ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01
Історія аграрної економічної думки

Еволюція наукових підходів до трактування аграрних відносин / Шульга О.А. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 88

Мета статті - дослідити еволюцію економічної теорії аграрних відносин та запропонувати авторське визначення «аграрних відносин», яке б враховувало їх соціально-економічну специфіку й мету сучасної аграрної політики в умовах трансформаційних перетворень. Для досягнення поставленої мети були використані методи узагальнення, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, порівняння тощо. Результати дослідження. Розвиток теорії аграрних відносин визначається основними етапами розвитку економічної теорії. Самостійним об’єктом дослідження аграрні відносини постають у теорії фізіократів, які розглядали їх як самостійну сферу, від якої залежить не тільки ефективність сільськогосподарського виробництва, а й стан національної економіки взагалі. Науковим надбанням класичного періоду було встановлення того факту, що формою реалізації земельної власності є рента і що вона є результатом умов, в яких здійснюється землеробська праця. Досягненням марксизму було відкриття двох форм монополії на землю, обґрунтування суті, причин, джерел та умов виникнення абсолютної ренти, а також всебічний аналіз власності на землю як складної системи. Неокласичний етап розвитку теорії аграрних відносин пов’язаний з неокласичною школою, представники якої для пояснення ренти використовували теорію граничних продуктів. Інституціоналісти ж досліджували вплив економічних і неекономічних чинників на поведінку суб’єктів господарювання. Елементи наукової новизни. Аграрні відносини - це багатоаспектна система взаємодій суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки з приводу виробництва сільськогосподарської продукції, відтворення соціально-демографічного та трудового потенціалу села і суспільства та відновлення екологічної рівноваги в агробіоценозах на засадах сталого розвитку аграрного сектору з урахуванням інтересів селян, їх самовизначення і самореалізації, яка грунтується на існуючій системі відносин власності на землю. Одержані результати дослідження уможливлять розробити ефективну стратегію й тактику по розв'язанню соціально-економічних суперечностей у системі аграрних відносин. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: аграрні відносини земельна рента відносини власності меркантилісти фізіократи класики неокласики інституціоналісти

Список використаних джерел

 1. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / М. Блауг; пер. з англ. І. Дзюб. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. - 670 с.
 2. Бринкман Т. Экономические основы организации сельскохозяйственных предприятий / Т. Бринкман. - М., 1926. - 182 с.
 3. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен; пер. с англ., вступ. ст. С. Г. Сорокиной; общ. ред. В. В. Мотылевой. - М.: Прогресс, 1984. - 368 с.
 4. Давид Э. Социализм и сельское хозяйство / Э. Давид; пер. с нем. под. ред. Г. А. Гроссмана. - СПб: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1906. - 550 с.
 5. Каутський К. Аграрне питання / К. Каутський. - 2-ге вид. -Х., 1931. - 404 с.
 6. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ; ред.-сост., автор вступ. ст. и примеч. А. И. Казарин. - М.: Соцэкгиз, 1960. - 552 с.
 7. Кирилюк Є.М. Теоретико-методологічні аспекти системного аналізу сутності та структуризації аграрних відносин / Є. М. Кирилюк // Вісн. екон. науки України. - 2011. - №2. - С. 54-60.
 8. Лаур Е. Экономия сельского хозяйства / Е. Лаур. - М., 1925. - 202 с.
 9. Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституційні засади: моногр. / Ю. М. Лопатинський. - Чернівці: Рута, 2006. - 344 с.
 10. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин / Є. Й. Майовець. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 218 с.
 11. Маркс К. Сочинения / К. Марс, Ф. Энгельс. - 2-е изд. - М.: Госполитиздат, 1955. - Т. 25. Ч. 2. - 1962. - 552 с.
 12. Маркс К. Сочинения / К. Марс, Ф. Энгельс. - 2-е изд. - М.: Госполитиздат, 1955. - Т. 48. - 1980. - 684 с.
 13. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс; под ред. Ф. Энгельса. - М.: Госполитиздат, 1978. - Т. ІІІ., кн. ІІІ. - 1084 с.
 14. Маркс К. Сочинения / К. Марс, Ф. Энгельс. - 2-е изд. - М.: Госполитиздат, 1955. - Т. 23. - 1960. - VI, 908 с.
 15. Маршалл А. Основы экономической науки / А. Маршалл; [предисл. Дж. М. Кейнса; пер. с англ. В. И. Блюмкина, В. Т. Рысина, Р. И. Столпера]. - М.: Эксмо, 2007. - 832 с.
 16. Петриков А.В. Специфика сельского хозяйства и современная аграрная реформа в России / А. В. Петриков. - М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. - 146 с.
 17. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д. Рикардо; [пер. с англ.; предисл. П. Н. Клюкина]. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с.
 18. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А. Сміт. - К.: Port-Royal, 2001. - 594 с.
 19. Тэер А. Основания рационального сельского хозяйства / А. Тэер. - М.: Общество естествоиспытателей, 1830. - 216 с.
 20. Alchian A. The Property Rights Paradigm / A. Alchian, H. Demsetz // Journal of Economic History. - 1973. - Vol. 33. - №1. - Р. 16-27.
 21. Coase R The Nature of the Firm / R. Coase // Economica. - 1937. - November. - Vol. 4. - P. 386-405.
 22. Coase R. The problem of Social Costs / R. Coase // The Journal of Law and Economics. - 1960. - October. - Vol. 3. - P. 1-44.
 23. Commons J.R. Institutional Economics / J. R. Commons // American Economic Review. - 1931. - Vol. 21. - P. 648-657.
 24. Hodgson G.M. Institutional Economics: Surveying the “Old” and the “New” / G. M. Hodgson // Metroeconomica. - February 1993. - Vol. 44. - N1. - P. 1-28.
 25. Hodgson G.M. What is the Essence of Institutional Economics? / G. M. Hodgson // Journal of Economic Issues. - Jun. 2000. - Vol. 34. - Issue 2. (June). - P. 317-330.
Читати статтю: e_apk_2017_4_13.pdf