ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 351.712.4:338.432 (477)
Сторінка молодого науковця

Методичні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / Прудивус Л.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 106

Мета статті - оцінити методи визначення ефективності заходів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників як основи для прийняття альтернативних управлінських рішень і визначення ступеня їх ефективності, обґрунтувати важливість та запропонувати шляхи удосконалення методичного підходу до проведення оцінки ефективності державної підтримки підприємництва в сільськогосподарському виробництві. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, абстрактно-логічний і системного аналізу (теоретичні та методологічні узагальнення, визначення сутності методів визначення ефективності заходів державної підтримки підприємництва у сільськогосподарському виробництві). Як елементи наукової новизни удосконалено методичний підхід з оцінки ефективності державної підтримки підприємництва у сільськогосподарському виробництві на основі модельної диференційованої оцінки визначенням коефіцієнта ефективності державної підтримки підприємництва при виробництві певного продукту та в цілому, на підставі аналізу рентабельності й обсягу виробництва у валовій продукції сільського господарства. За результатами дослідження обґрунтовано висновок щодо необхідності щорічного проведення оцінки ефективності державної політики щодо розвитку підприємництва в галузі для прийняття необхідних управлінських рішень, ефективної реалізації державної політики розвитку аграрного сектору, зокрема, підприємництва в сільськогосподарському виробництві. Табл.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: оцінка ефективність державна підтримка підприємництво сільськогосподарське виробництво

Список використаних джерел

 1. 2013 Report. International Property Rights Index. Projekt of the Property Rights Alliance. - Washington, D.C.: The Americans for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance, 2013. - P. 31-38.
 2. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2015. Ukraine: Estimates of support to agriculture. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2015/ukraine-estimates-of-support-to-agriculture_agr_pol-2015-table109-en#page0.
 3. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016. Ukraine: Estimates of support to agriculture. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2016/ukraine_agr_pol-2016-26-en#page3.
 4. Methodology for the measurement of support and use in policy evaluation. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/1937457.pdf.
 5. Spector D. «State Aids: Economic Analysis and Practice in the European Union» // Competition Policy in the EU : Fifty Years on from the Treaty of Rome. Oxford University Press. - 2009 -Р. 176.
 6. The “More Economic Approach” in European State Aid Control. Translated Version of Chapter VI of the Biennial Report 2006/2007.- Monopolkommission. Bonn, November 2008. - Р. 165.
 7. Алейнікова О. В. Оцінка ефективності державної підтримки сільськогосподарського виробництва / О. В. Алейнікова // Економіка та держава. - 2010. - № 7. - С. 106-109.
 8. Ведунг, Еверт. Оцінювання державної політики і програм ; пер. з англ. В. Шульга / Е. Ведунг. - К.: Всеувито, 2003 - 350 с.
 9. Галушко В. П. Методологічні та практичні аспекти оцінки рівня державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні / В. П.Галушко, А. Д.Діброва, Л. В.Діброва // Економіка АПК. - 2006. - № 3. - С. 3-11.
 10. Кравчук С.В. Критерії оцінки ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств / С.В. Кравчук // Сучасні проблеми фінансів підприємств в агробізнесі та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (у заочній формі), 10 листоп. 2011 р. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 89-92.
 11. Криленко В.І. Сучасні підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору економіки / В.І. Криленко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 7, 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3208.
 12. Мельник Т. М. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України / Т. М. Мельник, О. С. Головачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - № 3. - С. 169-184.
 13. Шолойко А.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільського господарства. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал / А.С. Шолойко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/metodologichni-pidhodi-do-ocinki-efektivnosti-derzhavnoi-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html.
 14. Шлафман Н. Л. Методичні засади формування регіональних програм підтримки підприємництва / Н. Л. Шлафман // Вісн. економічної науки України. - 2010. - № 2. - С. 171-177.
Читати статтю: e_apk_2017_4_15.pdf