ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.334:338.431:631.1.016
Аграрна політика і реформування

Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки / Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 5

Метою статті є конкретизація сучасних проблем розвитку земельних відносин в Україні з пропонуванням авторського бачення запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. У суспільстві ведуться широкі дискусії, зокрема і в науковому середовищі, навколо продовження земельної реформи на ринкових принципах, які зводяться до одного - бути чи не бути ринку землі в Україні, для чого наводяться різні аргументи на користь того чи іншого шляху розвитку земельних відносин. Аналіз сучасних тенденцій формування порядку в аграрному секторі України показує, що гальмування розвитку земельної реформи заморозило взаємопов’язані синергетичні чинники розвитку аграрної сфери, через що сформувався специфічний уклад сільськогосподарської діяльності - від надзвичайно великих виробників, які вбачають певні ризики в розвитку земельної реформи, до фермерів, особистих селянських господарств та інших дрібних виробників, для яких держава не створила умов саморозвитку. Така ситуація призвела до прогресування монополізму, пригнічення дрібного виробника, однобічного експортоорієнтованого агропромислового виробництва, спотворення конкурентного середовища. Поглиблюються соціальні проблеми на селі та занепад сільських територій. Крім того, поза увагою залишаються шокуючі проблеми щодо охорони земель та збереження родючості ґрунтів. Надзвичайна актуальність даної проблеми нині проявляється в умовах погіршення протягом останніх років економічного середовища для функціонування суб’єктів агропромислового виробництва, зокрема через суттєве обмеження державного стимулювання сільгоспвиробників, одночасно із відміною податкових пільг вводяться нові обтяжливі податки, практично унеможливлюється кредитування сільгоспвиробників через відсутність ліквідної заставної бази та високу вартість кредитних ресурсів, що створює значний дефіцит фінансових ресурсів та ускладнює функціонування галузі. Практично призупинено продовження земельної реформи на ринкових принципах, що стало перепоною в застосуванні ринкових механізмів фінансового забезпечення розвитку аграрної економіки та поглиблює інші негативні тенденції, що найближчим часом призведе до проблем із продовольчою безпекою держави та соціальної напруги на сільських територіях. З іншого боку, без створення сприятливих економічних умов для сільгоспвиробників та охорони земель ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення не зможе принести очікуваних результатів, а, навпаки, поширюватимуться небажані тенденції, які в подальшому зупинити буде надзвичайно проблематично. Як елемент наукової новизни авторами обґрунтовано пропонується комплексне вирішення запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення одночасно із формуванням сприятливого економічного середовища для сільгоспвиробників та для розвитку сільських територій з використанням кращого світового досвіду шляхом прийняття системного законодавчого акта. Запропоновано основні шляхи побудови системи земельно-іпотечного кредитування й оподаткування сільгоспвиробників на принципах дерегуляції, а також інших складових ринкового розвитку. Викладені в статті пропозиції можуть бути використані для розвитку законодавства з удосконалення земельних і економічних відносин еволюційним шляхом у повній відповідності до вимог об’єктивних економічних законів, що дасть змогу сформувати класичну модель розвитку земельної реформи на ринкових принципах. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 31.
Ключові слова: земельна реформа, власність, регулювання, охорона земель, родючість ґрунтів, іпотечне кредитування, оподаткування

Список використаних джерел

 1. Гадзало Я.М. Проблеми завершення земельної реформи / Я.М. Гадзало // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 8. - С. 5-10.
 2. Гадзало Я.М. Земельна реформа: заходи, що мають передувати її завершенню / Я.М. Гадзало, С.А. Балюк, В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 9. - С. 5-11.
 3. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2015. - № 1. - С. 5-13.
 4. Даниленко А.С. Роль реформування земельних відносин у розв’язанні соціально-економічних проблем розвитку українського села і сільських територій / А.С. Даниленко // Землевпорядний вісник. - 2005. - № 1. - С. 3-8.
 5. Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні ; за ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Урожай, 2006. - 278 с.
 6. Добряк Д. Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні [Електронний ресурс] / Д. Добряк // Землевпорядний вісник. - 2015. - № 4. - С. 2-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2015_4_2.
 7. Добряк Д.С. Формування обмежень у сільськогосподарському землекористуванні на основі землепридатності [Електронний ресурс] / Д.С. Добряк // Землеустрій і кадастр. - 2013. - № 3. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zik_2013_3_2.
 8. Жук В.М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу / В.М. Жук // Фінанси України. - 2011. - № 7. - С. 33-42.
 9. Жук В.М. Теоретико-методологічні засади обліку та контролю підтримки сільського розвитку / В.М. Жук // Збірник наукових праць. Економічні науки, серія "Облік і фінанси". Випуск 8 (29). - Луцьк, 2011. - 536 с. - С. 142-151.
 10. Лузан Ю.Я. Капіталізація аграрного сектору України / Ю.Я. Лузан, О.Ю. Лузан // Економіка АПК. - 2016. - № 3. - С. 21-29.
 11. Лупенко Ю.О. Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси, облік і аудит. - 2014. - Вип. 2. - С. 65-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2014_2_7.
 12. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України [Електронний ресурс] / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 26-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_7_8.
 13. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 5-15.
 14. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення : наук. доп. / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2016. - 44 с.
 15. Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2016. - № 6. - С. 37-49.
 16. Месель-Веселяк В.Я. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2015. - № 7. - С. 5-24.
 17. Новаковський Л. Я. Сучасні проблеми регулювання земельних відносин в Україні [Електронний ресурс] / Л. Новаковський // Землевпорядний вісник. - 2013. - № 6. - С. 2-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2013_6_2.
 18. Новаковський Л.Я. Єдиний цивілізований шлях - прозорий, зрозумілий, регульований ринок землі [Електронний ресурс] / Л. Новаковський // Землевпорядний вісник. - 2012. - № 1. - С. 2-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2012_1_2.
 19. Саблук П.Т. Засади трансформаційних процесів в аграрній сфері [Електронний ресурс] / П.Т. Саблук // Інтелект XXI. - 2014. - № 4. - С. 25-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_4_5.
 20. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 10-17.
 21. Саблук П.Т. Проблеми іпотеки землі в контексті фінансової безпеки / П.Т. Саблук // Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України : 3б. матеріалів круглого столу. - Київ, 30 верес. 2002. - С. 112-119.
 22. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 3-16.
 23. Статистичний збірник «Сільське господарство» 2015 рік. - К. : Державна служба статистики України, 2016.
 24. Третяк А.М. Формування сталого землекористування сільських територій: європейський досвід [Електронний ресурс] / А.М. Третяк, В.М. Другак // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - № 1-2. - С. 64-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_1-2_12.
 25. Третяк А.М. Концептуальні засади "землеустрою - 2030" [Електронний ресурс] / А.М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - № 1-2. - С. 4-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_1-2_3.
 26. Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов / М.М. Федоров, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк та ін. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. - 115 с.
 27. Федоров М.М. Розвиток орендних земельних відносин у новостворених агроформуваннях : монографія / М.М. Федоров. - Х.: ХНТУСГ, 2010. - С. 89-97.
 28. Федоров М.М. Земельні відносини / М.М. Федоров // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 342 с. - С. 138-153.
 29. Ходаківська О. В. Земельні відносини у сільському господарстві: стан, проблеми та перспективи розвитку / О.В. Ходаківська // Землевпорядний вісник. - 2015. - № 7. - С. 18-22.
 30. Ходаківська О. В. Економічна сутність земельних відносин у сільському господарстві [Електронний ресурс] / О. Ходаківська // Землевпорядний вісник. - 2012. - № 6. - С. 30-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2012_6_9.
 31. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.
Читати статтю: e_apk_2017_1_3.pdf