарства, стимулювання спеціалізації праці як внутрішньогосподарської, так і особливо міжгосподарської, поліпшення культури ведення землеробства й тваринництва через удосконалення системи аграрної освіти та науки у напрямі орієнтування на науково-консультаційне й інформаційне обслуговування сімейних форм ведення сільськогосподарської діяльності, а також зміни акцентів у реалізації державної аграрної політики в напрямі вагомішої прямої та непрямої підтримки розвитку селянських господарств. Табл.: 6. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: селянські господарства, продуктивність, ціноутворення, спеціалізація праці, державна аграрна політика

Список використаних джерел

 1. Брусенко М.А. Стратегічне планування розвитку аграрного виробництва [Текст] : автореф. дис.. канд. екон. наук : 08.00.03 /М.А. Брусенко ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. - К., 2010. - 20 с.
 2. Губені Ю.Е. Бізнес-планування в аграрних підприємствах: форми і методи : монографія / Ю. Е. Губені, І. І. Костецька; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2012. - 196 с.
 3. Дацій О.І. Планування і контроль діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Дацій ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2005. - 206 с.
 4. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / Редкол.. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 952 с., С. 198.
 5. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knukim-edu.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/text14194.htm
 6. Методические рекомендации по разработке и освоению научно обоснованных систем ведения сельского хозяйства в колхозах и совхозах Украинской ССР / Отв. за вып. В.И. Бойко, М.М. Сирота. - К.: Урожай. - 1989. - 120 с.
 7. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік / Стат. бюл. Відповід. за вип. О.М. Прокопенко, Державна служба статистики України. - К., 2013. - 88 с.
 8. Павлик В. Інновації в управлінні підприємством - реалізація потенціалу країни / В. Павлик // Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни : матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 14-15 груд. 2011 р. Ч. 2 - Тернопіль: Крок, 2011. - С. 110 - 112.
 9. Риггс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль / Дж. Риггс // Сокращённый пер. с англ; общ. ред. и послесловие А.И. Анчишкина. - М : «Прогресс», 1972. - 344 с.
 10. Dilworth J.B. Operations management: Design, planning, and control for manufacturing and services / J. B. Dilworth. - New York[etc.] : McGraw-Hill, 1992. - 723 p.
 11. Grunig R. Planung und Kontrolle : Ein Ansatz zur integrierten Erfullung der beiden Fuhrungsaufgaben / R. Grunig. - 3. Aufl. - Bern[etc.] : Haupt, 2002. - 196 S.
 12. Lehmann Donald R. Analysis for marketing planning / D. R. Lehmann, R. S. Winer. - 4. ed. - Boston[etc.] : Irwin: McGraw-Hill, 1997. - 211, I-8 p.
 13. Modern Agriculture Management Donald D. Osburn, Kenneth C.Schneeberger. The University of Missouri. Reston Publishing Company, Inc. A Prentice-Hall Company Reston, Virginia 1978 - 370 p.
 14. Notes and Problems in Microeconomic Theory / Samuel Bowles, David Kendrick in collaboration with Lance Taylor, Marc Roberts. Harvard University Cambridge, Massachusetts. MARKHAM PUBLISHING COMPANY, Chicago. 1971. - 200 p.
 15. Sawyer G. Business policy and strategic management : planning, strategy, and action / G. Sawyer. - San Diego[etc.] : Harcourt Brace Jovanovich, 1990. - 528 p.
Читати статтю: e_apk_2016_12_9.pdf