ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:316.422
Аграрний ринок

Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні / Грановська В.Г. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 31

Метою статті є обґрунтування необхідності розвитку органічного ринку в Україні. За допомогою описового, статистичного та графічного методів дослідження проаналізовано стан і тенденції розвитку органічного ринку в Україні та світі. Порівнянням обсягів попиту й пропозиції виявлено перспективні напрями розвитку та оцінено експортний потенціал аграрних підприємств в умовах глобалізованого світу. Інформаційною базою дослідження є наукові здобутки провідних вітчизняних і зарубіжних учених, дані Державної служби статистики України, Євростату, Міжнародної федерації руху за органічне сільське господарство (Consolidated annual report of IFOAM) та Федерації органічного руху України. В результаті доведено перспективність, соціальну й економічну доцільність переорієнтації традиційного способу виробництва сільськогосподарської продукції на органічний. Елемент наукової новизни – запропоновано запровадження механізму стимулювання органічного виробництва аграрними підприємствами. Даний механізм матиме ряд позитивних економічних ефектів, стимулюватиме розвиток сільських територій, активізуватиме інноваційну активність суб’єктів господарювання, забезпечуватиме поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме зайнятості на селі. Практична значущість – оцінено перспективи просування органічної продукції вітчизняних агропідприємств на ринки Сходу. Табл.: 2. Рис.: 5. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: органічне виробництво, експортний потенціал, економічне зростання, органічний ринок, органічне сільське господарство, конкурентоспроможність підприємства

Список використаних джерел

 1. Агробизнес Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/agrobiznes-ukrainy-video-1392
 2. Артиш В.І. Сучасний стан виробництва екологічно чистої продукції в країнах світу / В.І. Артиш // Економіка АПК. – 2005. – №3. – С. 50–53.
 3. Артиш В.І. Удосконалення системи державного регулювання виробництва органічної продукції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_145/10avi.pdf .
 4. Берлач Н.А. Правове забезпечення органічного сільського господарства в Україні / Н.А.Берлач // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 225 – 230.
 5. Берлач Н.А. Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи): автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н.А. Берлач. – К., 2010. – 34 с.
 6. Бойко Є.О. Розвиток підприємств органічного сектора агробізнесу в контексті викликів глобалізації: [моногр.] / Є.О. Бойко. – Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2012. – 172 с.
 7. Динаміка та перспективи розвитку ринку органічної продукції в світі та в Україні [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/dynamika-ta-perspektyvy-rozvytku-rynku-organichnoyi-produkciyi-v-sviti-ta-v-ukrayini.
 8. Дудар Т. Г. Розвиток органічного агровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні / Т.Г. Дудар, О.Т. Дудар // Наук. вісн. Мукачівського держ. ун-ту – 2014. – №1. – С. 11– 15.
 9. Євростат. Сільське господарство, лісництво та рибальство [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture.
 10. Кирилов Ю. Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації / Ю. Є. Кирилов – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 420 с.
 11. Кирилов Ю. Є. Перспективи розвитку сільського господарства України в контексті посилення глобалізаційних процесів / Ю. Є. Кирилов // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип.: у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч.1. – С. 203 – 211.
 12. Маслак О. М. Становлення ринку органічної продукції в Україні / О.М. Маслак // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту 2012. – № 11. – С. 58 – 62. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Vsna/ekon/2012_11/13.pdf.
 13. Милованов Є. В. Органічне сільське господарство в Україні: законодавство та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apd-ukraine.de/images/APD_AFPR_04_2015_ukr.pdf.
 14. Органические фермы и биоразнообразие: как форма выживания [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rodovid.me/ecofarm/organicheskie-fermy-i-bioraznoobrazie-kak-forma-vyzhivaniya.html.
 15. Органік в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.
 16. Органічний напрямок господарювання – здоровий шлях для економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Events/2016/september/konyashin_04-08-2016.pdf.
 17. Проект № PBU.01.01.00-78-791/11-00 «Час для бізнесу. Створення умов для розвитку підприємництва в сільських районах Волинської області України та Люблінського воєводства Польщі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/Irkamelnyk/ss-43067917.
 18. Руженкова О. Органічне землеробство: минуле, сьогодення, перспективи / О. Руженкова // Аграрна справа. – 2009. – № 41. – С. 9.
 19. Скидан О. В. Екологічна складова аграрної політики / О. В. Скидан // Агросвіт. – 2008. – № 21. – С. 8–12.
 20. Скидан О.В. Формування регіональної політики розвитку органічного виробництва / О.В. Скидан // Зб. матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. [«Органічне виробництво та продовольча безпека»], (Житомир , 21-22 квіт. 2016 р.). – Житомир: «Евенок О.О.», 2016. – С.16–26.
 21. Стратегія розвитку аграрного сектора «3+5» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/system/files/3%20плюс%205.pdf.
 22. Экологическое сельское хозяйство может удвоить количество продовольствия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rodovid.me/permaculture/agroecology.html.
 23. Act of Sweden on organic production control (SFS 2013:363) from 23 May 2013 // Web-site Eco-Lex: http://www.ecolex.org.
 24. Consolidated annual report of IFOAM of organics international 2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifoam.bio/sites/default/files/annual_report_2015_0.pdf.
 25. Germany Ecological Production Act Implementation Ordinance from 11 January 2010 // Web-site Eco-Lex: http://www.ecolex.org.
 26. Margot J.Pollans. Bundling Paublic and Private Goods: the Market for Sustainable Organics // New York UN IVERSITY LAW REVIEWVol 85: 2010 – P. 622.
 27. Slovenia Regulation on organic production and processing of agricultural products and foodstuffs from 13 July 2010 // Web-site Eco-Lex: http://www.ecolex.org.
 28. Web-site Organic Consumers Association: http://www.organicconsumers.org.
Читати статтю: e_apk_2017_4_6.pdf