ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2016 рік

Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій

Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій

Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах

Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами

Біодинамічне світове сільське господарство

Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах

Особливості сільськогосподарського землекористування у країнах Європейського Союзу

Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011-2015 роки та основні завдання на перспективу

Концептуальні засади платформи «Агротехнополіс» інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери

Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації

Сутність теоретичних засад руралістики: понятійно-категоріальний апарат

Наукове забезпечення розвитку галузі виноградарства і виноробства в Україні

Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств

Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні

Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України

Управління раціональним використанням ґрунтів у контексті євроінтеграції (англомовна)

Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки

Інвестиційні стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств

Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах

Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку

Обліково-аналітичні засади управління власним капіталом: теорія та практика

60 років в авангарді аграрної економічної науки

Об’єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”

Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів

Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України

Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності

Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів

Розвиток функцій бухгалтерського обліку

Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств

Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки

Підприємництво і розвиток сільських територій

Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій

Економіка сільськогосподарської праці

Невимірна велич академіка НАН України Олексія Мусійовича Онищенка: погляд із відстані часу

Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні

Просторово-часові підвалини аграрного реформування

Теоретичні аспекти визначення продуктивності аграрних підприємств

Теоретичні аспекти формування та розвитку агропромислового виробництва (англомовна)

Підходи до визначення виробничих детермінант біоорієнтованої економіки (англомовна)

Особливості господарювання на зрошуваних землях України

Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів

Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам

Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація

Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації

Сутнісний аспект методології наукових досліджень

Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства

Особливості державного регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення економічної безпеки держави

Управління товарними запасами у формуванні пропозиції на ринку сиру України (англомовна)

Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу

Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу

Сторінки