ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:638.1
Сторінка молодого науковця

Економічне моделювання ринку меду / Гриценко В.Л. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 97

Мета статті - за допомогою економетричної моделі часткової рівноваги визначити майбутні обсяги споживання й експорту меду як основного виду продукції бджільництва та передбачити на її основі подальший напрям розвитку даного ринку. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, абстрактно-логічний і системного аналізу, кореляційно-регресійний аналіз, аналіз за допомогою лінії тренду, метод економетричного моделювання. Елементи наукової новизни - вперше створено економетричну модель ринку меду та на її основі зроблено прогноз розвитку ринку меду. Алгоритм і методика створення даної моделі може бути використана як на ринку в цілому по Україні, так і на регіональному рівні. Теоретично досліджено «павутиноподібну» модель встановлення ринкової рівноваги. Розглянуто можливості даної моделі при формуванні конкретної моделі ринку. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що створена модель ринку меду є дієвим інструментом прогнозування розвитку ринку меду в Україні. Табл.: 3. Рис.: 7. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: «павутиноподібна» модель рівноваги ринку ринок продукції бджільництва експорт меду моделювання ринку меду прогноз попит пропозиція

Список використаних джерел

 1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В. В. Вітлінський. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.
 2. Жемойда О. В. Формування пропозиції на ринку агропродовольчої продукції на продовольчому ринку: дис. докт. ек. наук : 08.00.03 / Жемойда Олександр Віталійович. - К., 2015. - 468 с.
 3. Зона вільної торгівлі з ЄС: унікальний шанс чи втрачені можливості? / В.Філіпчук, В. Поворозник, А. Бочі, Є. Ярошенко // Міжнар. центр перспект. досліджень (МЦПД). - 2015. - 36 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/zona_vilnoi_ torgivli_s.pdf.
 4. Кернасюк Ю. Медові перспективи / Ю. Кернасюк // Агробізнес сьогодні. - 2015. - № 14(309). - С. 14-17.
 5. Колемаев В. А. Математическая экономика: учеб. для вузов / В. А. Колемаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 400 с.
 6. Макконнелл К.Р Экономикс: принципы, проблемы и политика ; пер. с 14-го англ. изд. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. - М.: ИНФРА-М, 2003.-XXXVI, 972 с.
 7. Новожилова М. В. Моделювання економічної динаміки / М. В. Новожилова, П.М. Коюда, І. А. Чуб. - Харків, 2005. - 170 с.
 8. Опря А.Т. Статистика: підручник / А.Т. Опря. - К.: Урожай, 1996. - 448 с.
 9. «Паутинообразная» модель ценообразования [Электрон. ресурс] // Тарасевич Л. Микроэкономика: [учеб.] / Л. Тарасевич, П. Гребенников. - Режим доступа: http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro/chap4/4_2/4_2. html.
 10. Потапова Н. А. Павутиноподібна модель ціноутворення / Н. А. Потапова, О. М. Антох [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com /34_NIEK_2010/Economics /75555.doc.htm.
 11. Федорук Р. С. Проблеми, стан та перспективи бджільництва в Україні / Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук, Л. М. Ковальська, А. Р. Гавраняк [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.inenbiol.com/ntb/ntb5/pdf/9/3.pdf.
 12. Христенко О. А. Стан та проблеми розвитку бджільництва в Миколаївській області / О. А. Христенко // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ. - 2003. - Вип. 2(22). - Т. 2. - C. 78-83.
 13. Чехов С. А. Формування та функціонування ринку продукції бджільництва: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.07.02 / С. А. Чехов. - К., 2002. - 22 с.
 14. Яценко О. М. Формування та реалізація конкурентних переваг галузі бджільництва України : моногр. / О. М. Яценко. - Житомир: Вид-во «Житомирський нац. агроекологічний ун-т», 2011. - 428 с.
 15. Математическая энциклопедия / редкол.: И. М. Виноградов (гл. ред.) [и др.]. - М. : Советская энциклопедия, 1977-1985. Т. 3 : Коо - Од. - 1982. - 1184 с.
 16. Ezekiel M. The Cobweb Theorem / M. Ezekiel // Quarterly Journal of Economics. - 1938. - № 52. - P. 255-280.
 17. Klaus Reiner Schenk-Hoppé. Resusciatating the Cobweb Cycle/ Klaus Reiner Schenk-Hoppé // Working Paper of Institute for Research in Economics University of Zurich. - 2002.- № 123.
Читати статтю: e_apk_2017_4_14.pdf