ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.4: 330.1
Економіка агропромислового виробництва

Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань / Мельник Л.Ю. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 17

Мета статті - розглянути теоретичні підходи і методи дослідження структурних змін економіки, проаналізувати структурні зміни в економіці України та визначити складові формування економіки знань в аграрній сфері. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, абстрактно-логічний і структурного аналізу. Як елементи новизни визначено й охарактеризовано складові формування економіки знань в аграрній сфері: науково-інноваційна, виробничо-технологічна, інформаційно-знаннєва, еколого-соціальна. Теоретично досліджено структурні зміни економіки. Розглянуто можливості практичного використання принципів системного структурного підходу на прикладі дослідження видів галузевої структури національної економіки та загальні показники ефективності національної економіки. За результатами дослідження запропоновано рекомендації щодо вдосконалення процесу формування економіки знань в Україні та аграрній сфері зокрема. Табл.: 3. Рис.: 5. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: структурні зміни національна економіка економіка знань ВВП інформація знання аграрна сфера

Список використаних джерел

 1. Буайе Р. Теория регуляции: Критический анализ / Р. Буайе ; пер. с франц. Н. Б. Кузнецовой. - М. : Наука для общества, 1997. - 214 с.
 2. Дегтярёва С.В. Системный подход в экономической теории: его развитие и методологические основы / С.В. Дегтярёва // Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. праць. - 2012. - Вип. 2[13]. - С. 51-55.
 3. Економічна енциклопедія : у 3-х т. - Т. 3 / відп. ред. С.К. Мочерний. - К. : Академія, 2002. - С. 384.
 4. Жаворонкова Г.В. Менеджмент в інформаційній економіці:теорія та практика: моногр. / Г.В. Жаворонкова. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. - С. 14.
 5. Крючкова І.В. Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання / І.В. Крючкова, О.Г. Білоцерковець, Т.В. Бурлай, Н.Ю. Гончар та ін.; за ред. д.е.н. І.В. Крючкової. - К.: Експрес, 2007. - 520 с.
 6. Kuznets S. Model Economic Growth. - Yale University Press, 1969.
 7. Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышления: Нобелевская лекция / С. Кузнец // Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России ; под ред. Ю. В. Яковца. - СПб. : Гуманистика, 2003. - С.104.
 8. Лучик М.В. Економічна безпека аграрної галузі та її складові / М.В. Лучик // Матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницького нац. ун-ту, 2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mevhnu.com/load/2013/3_zabezpechennja_ekonomichnoji_bezpeki_virobnichikh_sistem_za_umov_rozvitku_konkurenciji/33-1-0-244.
 9. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. - К. : Державна служба статистики України, 2016. - 257 с.
 10. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління [Текст] : моногр. / О.Г. Осауленко. - К. : Інформ.-видавн. центр Держкомстату України, 2000. - 178 с.
 11. Саранчук Г.М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа підвищення його конкурентоспроможності / Г.М. Саранчук // Інноваційна економіка. - 2010. - № 1. - С. 26-32.
 12. Список країн за ВВП (номінал). [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/ Список_країн_за_ВВП_(номінал).
 13. Шинкарук Л.В. Структурні зміни та економічний розвиток України: моногр. / [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.В.Шинкарук; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2011. - 696 с.
 14. Шинкарук Л.В. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наук. доп. / [Шинкарук Л.В., Бевз І.А., Барановська І.В. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». - К., 2015. - С.15.
 15. Україна в цифрах 2015. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 16. Царенко О.М. Екологізація свідомості спеціалістів як фактор підвищення ефективності виробництва в АПК / О.М. Царенко // Праці міжнар. конф. „Проблеми освіти в галузі економіки навколишнього середовища і екології”. - Дніпропетровськ, 1999. - С. 79-83.
 17. Янковська О.І. Особливості інновацій в сільському господарстві [Електронний ресурс] / О.І. Янковська // Економіка. Управління. Інновації. - 2010. - № 2 (4). - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/eui/2010_2/10yaoiieg.pdf.
 18. Almon C. The Craft of Economic Modeling / Clopper Almon ; Department of Economics, University of Maryland. - USA, 2002. - 139 p.
 19. Drucker, P. F. Management Challenges for the 21 st Century [Тext] / P. F. Drucker. - Oxford: Elsevier, 1999. - 205 p.
 20. Clark C. The condition of Economic progress, McMillan, London, 1940.
 21. Leontief W. Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States / Wassily Leontief // Review of Economics and Statistics. - 1936. - № 18(3). - P. 105-125.
 22. Meade D.S. The U.S. Benchmark IO Table. History, Methodology, and Myths [Електронний ресурс] / Douglas S.Meade // World Inforum conference, Japan. - 2010. - 27 p. - Доступний з : http:// www.inforum.umd.edu/papers/conferences/ 2010/Made.pdf.
 23. Nelson, R. R., and S. G. Winter. 1973. "Toward an Evolutionary Theory of Economic Capabilities./I American Economic Review 63: 440-449.
Читати статтю: e_apk_2017_4_4.pdf